Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Ξεχειλίζει η οργή για τα χαράτσια που καλούνται να πληρώσουν οι πλημμυροπαθείς

«Την ίδια ώρα που εκα­το­ντά­δες λαϊ­κές οικο­γέ­νειες στη Λάρι­σα παλεύ­ουν να στα­θούν στα πόδια τους μετά τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες, που οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς συνε­χί­ζουν να βιώ­νουν την απου­σία του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, την εγκα­τά­λει­ψη, την ανορ­γα­νω­σιά και την αδια­φο­ρία, τις υπο­σχέ­σεις χωρίς αντί­κρι­σμα, δέχο­νται τα …μπι­λιε­τά­κια — τα εκα­το­ντά­δες εκκα­θα­ρι­στι­κά του άδι­κου φόρου ΕΝΦΙΑ!», υπο­γραμ­μί­ζει η ΤΕ Λάρι­σας του ΚΚΕ, καθώς πλημ­μυ­ρο­πα­θείς καλού­νται να πλη­ρώ­σουν ΕΝΦΙΑ παρά την υπο­τι­θέ­με­νη απαλ­λα­γή τους!

Μάλι­στα, η Επι­τρο­πή Αγώ­να Πλημ­μυ­ρο­πα­θών Νέας Σμύρ­νης καλεί σε συγκέ­ντρω­ση — ενη­μέ­ρω­ση σήμε­ρα, στις 6 μ.μ. στο σημείο «Μπου­κά­λι».

«Είναι μάλ­λον η επι­βρά­βευ­σή τους από την κυβέρ­νη­ση που πανη­γυ­ρί­ζει για τους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, που πρα­κτι­κά για τη ζωή εκα­το­ντά­δων οικο­γε­νειών στη Λάρι­σα και στην περιο­χή της Θεσ­σα­λί­ας σημαί­νουν ακό­μη ένα χαρά­τσι», σημειώ­νει η ΤΕ Λάρι­σας και προσθέτει:

«Η οργή ξεχει­λί­ζει ακρι­βώς για­τί από τη μια χτυ­πά­ει κόκ­κι­νο η αδια­φο­ρία των κυβερ­νώ­ντων σε όλα τα επί­πε­δα κι από την άλλη περισ­σεύ­ει η κοροϊ­δία, η υπο­σχε­σιο­λο­γία του …επι­τε­λι­κού κράτους.

Αυτού του κρά­τους που την ίδια ώρα δίνει γην και ύδωρ στο μεγά­λο κεφά­λαιο (μη κατα­βο­λή του Φόρου Μεγά­λης Ακί­νη­της Περιου­σί­ας, φορο­α­παλ­λα­γές για εφο­πλι­στές και στρα­τη­γι­κούς επεν­δυ­τές), υλο­ποιεί χρη­μα­το­δο­τώ­ντας μια σει­ρά από έργα με κρι­τή­ριο τις προ­τε­ραιό­τη­τες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων και σχε­δια­σμών στην περιοχή.

Είναι αυτό το κρά­τος και αυτή η κυβέρ­νη­ση, περι­φε­ρεια­κές — τοπι­κές αρχές που την ίδια στιγ­μή μας λένε να δού­με την πλημ­μύ­ρα και την κατα­στρο­φή σαν ευκαιρία!!!

Η ΤΕ Λάρι­σας του ΚΚΕ καλεί τους κατοί­κους να μαζι­κο­ποι­ή­σουν τον αγώ­να τους συνε­χί­ζο­ντας να διεκ­δι­κούν 100% απο­ζη­μί­ω­ση για τις κατα­στρο­φές, κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση της περιουσίας.

Η πεί­ρα που συγκε­ντρώ­νε­ται όλο αυτό το διά­στη­μα επι­βε­βαιώ­νει ότι μόνο απο­κού­μπι, μόνη ασφα­λι­στι­κή δικλεί­δα απέ­να­ντι σε αυτή την επι­κίν­δυ­νη για τις ζωές μας κατά­στα­ση, είναι η έντα­ση και κλι­μά­κω­ση των αγώ­νων μας, η διεκ­δί­κη­ση άμε­σων και πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νων μέτρων αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, με πλή­ρη κρα­τι­κή χρηματοδότηση.

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Λάρι­σας θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται δίπλα στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς, να στη­ρί­ζει τον αγώ­να και τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις τους».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο