Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: Όχι στην συναυλία «ξέπλυμα» — Καμιά συναίνεση στους αμερικανοΝΑΤΟικούς πολεμικούς σχεδιασμούς

«Την ώρα που καθη­με­ρι­νά μεγα­λώ­νει η ανη­συ­χία του ελλη­νι­κού λαού για τις επι­πτώ­σεις από την εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή, την ώρα που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν μια “νέα κανο­νι­κό­τη­τα” στην πόλη μας με την ανα­βαθ­μι­σμέ­νη παρου­σία των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών δυνά­με­ων στη ζωή της πόλης απο­τε­λεί πρό­κλη­ση η πραγ­μα­το­ποί­η­ση συναυ­λί­ας από την στρα­τιω­τι­κή ακα­δη­μία “West Point” των ΗΠΑ σήμε­ρα Τετάρ­τη 27 Μάρ­τη στο Δημο­τι­κό Ωδείο Λάρι­σας» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λάρι­σας του ΚΚΕ. 

Σημειώ­νει πως «τον “πολι­τι­σμό” των ΗΠΑ και του στρα­τού τους, του ΝΑΤΟ, το γνω­ρί­ζου­με καλά εδώ και πολ­λά χρό­νια, από τον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία που συμπλη­ρώ­θη­καν 25 χρό­νια από την έναρ­ξη του, τις επεμ­βά­σεις σε Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Λιβύη, Συρία, τη σφα­γή του λαού της Παλαι­στί­νης. Πνί­γουν και έπνι­ξαν στο αίμα τους λαούς για τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών τους ομί­λων, για την αρπα­γή των πρώ­των υλών και την κυριαρ­χία στους δρό­μους μετα­φο­ράς ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των. Ενώ τέτοιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός — ληστρι­κός είναι και ο πόλε­μος ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, που οι λαοί της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας πλη­ρώ­νουν εδώ και 2 χρό­νια πολύ βαρύ φόρο αίμα­τος». Ξεκα­θα­ρί­ζει ότι το «ξέπλυ­μα» και το κλί­μα συναί­νε­σης με τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, που καλ­λιερ­γούν κυβέρ­νη­ση, Περι­φέ­ρεια, Δήμος δε θα περάσει.

Υπεν­θυ­μί­ζει την επί­σκε­ψη του Πρέ­σβη των ΗΠΑ και του πρό­ξε­νου της χώρας το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και τη συνά­ντη­ση του με τον Περι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λί­ας και τον δήμαρ­χο Λάρι­σας επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «δεν μπο­ρεί να ιδω­θεί ανε­ξάρ­τη­τα από τις συν­θή­κες απο­γεί­ω­σης της εμπλο­κής της χώρας μας και της πόλης μας σε 2 πολε­μι­κές συγκρού­σεις σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή, από την ανα­βάθ­μι­ση του ρόλου της 110 Πτέ­ρυ­γας Μάχης και του Ευρω­στρα­τη­γεί­ου που εδρά­ζε­ται στην 1η Στρατιά.

Άλλω­στε τόσο η Περι­φε­ρεια­κή Αρχή Κου­ρέ­τα (σε συνέ­χεια αυτής του Αγο­ρα­στού), όπως και η Δημο­τι­κή Αρχή Μαμά­κου (σε συνέ­χεια του Καλο­γιάν­νη) είναι ένθερ­μοι υπο­στη­ρι­κτές της αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κής παρου­σί­ας στην περιο­χή μας, με το επι­χεί­ρη­μα μάλι­στα της “εξω­στρέ­φειας” δήθεν της πόλης. Αυτά άλλω­στε τα δήλω­σαν και στις πρό­σφα­τες συνε­δριά­σεις του Περι­φε­ρεια­κού και του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου αντί­στοι­χα, απα­ντώ­ντας σε παρεμ­βά­σεις των εκλεγ­μέ­νων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης ενά­ντια στην εμπλο­κή στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς. Σε αυτά τα πλαί­σια προ­γραμ­μα­τί­ζουν και την συναυ­λία — “ξέπλυ­μα” της χορω­δί­ας της στρα­τιω­τι­κής ακα­δη­μί­ας “West Point” των ΗΠΑ».

«Η απο­γεί­ω­ση της πολε­μι­κής εμπλο­κής της χώρας μας, την καθι­στά “θύτη” απέ­να­ντι σε άλλους λαούς, στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ — ΕΕ και ΗΠΑ. Καθι­στά τον λαό μας και την πόλη μας πιθα­νό “θύμα” αφού μπο­ρεί να μετα­τρα­πεί σε στό­χο αντι­ποί­νων! Όσο εμπλέ­κε­ται η χώρα μας πιο βαθιά “στο στό­μα του λύκου”, ο λαός και η νεο­λαία πλη­ρώ­νει συνε­χώς “το μάρ­μα­ρο” αυτής της εμπλο­κής:

  • Με τις υπέ­ρο­γκες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες που αφο­ρούν τους σχε­δια­σμούς NATO — EE — ΗΠΑ, και όχι την προ­στα­σία των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, που ξεπερ­νούν τα 6 δισ. τα τελευ­ταία 3 χρό­νια.
  • Με το ενερ­γεια­κό κόστος να έχει εκτι­να­χθεί σαν απο­τέ­λε­σμα των κυρώ­σε­ων στη Ρωσία με το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία σε συν­δυα­σμό με τη στρα­τη­γι­κή της λεγό­με­νης “Πρά­σι­νης” ψηφια­κής μετάβασης.
  • Με τους αγρό­τες ήδη από το 2014 να αντι­με­τω­πί­ζουν σημα­ντι­κές δυσκο­λί­ες να που­λή­σουν τα προ­ϊ­ό­ντα τους μετά τα πακέ­τα κυρώ­σε­ων στη Ρωσία ήδη από το 2014» σημειώνει.

Γι’ αυτό και καλεί το λαό της πόλης, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους αγρο­τι­κούς και φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, τους μαζι­κούς φορείς της πόλης, να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την κατα­δί­κη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων και την απε­μπλο­κή από τους ΝΑΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς και απαιτεί:

  • Να ακυ­ρω­θεί τώρα η συναυ­λία της χορω­δί­ας στρα­τιω­τι­κής ακα­δη­μί­ας “West Point” των ΗΠΑ.
  • Να φύγουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές δυνά­μεις από την 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης που υπάρ­χει στη πόλη μας. Να φύγει το Ευρω­στρα­τη­γείο (Hellenic European Union Operations Headquarters EL EU OHQ) από την 1η Στρα­τιά. Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις σε όλη τη χώρα.
  • Να γυρί­σει τώρα πίσω η φρε­γά­τα Ύδρα. Να ακυ­ρω­θεί η από­φα­ση για την απο­στο­λή της στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και της χρη­σι­μο­ποί­η­σης του στρα­τη­γεί­ου της Λάρι­σας. Καμία συμ­με­το­χή-καμία παρα­πέ­ρα εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολέμους.
  • Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού οπλι­σμού στην Ουκρανία.
  • Κανέ­νας Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός και στρα­τιώ­της έξω από τα σύνορα.
  • Να επι­στρέ­ψουν όλες οι απο­στο­λές των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται εκτός συνόρων.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο