Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ Ρεθύμνου ΚΚΕ: Επείγον ζήτημα η ενίσχυση των δυνάμεων που δίνουν την μάχη με τις φλόγες

«Αυτή την στιγ­μή, επεί­γον ζήτη­μα είναι να ενι­σχυ­θούν οι δυνά­μεις που δίνουν την μάχη με τις φλό­γες, με όλα τα απα­ραί­τη­τα επί­γεια και ενα­έ­ρια μέσα, ώστε να εκλε­χθεί το κατα­στρο­φι­κό μέτω­πο και να μην θρη­νή­σου­με θύμα­τα», τονί­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΤΕ Ρεθύ­μνου του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του για τις πυρ­κα­γιές στον Δήμο Αγί­ου Βασι­λεί­ου Ρεθύμνου.

Ανα­λυ­τι­κά ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Για άλλη μία φορά, οι κάτοι­κοι του Δήμου Αγί­ου Βασι­λεί­ου, βλέ­πουν τις περιου­σί­ες τους, το βιός τους και το φυσι­κό κάλ­λος της περιο­χής να κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιές. Δεν είναι η πρώ­τη φορά, που οι συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές τυλί­γο­νται στις φλό­γες, παρό­λα αυτά, δεν έχει παρ­θεί κανέ­να μέτρο πρό­βλε­ψης και αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, σε μία περιο­χή που είναι γνω­στή για τις μεγά­λες ταχύ­τη­τες των ανέ­μων. Αυτή την φορά, κιν­δύ­νε­ψαν άμε­σα χωριά και εγκλω­βί­στη­καν οι κάτοι­κοί τους.

Αυτή την στιγ­μή, επεί­γον ζήτη­μα είναι να ενι­σχυ­θούν οι δυνά­μεις που δίνουν την μάχη με τις φλό­γες, με όλα τα απα­ραί­τη­τα επί­γεια και ενα­έ­ρια μέσα, ώστε να εκλε­χθεί το κατα­στρο­φι­κό μέτω­πο και να μην θρη­νή­σου­με θύματα.

Για αυτό και από την πρώ­τη στιγ­μή, στε­λέ­χη του ΚΚΕ βρί­σκο­νται στο μέτω­πο, με επι­κε­φα­λής τον Νίκο Μανου­σά­κη, μέλος της ΕΠ Κρή­της και περι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο. Τα στε­λέ­χη, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ είναι στην διά­θε­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων για να ενι­σχύ­σουν τις προ­σπά­θειες κατάσβεσης.

Ο λαός της περιο­χής, χρειά­ζε­ται να παλέ­ψει και μετά την φωτιά για:

–Κατα­γρα­φή των ζημιών και απο­ζη­μί­ω­ση στο 100%.

–Επαρ­κή μέτρα και έργα αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας που να καλύ­πτουν τις ανά­γκες και τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της περιοχής.

–Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού για την στε­λέ­χω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας και των κατά τόπους Κλι­μα­κί­ων, πλή­ρη εξο­πλι­σμό, σύγ­χρο­να και απο­τε­λε­σμα­τι­κά μέσα».

Σημειώ­νε­ται ότι επε­ρώ­τη­ση κατέ­θε­σαν πριν λίγες μέρες οι κομ­μου­νι­στές περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση της πυρο­προ­στα­σί­ας σε όλη την Κρήτη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο