Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ Σάμου του ΚΚΕ: Όχι στο hot spot και στον εγκλωβισμό — Ναι στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη στα εγκλωβισμένα προσφυγόπουλα

«Να κλεί­σει τώρα το hot spot και να μην δημιουρ­γη­θεί νέο. Να απε­γκλω­βι­στούν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από το νησί και τη χώρα προς τις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους. Απο­μο­νώ­νου­με αυτούς που με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα θέλουν να διώ­ξουν μικρά παι­διά από τα σχο­λεία. Διεκ­δι­κού­με και πρω­το­στα­τού­με για να υπάρ­ξει ολο­κλη­ρω­μέ­νη φρο­ντί­δα για όλα τα παι­διά» τονί­ζει η ΤΕ Σάμου του ΚΚΕ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ στα αιτή­μα­τα του σαμιώ­τι­κου λαού για το προ­σφυ­γι­κό απα­ντά με νέο hotspot. Κάνει πως δεν είδε τις χιλιά­δες Σαμιω­τών που δια­δή­λω­σαν στις 7 Φλε­βά­ρη. Έχει τερά­στιες ευθύ­νες για­τί όχι μόνο προ­χω­ρά στη δημιουρ­γία νέου hotspot αλλά και για την αδια­φο­ρία που συστη­μα­τι­κά επι­δει­κνύ­ει στα αιτή­μα­τα ντό­πιων και προσφύγων.

Η θέση: “Να μην έρθουν” ή “να φύγουν τα προ­σφυ­γά­κια από το δικό μας σχο­λείο”, ακό­μα και αν λέγε­ται με αφορ­μή ένα υπαρ­κτό πρό­βλη­μα, είναι μια θέση που αντι­κει­με­νι­κά υπη­ρε­τεί το ρατσι­σμό και διευ­κο­λύ­νει την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

Η απά­ντη­ση της κυβέρ­νη­σης με παρέμ­βα­ση του εισαγ­γε­λέα στις κινη­το­ποι­ή­σεις ορι­σμέ­νων γονιών, ανε­ξάρ­τη­τα από το περιε­χό­με­νο που είχαν, είναι απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέα και επικίνδυνη.

Αυτοί που αξιο­ποιούν τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανα­σφά­λεια που νοιώ­θουν οι γονείς από την άσχη­μη κατά­στα­ση και τα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί ο μαζι­κός εγκλω­βι­σμός προ­σφύ­γων. Αυτοί που επι­χει­ρούν να τη μετα­τρέ­ψουν σε φόβο, σε θέση και δρά­σεις κατά μικρών παι­διών, παί­ζουν επι­κίν­δυ­να παι­χνί­δια. Επι­διώ­κουν να δημιουρ­γή­σουν κλί­μα υπέρ του ρατσι­σμού και της ακρο­δε­ξιάς για να το καρ­πω­θούν σε ψήφους στις ερχό­με­νες εκλο­γές. Έτσι διευ­κο­λύ­νουν και την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που επι­διώ­κει να συκο­φα­ντή­σει τη διεκ­δί­κη­ση και τον αγώ­να να κλεί­σει το hot spot και να απε­γκλω­βι­στούν οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από το νησί.

Είναι δικό μας χρέ­ος, όλων των σαμιω­τών και πρω­τί­στως των γονιών και των εκπαι­δευ­τι­κών, και αυτά τα παι­διά, για όσο διά­στη­μα παρα­μέ­νουν στο νησί, να πάνε σε κανο­νι­κό σχο­λείο και να ζουν σε ανθρώ­πι­νες συνθήκες.

Εμείς πρέ­πει να νοια­στού­με για τη φρο­ντί­δα τους, να μην τα εγκα­τα­λεί­ψου­με στα χέρια μιας κυβέρ­νη­σης που τα κρα­τά εγκλω­βι­σμέ­να σε άθλιες συν­θή­κες ή τα παρα­δί­δει στην κερ­δο­σκο­πία των ΜΚΟ. Είναι απάν­θρω­πη η άπο­ψη που λέει ότι θα μετα­τρα­πούν τα σχο­λεία σε άσυ­λο επει­δή θα πάνε σε αυτό 10–15 προ­σφυ­γό­που­λα. Είναι λάθος η πρό­τα­ση να δημιουρ­γη­θεί σχο­λείο εντός του ΚΥΤ. Σημαί­νει κατα­δί­κη των παι­διών να ζουν μέσα στην αθλιό­τη­τα. Σημαί­νει γκέ­το και στέ­ρη­ση της μονα­δι­κής ευκαι­ρί­ας που μπο­ρεί να τους προ­σφέ­ρει το σχο­λείο για να κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν, να ζήσουν έστω κι αυτές τις λίγες ώρες σαν παιδιά.

Στην κυβερ­νη­τι­κή αδια­φο­ρία απα­ντά­με με τη δική μας αλλη­λεγ­γύη και με πρω­το­βου­λί­ες και διεκ­δι­κή­σεις για να εμβο­λια­στούν, να έχουν σωστή δια­τρο­φή και ένδυση.

Έχου­με χρέ­ος να στα­θού­με απέ­να­ντι στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ που έχει μετα­τρέ­ψει το νησί μας σε χώρο εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μεταναστών.

Διεκ­δι­κού­με:

• Να κλεί­σει τώρα το hot spot και να μην δημιουρ­γη­θεί νέο. Να απε­γκλω­βι­στούν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από το νησί και τη χώρα προς τις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

• Απο­μο­νώ­νου­με αυτούς που με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα θέλουν να διώ­ξουν μικρά παι­διά από τα σχολεία.

• Διεκ­δι­κού­με και πρω­το­στα­τού­με για να υπάρ­ξει ολο­κλη­ρω­μέ­νη φρο­ντί­δα για όλα τα παιδιά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο