Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ Χίου του ΚΚΕ: Ο λαός του νησιού δεν πρόκειται να συνηθίσει το θάνατο μικρών παιδιών και να δεχτεί το Αιγαίο ως θάλασσα νεκρών

«Στο δίλημ­μα “τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας”, η απά­ντη­ση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώ­πων! Δεν θέλου­με πια να μετρά­με νεκρούς στα νερά του Αιγαί­ου. Το ναυά­γιο στα Καρ­δά­μυ­λα έρχε­ται να προ­στε­θεί στην αιμα­τη­ρή βάρ­βα­ρη λίστα των δεκά­δων ναυα­γί­ων στο Αιγαίο και στη Μεσό­γειο κάθε χρό­νο» επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χίου του ΚΚΕ.

Γι αυτό, συνε­χί­ζει, «υψώ­νου­με τη φωνή μας και κατα­δι­κά­ζου­με το μεγά­λο ένο­χο που είναι η αντι­δρα­στι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων, που συμ­με­τέ­χουν στο έγκλη­μα στην Παλαι­στί­νη, που αρνιού­νται να στη­θούν επι­τρο­πές ασύ­λου στην Τουρ­κία με ευθύ­νη της ΕΕ, που θέλουν τα νησιά μας “απο­θή­κες” ψυχών. Αυτό είναι το απο­τέ­λε­σμα των συμ­φώ­νων της ΕΕ για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο, που η κυβέρ­νη­ση και τα αστι­κά κόμ­μα­τα συμ­φω­νούν και επι­κρο­τούν» και προ­σθέ­τει πως «δυνα­μώ­νου­με την πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τον πόλε­μο, που γίνο­νται για τα κέρ­δη των ιμπε­ρια­λι­στών ληστών και προ­κα­λούν τον θάνα­το και τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων».

Κατα­λή­γο­ντας παρα­θέ­τει τους στί­χους του Φώτη Αγγου­λέ: «Βγή­καν πνιγ­μέ­νοι στη στε­ριά και παραμορφωμένοι,

πρη­σμέ­νοι σαν του­μπιά και μελα­νοί, μα όσο κι αν τό’ κρυ­ψε η νυχτιά το δρά­μα τους να μη φανεί, το νόη­μα βγαίνει.

Τον ξέρο­με τον ένο­χο, είναι γνω­στή η αιτία….»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο