Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζάμπα μάγκας…

Ένας λαός συναι­σθη­μα­τι­κά εγκλω­βι­σμέ­νος (φόβος, ανα­σφά­λεια), πολι­τι­κά χει­ρα­γω­γη­μέ­νος και με τρο­με­ρά διλήμ­μα­τα, να απο­φα­σί­σει για ποιο πράγ­μα? Αν θα απο­δε­χτεί την πρό­τα­ση των θεσμών ή την πρό­τα­ση Τσί­πρα? Η μια πιο βάρ­βα­ρη από την άλλη. Οποια και να δια­λέ­ξει χαμέ­νος θα είναι ο ίδιος. Θηλιά στο λαι­μό του που μια αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση καλεί το λαό να την περά­σει μόνος του. Να σωθεί η καπι­τα­λι­στι­κή Ελλά­δα και να πτω­χεύ­σει — εξα­χρειω­θεί αυτός.

Λένε ότι η απά­ντη­ση θα είναι αρνη­τι­κή σε αυτή τη συμ­φω­νία και θετι­κή προς μια άλλη Ευρώ­πη. Κρύ­βουν όμως ότι αυτή η Ευρώ­πη με κανέ­να δημο­ψή­φι­σμα δεν πρό­κει­ται να γίνει Ευρώ­πη της αλλη­λεγ­γύ­ης και του ανθρω­πι­σμού. Λυκο­συμ­μα­χία είναι που δε βελτιώνεται.

Ποιο είναι το ζητού­με­νο για το λαό σήμε­ρα? Αμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σής του.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο