Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ

Στις 15 Σεπτεμ­βρί­ου 1789 γεν­νιέ­ται ο Τζέιμς Φένι­μορ Κού­περ. Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας. Απέ­κτη­σε παγκό­σμια φήμη με τη συλ­λο­γή πέντε μυθι­στο­ρη­μά­των γύρω από έναν κεντρι­κό ήρωα, τον Νάτι Μπά­μπο. Τα μυθι­στο­ρή­μα­τα αυτά είναι «Οι σκα­πα­νείς», «Το λιβά­δι», «Ο ανι­χνευ­τής μονο­πα­τιών», «Ο κυνη­γός των ελα­φιών» και το πιο γνω­στό «Ο τελευ­ταί­ος των Μοϊ­κα­νών». Τα έργα του, αν και ανή­κουν στην πρώ­ι­μη περί­ο­δο του αμε­ρι­κα­νι­κού ρομα­ντι­σμού, ωστό­σο έχουν πολ­λά κοι­νά στοι­χεία με τη λογο­τε­χνία του Δια­φω­τι­σμού του 18ου αιώ­να. Ο Κού­περ εισή­γα­γε νέα εθνο­γρα­φι­κά μοτί­βα, που ανα­φέ­ρο­νταν στη ζωή των αυτό­χθο­νων Ινδιά­νων, παρου­σιά­ζο­ντας έντο­να τις κοι­νω­νι­κές και φυλε­τι­κές δια­μά­χες στις ΗΠΑ. Απει­κό­νι­ζε, επί­σης, τον τυπι­κό αντα­γω­νι­σμό ανά­με­σα στη φύση και στον τεχνι­κό πολι­τι­σμό, με ένα ειδι­κό αμε­ρι­κα­νι­κό υλι­κό. Τα έργα του Κού­περ συγκα­τα­λέ­γο­νται στα αρι­στουρ­γή­μα­τα της παι­δι­κής λογοτεχνίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο