Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζένγκις Χαν

Στις 18 Αυγού­στου 1227 πεθαί­νει ο Τζέν­γκις Χαν. Μογ­γό­λος κατα­κτη­τής και αυτο­κρά­το­ρας, ο δημιουρ­γός μιας τερά­στιας αλλά θνη­σι­γε­νούς ασια­τι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. Το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Τεμου­ζίν, έγι­νε πάντως γνω­στός με το προ­σω­νύ­μιο Τζέν­γκις Χαν (δηλα­δή ο αυτο­κρά­το­ρας ηγε­μό­νας) το οποίο πήρε όταν ανα­γο­ρεύ­τη­κε αυτο­κρά­το­ρας των Μογ­γό­λων και των Τατά­ρων. Αξιο­ποιώ­ντας τις μεγά­λες στρα­τιω­τι­κές και ηγε­τι­κές του ικα­νό­τη­τες, πέτυ­χε να επι­κρα­τή­σει κατ’ αρχήν στις εσω­τε­ρι­κές δια­μά­χες των Μογ­γό­λων, στη συνέ­χεια καθυ­πό­τα­ξε τις τατα­ρι­κές φυλές και μετά ξεκί­νη­σε την εκστρα­τεία για την κατά­κτη­ση όλου του κόσμου. Αφού κατέ­λα­βε το Πεκί­νο στρά­φη­κε προς το Αφγα­νι­στάν και το Ιράν, τα οποία και κατέ­λα­βε, επι­δει­κνύ­ο­ντας ιδιαί­τε­ρη αγριό­τη­τα για τους εχθρούς του. Αμέ­σως μετά προ­χώ­ρη­σε προς τη δύση. Η αντί­στα­ση των Ρώσων κάμ­φθη­κε το 1223, αλλά τότε ο Τζέν­γκις Χαν απο­φά­σι­σε να ξανα­γυ­ρί­σει στη Μογ­γο­λία, για να προ­ε­τοι­μά­σει τον πόλε­μο κατά της Κίνας. Πέθα­νε κατά τη διάρ­κεια των πρώ­των μαχών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο