Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Λένον – Γιόκο Όνο, στο κρεβάτι για την ειρήνη

Το 1969 οι Μπι­τλς (Beatles) αν και συνε­χί­ζουν να παρα­μέ­νουν στην κορυ­φή των παγκό­σμιων πωλή­σε­ων δίσκων και της δόξας, οδεύ­ουν ολο­τα­χώς προς τη διά­λυ­ση. Η από τριε­τί­ας σχέ­ση του Τζον Λένον με την Γιό­κο Όνο, θα στα­θεί αιτία τρι­βής (χωρίς να είναι η μονα­δι­κή) ανά­με­σα στα μέλη της θρυ­λι­κής μπά­ντας που έχει αρχί­σει από και­ρό να αντι­με­τω­πί­ζει τη φθο­ρά που, όπως συμ­βαί­νει άλλω­στε με τα πάντα στη ζωή, ακο­λου­θεί την περί­ο­δο της άνθησης.

633

Ο Τζον Λένον έχει ήδη αρχί­σει να κάνει τα δικά του βήμα­τα στη δισκο­γρα­φία, όμως η σχέ­ση του με την Όνο ―«μία σχέ­ση δασκά­λου και μαθη­τή» όπως τη χαρα­κτή­ρι­σε ο ίδιος― είναι αυτή που θα επη­ρε­ά­σει εκτός από τις καλ­λι­τε­χνι­κές και τις κοι­νω­νι­κές του ευαι­σθη­σί­ες, που θα εκφρα­στούν σε μια σει­ρά σοβα­ρά ζητή­μα­τα που ταλα­νί­ζουν εκεί­νη την επο­χή τον δυτι­κό κόσμο όπως η θέση της γυναί­κας στην κοι­νω­νία, οι φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις και ο πόλε­μος. Ο Λένον μαζί με την Όνο συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στο κίνη­μα κατά του πολέ­μου στο Βιετ­νάμ γνω­ρί­ζο­ντας καλά ότι κάθε τους κίνη­ση απο­τε­λεί μαγνή­τη για τα φώτα της δημοσιότητας.

"Μπεντ ιν", Άμστερνταμ

“Μπεντ ιν”, Άμστερνταμ

Η είδη­ση του γάμου τους (20/3/1969) έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, όταν απο­φα­σί­ζουν να περά­σουν έναν ξεχω­ρι­στό «μήνα του μέλι­τος»… πάνω σε ένα κρε­βά­τι ξενο­δο­χεί­ου, συζη­τώ­ντας μπρο­στά στις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες για τον πόλε­μο στο Βιετ­νάμ και στέλ­νο­ντας παράλ­λη­λα μήνυ­μα υπέρ της ειρή­νης. Η μορ­φή αυτή δια­μαρ­τυ­ρί­ας έμει­νε στην ιστο­ρία ως «μπεντ ιν» (bed in), δια­δρα­μα­τί­στη­κε αρχι­κά τη βδο­μά­δα 25–31 Μάρ­τη στο ξενο­δο­χείο Hilton του Άμστερ­νταμ και στη συνέ­χεια, δυο μήνες αργό­τε­ρα (βδο­μά­δα 26/5 – 1/6)) επα­να­λή­φθη­κε στο ξενο­δο­χείο Queen Elizabeth του Μόντρε­αλ στον Καναδά.

"Μπεντ ιν", Μόντρεαλ

“Μπεντ ιν”, Μόντρεαλ

Κατά τη διάρ­κεια των δυο «μπεντ ιν», το νιό­πα­ντρο ζευ­γά­ρι έδω­σε πολ­λές συνε­ντεύ­ξεις σε ΜΜΕ από όλον τον κόσμο, και δέχτη­κε μπρο­στά στο κρε­βά­τι του εκα­το­ντά­δες απλούς ανθρώ­πους που μοι­ρά­ζο­νταν κοι­νές ανη­συ­χί­ες, με τους οποί­ους συζή­τη­σαν για την ειρή­νη και για το μέλ­λον του κόσμου.

Με τη συμ­βο­λι­κή αυτή κίνη­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ο δημιουρ­γός του θρυ­λι­κού και πάντα επί­και­ρου «ιμά­τζιν» (Imagine) Τζον Λένον και η Γιό­κο Όνο κατά­φε­ραν να στεί­λουν ένα ηχη­ρό αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα πέρα­τα του πλα­νή­τη, να εμπνεύ­σουν φιλει­ρη­νι­κά αισθή­μα­τα σε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους και να συν­δρά­μουν το παγκό­σμιο κίνη­μα ειρή­νης που κατα­δί­κα­ζε την ωμή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στο έδα­φος του Βιετνάμ.

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο