Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Λένον, ο θρύλος της μουσικής

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 1980 δολο­φο­νεί­ται στη Νέα Υόρ­κη από τον Μαρξ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν, ο Τζον Λένον, πρώ­ην μέλος των «Μπι­τλς». Είχε γεν­νη­θεί το 1940.

Θεω­ρεί­ται από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σύγ­χρο­νους μου­σι­κούς. Ιδιαί­τε­ρα ταλα­ντού­χος, ήταν ο ιθύ­νων νους στο συγκρό­τη­μα των «Μπι­τλς», ένα συγκρό­τη­μα που άνοι­ξε νέους δρό­μους στη σύγ­χρο­νη μου­σι­κή έκφρα­ση. Ο Λένον ήταν ο βασι­κός συν­θέ­της των τρα­γου­διών τους.

Ο Τζ. Λένον ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του στα 1955 ενώ ήταν ακό­μη μαθη­τής στο Γυμνά­σιο. Εκεί­νη τη χρο­νιά γνω­ρί­στη­κε με τον Πολ Μακ Κάρ­ντεϊ στο Λίβερ­πουλ, όπου και έμε­ναν. Έφτια­ξαν ντου­έ­το. Το 1958 προ­στέ­θη­κε στο συγκρό­τη­μα ο Τζόρτζ Χάρι­σον και το 1962 ο ντρά­μερ Ρίν­γκο Σταρ. Έτσι σε μια επο­χή που το κατε­στη­μέ­νο του δυτι­κού κόσμου κλο­νι­ζό­ταν από τις απο­κα­λύ­ψεις για το βρώ­μι­κο πόλε­μο στο Βιετ­νάμ, οι «Μπί­τλς» κερ­δί­ζουν την αγά­πη της νεο­λαί­ας από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Οι στί­χοι τους, βασι­κά στί­χοι του Λένον και του Μακ Κάρ­ντεϊ,  πάντα ευαί­σθη­τοι, άλλο­τε εμπαι­χτι­κοί, , άλλο­τε λυρι­κοί και άλλο­τε αυστη­ρά πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νοι, φέρ­νουν ένα προ­ο­δευ­τι­κό μήνυ­μα και χτυ­πά­νε το «γλυ­κε­ρό τραγούδι».

Μετά τη διά­λυ­ση των «Μπι­τλς», ο Λένον ακο­λού­θη­σε τη δική του, ξεχω­ρι­στή, προ­σω­πι­κή δια­δρο­μή. Στη δια­δρο­μή αυτή έγρα­ψε τρα­γού­δια εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας, τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από στί­χο «στρα­τευ­μέ­νο» στα ιδα­νι­κά της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης των λαών και του δίκαιου της εργα­τι­κής τάξης. Πολ­λά από τα τρα­γού­δια του Λένον απο­τέ­λε­σαν και απο­τε­λούν ακό­μη σύμ­βο­λα αγώ­νων, όπως το «Δώστε μια ευκαι­ρία στην ειρή­νη», «Ιμά­τζιν», «Ο ήρω­ας της εργα­τι­κής τάξης». Ο ίδιος πήρε μέρος στο κίνη­μα κατά του πολέ­μου στο Βιετνάμ.

Οι δίσκοι του Τζον Λένον, τόσο με τους «Μπι­τλς» όσο κι αυτοί που ηχο­γρά­φη­σε μόνος του φτά­νουν τους 30. Ο τελευ­ταί­ος με τίτλο «Διπλή φαντα­σία», κυκλο­φό­ρη­σε τη χρο­νιά της δολο­φο­νί­ας του, το 1980.

Το 1965 οι «Μπι­τλς» τιμή­θη­καν με το μετάλ­λιο του βρε­τα­νι­κού κρά­τους για την προ­σφο­ρά τους στη μου­σι­κή. . Αργό­τε­ρα, ο Τζον Λένον δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος επέ­στρε­ψε το μετάλ­λιο του για την υπο­στή­ρι­ξη της  Αγγλί­ας προς τη Νιγη­ρία κατά τον πόλε­μο της τελευ­ταί­ας με τη Μπά­φρα και δια­μαρ­τυ­ρό­με­νος για τον πόλε­μο του Βιετνάμ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο