Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 1980 πυρο­βο­λεί­ται στη Νέα Υόρ­κη από τον Μαρξ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν, ο Τζον Λένον, πρώ­ην μέλος των «Μπι­τλς». Είχε γεν­νη­θεί το 1940.
Ο Τζον Λένον θεω­ρεί­ται από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σύγ­χρο­νους μου­σι­κούς. Ιδιαί­τε­ρα ταλα­ντού­χος, ήταν ο ιθύ­νων νους στο συγκρό­τη­μα των «Μπι­τλς», ένα συγκρό­τη­μα που άνοι­ξε νέους δρό­μους στη σύγ­χρο­νη μου­σι­κή έκφρα­ση. Ο Λένον ήταν ο βασι­κός συν­θέ­της των τρα­γου­διών τους. Μετά τη διά­λυ­ση των «Μπι­τλς», ο Λένον ακο­λού­θη­σε τη δική του, ξεχω­ρι­στή, προ­σω­πι­κή δια­δρο­μή. Στη δια­δρο­μή αυτή έγρα­ψε τρα­γού­δια εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας, τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από στί­χο «στρα­τευ­μέ­νο» στα ιδα­νι­κά της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης των λαών και του δίκιου της εργα­τι­κής τάξης. Πολ­λά από τα τρα­γού­δια του Λένον απο­τέ­λε­σαν και απο­τε­λούν ακό­μη σύμ­βο­λα αγώ­νων, όπως το «Δώστε μια ευκαι­ρία στην ειρή­νη», «Ιμά­τζιν», «Ο ήρω­ας της εργα­τι­κής τάξης». Ο ίδιος πήρε μέρος στο κίνη­μα κατά του πολέ­μου στο Βιετ­νάμ. Επέ­στρε­ψε μάλι­στα το βρα­βείο που είχε πάρει με τα άλλα μέλη των «Μπι­τλς» στη βασί­λισ­σα της Βρετανίας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο