Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Ντάλτον, ένας από τους μεγάλους θεμελιωτές της επιστήμης της χημείας

Στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1766 γεν­νιέ­ται ο Τζον Ντάλ­τον. Αγγλος φυσι­κός και χημι­κός που με την ατο­μι­κή του θεω­ρία για την ύλη και τις μελέ­τες του για τις ιδιό­τη­τες των αερί­ων, θεω­ρεί­ται ένας από τους μεγά­λους θεμε­λιω­τές της επι­στή­μης της χημεί­ας. Την ατο­μι­κή του θεω­ρία τη δημο­σί­ευ­σε το 1808 στο σύγ­γραμ­μα «Ενα νέο σύστη­μα χημι­κής φιλο­σο­φί­ας». Η θεω­ρία του ήταν ικα­νή να εξη­γή­σει τους νόμους των αερί­ων, όπως και τη χημι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των δια­φό­ρων ουσιών και βοή­θη­σε στον προσ­διο­ρι­σμό του ατο­μι­κού βάρους των στοι­χεί­ων. Ο Ντάλ­τον που έπα­σχε από μια ασθέ­νεια της όρα­σης και δεν μπο­ρού­σε να ξεχω­ρί­ζει τα χρώ­μα­τα, μελέ­τη­σε την ίδια του την ασθέ­νεια η οποία ονο­μά­στη­κε «δαλ­το­νι­σμός» (αχρω­μα­το­ψία).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο