Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι

Στις 29 Μαΐ­ου 1917 γεν­νιέ­ται ο Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός, Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ από το 1961 ως το 1963. Ο Τζ. Κένε­ντι ήταν γόνος πλού­σιας καθο­λι­κής οικο­γέ­νειας ιρλαν­δι­κής κατα­γω­γής. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των σπου­δών του και τη θητεία του στο Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό εργά­στη­κε από το 1945 ως το 1947 ως δημο­σιο­γρά­φος. Το 1947 εκλέ­χτη­κε για πρώ­τη φορά στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο, όπου παρέ­μει­νε βου­λευ­τής ως το 1953. Από το 1953 ως το 1961 εκλε­γό­ταν γερου­σια­στής. Στις 20 Γενά­ρη 1961 νίκη­σε τον υπο­ψή­φιο των Ρεπου­μπλι­κά­νων Ρίτσαρντ Νίξον και ανα­δεί­χτη­κε Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ. Στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή αντι­κα­τέ­στη­σε το δόγ­μα της «απώ­θη­σης του κομ­μου­νι­σμού» με το δόγ­μα της «ελα­στι­κής αντί­δρα­σης». Στο εσω­τε­ρι­κό ακο­λού­θη­σε πολι­τι­κή επι­τά­χυν­σης των ρυθ­μών οικο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης και μεί­ω­σης των φόρων. Συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή του «Ψυχρού Πολέ­μου» επι­χεί­ρη­σε κατ’ επα­νά­λη­ψη να ανα­τρέ­ψει την κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση χωρίς επι­τυ­χία. Δολο­φο­νή­θη­κε το φθι­νό­πω­ρο του 1963.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο