Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζορτζ Μπεστ: 73 χρόνια από τη γέννησή του …«πέμπτου σκαθαριού»

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα πριν από 73 χρό­νια, το 1946, γεν­νή­θη­κε στο Μπέλ­φαστ, ένας από τους πιο σημα­ντι­κούς ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των εποχών.

Ο Τζορτζ Μπεστ, κατά­φε­ρε να προ­κα­λέ­σει συζη­τή­σεις πριν, κατά τη διάρ­κεια και μετά την ολο­κλή­ρω­ση της καριέ­ρας του. Ακό­μα και μετά τον θάνα­τό του, στις 25 Νοεμ­βρί­ου 2005, σε ηλι­κία μόλις 59 ετών. Για όσα έκα­νε στο γήπε­δο φυσι­κά, αλλά και για εκεί­να που έκα­νε και είπε έξω από αυτό.

Ένας από εκεί­νους, τους λίγους, που φρό­ντι­σαν να επη­ρε­ά­σουν και να καθο­ρί­σουν τάσεις. Ονο­μά­στη­κε ως ο «πέμ­πτος Beatle» λόγω των μαλ­λιών του, έδει­χνε ξεκά­θα­ρα πως στό­χος του ήταν να «μαγέ­ψει».

Περισ­σό­τε­ρα στο άρθρο που ακολουθεί:

Τζορτζ Μπεστ – 1 Ιανου­ρί­ου 1974: Άδο­ξο τέλος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο