Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζορτζ Ουάσιγκτον

Στις 14 Δεκεμ­βρί­ου 1799 πεθαί­νει ο Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός, αρχι­στρά­τη­γος του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού κατά τον Πόλε­μο της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας στη Β. Αμε­ρι­κή (1775–1783) και πρώ­τος Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμε­ρι­κής (1789–1797). Ενώ ως ηγέ­της της Επα­νά­στα­σης στά­θη­κε στο πλευ­ρό των κατα­πιε­σμέ­νων και έγι­νε ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τός από το λαό, ο Ουά­σιγ­κτον κατά την προ­ε­δρι­κή του θητεία ακο­λού­θη­σε συντη­ρη­τι­κή πολιτική. 

Αντι­τά­χθη­κε στα αιτή­μα­τα των λαϊ­κών μαζών και κατο­χύ­ρω­σε εκεί­να μόνο τα επι­τεύγ­μα­τα της επα­νά­στα­σης που απο­δεί­χτη­καν επω­φε­λή για τους αστούς και τους γαιο­κτή­μο­νες. Υπήρ­ξε ένας από τους θεμε­λιω­τές του δικομ­μα­τι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες. 

Χαι­ρέ­τι­σε τη Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση, αλλά τον φόβι­ζε η εξέ­λι­ξή της. Έτσι όταν κηρύ­χτη­κε ο πόλε­μος μετα­ξύ της επα­να­στα­τη­μέ­νης Γαλ­λί­ας και του Ευρω­παϊ­κού Συνα­σπι­σμού το 1793 αρνή­θη­κε να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις των ΗΠΑ προς τη Γαλ­λία, σύμ­μα­χη χώρα σύμ­φω­να με τη Συν­θή­κη του 1778.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο