Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζούλιαν Ασάνζ: Ενισχύεται ο φόβος έκδοσής του στις ΗΠΑ

Ο ιδρυ­τής του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ ενδέ­χε­ται «σύντο­μα» να χάσει τη νομι­κή μάχη για να απο­τρα­πεί η έκδο­σή του στις ΗΠΑ με την κατη­γο­ρία της «κατα­σκο­πεί­ας», τόνι­σε σε δηλώ­σεις του στο Γερ­μα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο στο Λον­δί­νο ο αρχι­συ­ντά­κτης του ιστό­το­που Κρί­στιν Χράφνσον.

Ο Αυστρα­λός δημο­σιο­γρά­φος ανα­μέ­νει ακό­μη την από­φα­ση για την έφε­ση που κατέ­θε­σαν οι συνή­γο­ροί του, μετά την από­φα­ση της βρε­τα­νι­κής Δικαιο­σύ­νης το καλο­καί­ρι του 2022 να εγκρί­νει την έκδο­σή του, όπως ζητά το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης των ΗΠΑ.

Για τον Ισλαν­δό δημο­σιο­γρά­φο Χράφν­σον, η απόρ­ρι­ψη της έφε­σης του Τζού­λιαν Ασάνζ θα ήταν «σκάν­δα­λο», αλλά στην υπό­θε­σή του «τα πάντα είναι δυνατά».

Σημεί­ω­σε ακό­μα πως εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν νομι­κές επι­λο­γές, όπως το αίτη­μα να υπάρ­ξει επα­νε­ξέ­τα­ση της υπό­θε­σης, η προ­σφυ­γή στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο, ή στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (ΕΔΑΔ), ωστό­σο όλες τους μπο­ρεί να εξα­ντλη­θούν «εντός εβδομάδων».

Επι­πλέ­ον, δεν είναι σαφές αν η κυβέρ­νη­ση των Τόρις θα λάμ­βα­νε υπό­ψη από­φα­ση του ΕΔΑΔ, πρό­σθε­σε ο Χράφνσον.

Σε περί­πτω­ση έκδο­σης και κατα­δί­κης του Ασάνζ στις ΗΠΑ,  μπο­ρεί να του επι­βλη­θεί ποι­νή κάθειρ­ξης ακό­μη και 175 ετών, καθώς κατη­γο­ρεί­ται για την «κλο­πή» και τη δημο­σιο­ποί­η­ση δεκά­δων χιλιά­δων εμπι­στευ­τι­κών και απορ­ρή­των διπλω­μα­τι­κών και στρα­τιω­τι­κών εγγρά­φων, με τη βοή­θεια της πρώ­ην στρα­τιω­τι­κής ανα­λύ­τριας Τσέλ­σι Μάνινγκ.

Οργα­νώ­σεις, κόμ­μα­τα, πολί­τες και ο Αυστρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός τάσ­σο­νται ανα­φαν­δόν υπέρ του Ασάνζ, ενός δημο­σιο­γρά­φου που, όπως υπο­στη­ρί­ζουν, απο­κά­λυ­ψε εγκλή­μα­τα πολέ­μου, ιδί­ως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ο ίδιος ζει έναν εφιάλ­τη εδώ και δέκα ολό­κλη­ρα χρό­νια, πρώ­τα κλει­σμέ­νος στην πρε­σβεία του Ιση­με­ρι­νού στο Λον­δί­νο και εδώ και μια τετρα­ε­τία κρα­τού­με­νος στη φυλα­κή υψί­στης ασφα­λεί­ας του Μπέλμαρς.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, efsyn.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο