Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζο Μπάιντεν: Ποιός είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάι­ντεν (πλή­ρες όνο­μα: Τζό­ζεφ Ρομπι­νέτ (Τζο) Μπάι­ντεν τζού­νιορ) γεν­νή­θη­κε στις 20 Νοέμ­βρη 1942 στην Πεν­σιλ­βά­νια. Σπού­δα­σε νομι­κά και στην ηλι­κία των 29 ετών εξε­λέ­γη γερου­σια­στής, ο πέμ­πτος νεό­τε­ρος στην αμε­ρι­κα­νι­κή ιστορία.

Στις 18 Δεκεμ­βρί­ου 1972, λίγες εβδο­μά­δες μετά την εκλο­γή του στη Γερου­σία, η γυναί­κα του και η κόρη του σκο­τώ­θη­καν σε αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα. Οι δύο γιοι του επί­σης τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά αλλά ανάρ­ρω­σαν πλήρως.

Δια­τέ­λε­σε για πολ­λά χρό­νια μέλος αλλά και πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Γερου­σί­ας. Υπο­στή­ρι­ξε σθε­να­ρά την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στον πόλε­μο της Βοσ­νί­ας. Αντι­τά­χθη­κε στον πόλε­μο του Κόλ­που το 1991 αλλά ψήφι­σε υπέρ του πολέ­μου στο Ιράκ το 2002.

Δια­τέ­λε­σε επί­σης πρό­ε­δρος της Δικα­στι­κής Επι­τρο­πής της Γερου­σί­ας, όπου ασχο­λή­θη­κε με ζητή­μα­τα όπως η πολι­τι­κή για τα ναρ­κω­τι­κά, η πρό­λη­ψη του εγκλή­μα­τος και οι πολι­τι­κές ελευθερίες.

Ο Μπάι­ντεν διεκ­δί­κη­σε ανε­πι­τυ­χώς το χρί­σμα των Δημο­κρα­τι­κών για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές το 1988, καθώς απο­σύρ­θη­κε από την κούρ­σα όταν κατη­γο­ρή­θη­κε για λογο­κλο­πή σε ομι­λία του.

Το 2008 απέ­τυ­χε και πάλι να λάβει το χρί­σμα του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, αλλά επι­λέ­χθη­κε από τον Μπα­ράκ Ομπά­μα ως υπο­ψή­φιος αντι­πρό­ε­δρος. Με την εκλο­γή του Ομπά­μα το 2009,  ο Μπάι­ντεν έγι­νε ο πρώ­τος ρωμαιο­κα­θο­λι­κός αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, καθώς και ο πρώ­τος με κατα­γω­γή από την πολι­τεία του Ντέ­λα­γου­ερ. Δια­τή­ρη­σε την θέση του αντι­προ­έ­δρου μέχρι τη λήξη της προ­ε­δρι­κές θητεί­ας Ομπά­μα το Γενά­ρη του 2017.

Με την εκλο­γή του στην προ­ε­δρία των ΗΠΑ στην ηλι­κία των 78 ετών καθί­στα­ται ο γηραιό­τε­ρος νεο­ε­κλεγ­μέ­νος πρόεδρος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο