Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόζεφ Πρίστλεϊ

Στις 13 Μαρ­τί­ου 1733 γεν­νιέ­ται ο Τζό­ζεφ Πρί­στλεϊ. Αγγλος φιλό­σο­φος, φαρ­μα­κο­ποιός και ερα­σι­τέ­χνης φυσικός.

Με τις επι­στη­μο­νι­κές του εργα­σί­ες κάλυ­ψε τους τομείς της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, του μαγνη­τι­σμού, και της οπτι­κής, όπως και της χημεί­ας. Εντό­πι­σε πολ­λές σημα­ντι­κές χημι­κές ενώ­σεις όπως το διο­ξεί­διο του άνθρα­κα, το διο­ξεί­διο του αζώ­του, το υδρο­χλώ­ριο, την αμμω­νία, το διο­ξεί­διο του θεί­ου, το μονο­ξεί­διο του αζώ­του ή «αέριο του γέλιου». Στον Πρί­στλεϊ πιστώ­νε­ται η ανα­κά­λυ­ψη του οξυ­γό­νου το 1774, το οποίο παρή­γα­γε με την εστί­α­ση του ηλια­κού φωτός στο οξεί­διο του υδραρ­γύ­ρου. Πει­ρα­μα­τί­στη­κε, επί­σης, με τον ατμο­σφαι­ρι­κό αέρα και τις ιδιό­τη­τές του. Με τη διά­λυ­ση του στα­θε­ρού αέρα στο ύδωρ, εφηύ­ρε το ενω­μέ­νο με διο­ξεί­διο του άνθρα­κα ύδωρ.

Το 1791 ένα εξα­γριω­μέ­νο πλή­θοςπου το ξεσή­κω­σαν ενα­ντί­ον του Π., εξαι­τί­ας των συμπα­θειών του προς τη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση και των θρη­σκευ­τι­κών πεποι­θή­σε­ών τουκατέ­στρε­ψε το σπί­τι του επι­στή­μο­ναπου ανα­γκά­στη­κε να αυτο­ε­ξο­ρι­στεί στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­εςόπου πέρα­σεανα­πτύσ­σο­ντας ζωη­ρή δρα­στη­ριό­τη­τατην τελευ­ταία περί­ο­δο της ζωής του.

Πέθα­νε στο Νορ­θά­μπερ­λαντ της Πεν­σιλ­βά­νια το 1804.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο