Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόκερ (Κλήρωση 295) 9/2/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Κυρια­κή 9/2/2020:  €2.600.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9/2/2020) μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά τη προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2094ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς στο atexnos.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο