Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόναθαν Σουίφτ, συγγραφέας που έβλεπε μπροστά

Στις 30 Νοεμ­βρί­ου 1667 γεν­νιέ­ται ο Τζό­να­θαν Σουίφτ. Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα της δημιουρ­γί­ας του είναι το έργο «Τα ταξί­δια του Γκιού­λι­βερ». Παρω­δώ­ντας, αλλά ταυ­τό­χρο­να και τελειο­ποιώ­ντας την ταξι­διω­τι­κή λογο­τε­χνία, «ανα­κα­λύ­πτει» φαντα­στι­κές χώρες και σατι­ρί­ζει τα πραγ­μα­τι­κά σχέ­δια και τα ιδε­ώ­δη της ευρω­παϊ­κής «υψη­λής» κοι­νω­νί­ας. Ο Λου­να­τσάρ­σκι ονό­μα­ζε τον Σουίφτ «άνθρω­πο που έβλε­πε μπρο­στά». Κύρια μέθο­δος της σάτι­ρας του Σουίφτ ήταν η ρεα­λι­στι­κή παρω­δία: το τυφλό και τερα­τώ­δες εμφα­νί­ζο­νται ως κανό­νες της κοι­νω­νι­κής ζωής και ως πραγ­μα­τι­κό και βιώ­σι­μο γνώ­ρι­σμα των εικο­νι­ζό­με­νων φαι­νο­μέ­νων. Η δρα­μα­τι­κή σάτι­ρά του απο­τύ­πω­σε το ιδε­ο­λο­γι­κό πανό­ρα­μα της πρώ­της επο­χής του αγγλι­κού διαφωτισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο