Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζ. Φλόιντ: Μαμά σ’αγαπώ. Πες στα παιδιά ότι τα αγαπώ. Είμαι νεκρός

Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός στις ΗΠΑ, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για τον θάνα­το του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, είπε στο θύμα να στα­μα­τή­σει να φωνά­ζει και να μην μιλά­ει καθώς πίε­ζε με το γόνα­τό του τον λαι­μό του επί σχε­δόν εννέα λεπτά και εκεί­νος πάσχι­ζε να ανα­πνεύ­σει, σύμ­φω­να με το οπτι­κό υλι­κό από την κάμε­ρα που είχε πάνω στο κρά­νος του ο αστυ­νο­μι­κός, το οποίο δόθη­κε τώρα στη δημοσιότητα.

Ο Φλόιντ, στον οποίο οι αστυ­νο­μι­κοί είχαν περά­σει χει­ρο­πέ­δες, ακού­γε­ται να λέει στο βίντεο ότι δεν μπο­ρεί να ανα­πνεύ­σει πάνω από 20 φορές.

Ο θάνα­τος του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ στις 25 Μαΐ­ου οδή­γη­σε σε αντι­ρα­τσι­στι­κές δια­δη­λώ­σεις κατά της αστυ­νο­μι­κής βίας σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και στον υπό­λοι­πο κόσμο με τους δια­δη­λω­τές να ζητούν φυλε­τι­κή ισό­τη­τα και μεταρ­ρυθ­μί­σεις στην αστυνομία.

“Μαμά σ’ αγα­πώ. Πες στα παι­διά ότι τα αγα­πώ. Είμαι νεκρός”, ακού­γε­ται να λέει ο Φλόιντ στη διάρ­κεια των εννέα λεπτών που ο αστυ­νο­μι­κός τον πιέ­ζει στον λαι­μό με το γόνα­τό του ενώ εκεί­νος βρί­σκε­ται πεσμέ­νος στον δρό­μο και χάνει στα­δια­κά τις αισθή­σεις του.

Η μητέ­ρα του Φλόιντ πέθα­νε πριν από δύο χρό­νια ωστό­σο στο βίντεο εκεί­νος ακού­γε­ται να την επικαλείται.

Στη διάρ­κεια του βίντεο ο Φλόιντ ακού­γε­ται να ζητά­ει την μητέ­ρα και τα παι­διά του πολ­λές φορές.

Ο Φλόιντ εκλι­πα­ρού­σε για βοή­θεια καθώς ο αστυ­νο­μι­κός τον πίε­ζε στο έδα­φος, σύμ­φω­να με το υλι­κό αυτό της κάμε­ρας που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα χθες στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας του δικη­γό­ρου ενός από τους άλλους δύο αστυ­νο­μι­κούς που συμ­με­τεί­χαν στην σύλ­λη­ψη, του Τόμας Λέιν, να απορ­ρι­φθούν από το δικά­στή­ριο οι κατη­γο­ρί­ες της συναυ­τουρ­γί­ας και συνέρ­γειας σε δολο­φο­νία που έχουν απαγ­γελ­θεί στον πελά­τη του.

Σύμ­φω­να με τα αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ο δικη­γό­ρος του Λέιν κατέ­θε­σε σχε­τι­κή αίτη­ση σε δικα­στή­ριο της Μινεάπολις.

“Είμαι τελειω­μέ­νος, τελειω­μέ­νος. Είμαι κλει­στο­φο­βι­κός. Πονά­ει το στο­μά­χι μου. Πονά­ει ο λαι­μός μου. Πονάω παντού. Χρειά­ζο­μαι νερό, παρα­κα­λώ. Σας παρα­κα­λώ. Δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω, κύριε αστυ­νο­μι­κέ. Θα με σκο­τώ­σεις φίλε”, ακού­γε­ται να λέει στο βίντεο ο Φλόιντ απευ­θυ­νό­με­νος στον αστυ­νο­μι­κό Ντέ­ρεκ Σόβιν που τον πίε­ζε με το γόνα­τό του.

“Τότε στα­μά­τα να μιλάς, στα­μά­τα να φωνά­ζεις. Σπα­τα­λάς πολύ οξυ­γό­νο μιλώ­ντας”, του απα­ντά­ει ο αστυνομικός.

Ο Φλόιντ ακού­γε­ται να παρα­κα­λά­ει τους αστυ­νο­μι­κούς την στιγ­μή που τον συλ­λαμ­βά­νουν να μην τον βάλουν στο περι­πο­λι­κό για­τί ήταν κλει­στο­φο­βι­κός και δυσφορούσε.

Ο 44χρονος Σόβιν, ο οποί­ος είναι λευ­κός, συνε­λή­φθη στις 29 Μαΐ­ου, τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά τον θάνα­το του Φλόιντ. Δήλω­σε αθώ­ος για την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας δεύ­τε­ρου βαθ­μού που του απαγ­γέλ­θη­κε και απο­λύ­θη­κε από το Σώμα.

Σε τρεις άλλους πρώ­ην αστυ­νο­μι­κούς της Μινε­ά­πο­λις ‑σε έναν λευ­κό, έναν μαύ­ρο και έναν Αμε­ρι­κα­νό ασια­τι­κής κατα­γω­γής- έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες για συναυ­τουρ­γία και συνέρ­γεια στη δολο­φο­νία του Φλόιντ.

Σε κάποια στιγ­μή ένας από τους αστυ­νο­μι­κούς, ο Τόμας Λέιν, προ­τεί­νει στον Σόβιν να γυρί­σει τον Φλόιντ από την μια πλευ­ρά του, σύμ­φω­να με το οπτι­κό υλικό.

“Όχι, θα μεί­νει σε αυτή την θέση όπως τον συλ­λά­βα­με”, απα­ντά­ει ο Σόβιν.

Ο Φλόιντ είχε συλ­λη­φθεί επει­δή πλή­ρω­σε με ένα πλα­στό εικο­σα­δό­λα­ρο σε κατά­στη­μα μαναβικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο