Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την άγρια και θρασύδειλη επίθεση των χρυσαυγιτών έξω από το Εφετείο καταγγέλλει το ΚΚΕ και απαιτεί την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών

«Την άγρια και θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών σε βάρος της δικη­γό­ρου Ευγε­νί­ας Κου­νιά­κη, μέλους της ομά­δας των συνη­γό­ρων της πολι­τι­κής αγω­γής στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, καθώς και μίας άλλης γυναί­κας, έξω από το κτί­ριο του Εφε­τεί­ου της Αθή­νας, όπου διε­ξά­γε­ται η δίκη» καταγ­γέ­λει, με ανα­κοί­νω­σή του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρ­νη­ση έχει σοβα­ρές ευθύ­νες για την ανε­νό­χλη­τη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των χρυ­σαυ­γί­τι­κων και άλλων φασι­στι­κών συμ­μο­ριών, ακό­μη και στον χώρο που διε­ξά­γε­ται η δίκη της ΧΑ» υπο­γραμ­μί­ζει και κατα­λή­γει: «Το ΚΚΕ απαι­τεί την άμε­ση σύλ­λη­ψη και τιμω­ρία των δρα­στών της επί­θε­σης. Καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό να κατα­δι­κά­σουν τέτοιες ενέρ­γειες και να απο­μο­νώ­σουν απο­φα­σι­στι­κά τη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή και όσους τρέ­φουν και ανέ­χο­νται την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της».

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Χρυ­σαυ­γί­τες επι­τέ­θη­καν σε δύο γυναί­κες έξω από το Εφετείο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο