Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Επα­νεκ­κί­νη­ση και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για την πορεία της παν­δη­μί­ας της λοί­μω­ξης Covid-19 στη χώρα.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

Για θέμα­τα του υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού, η Επι­τρο­πή που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα ομό­φω­να απο­φά­σι­σε τα εξής:

- Σε ό,τι αφο­ρά τους γενι­κούς κανό­νες εισό­δου στη χώρα, να επι­τρέ­πε­ται η είσο­δος με αρνη­τι­κό rapid τεστ από τις πρά­σι­νες χώρες.

- Τα ανή­λι­κα συνο­δευό­με­να κάτω των 12 ετών να εισέρ­χο­νται στη χώρα άνευ απαί­τη­σης τεστ πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους από χώρες που βρί­σκο­νται στην πρά­σι­νη κατη­γο­ρία. Για τις χώρες που βρί­σκο­νται σε πορ­το­κα­λί και κόκ­κι­νη κατη­γο­ρία, τα ανή­λι­κα συνο­δευό­με­να να εισέρ­χο­νται στη χώρα άνευ απαί­τη­σης τεστ κάτω των 6 ετών.

- Από τις υπό­λοι­πες τρί­τες χώρες να επι­τρέ­πε­ται η είσο­δος στη χώρα σύμ­φω­να με τη σήμαν­ση της κάθε χώρας σε πρά­σι­νη, πορ­το­κα­λί και κόκ­κι­νη. Για τις πρά­σι­νες να ισχύ­ουν οι υφι­στά­με­νοι κανό­νες. Για τις πορ­το­κα­λί χώρες να επι­τρέ­πε­ται η είσο­δος σε άτο­μα, που είναι σωρευ­τι­κά εμβο­λια­σμέ­να (με τα ανα­γνω­ρι­σμέ­να ‑από τη χώρα μας- εμβό­λια) και έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τεστ PCR 72 ώρες πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους. Εξαι­ρού­νται της πρό­βλε­ψης αυτής πολί­τες από χώρες, οι οποί­ες είναι στην κόκ­κι­νη λίστα και για τους οποί­ους συνε­χί­ζει να ισχύ­ει η πρό­βλε­ψη για καρα­ντί­να 7 ημερών.

- Οι ανεμ­βο­λί­α­στοι εργα­ζό­με­νοι σε τομείς του Του­ρι­σμού (Ξενο­δο­χεία, Ταξι­διω­τι­κά γρα­φεία, υπη­ρε­σί­ες Ξενα­γών, υπη­ρε­σί­ες ενοι­κί­α­σης αυτο­κι­νή­των, εστί­α­ση, κ.ά.) να υπο­βάλ­λο­νται σε έλεγ­χο με αυτο­δια­γνω­στι­κό test 2 φορές την εβδο­μά­δα, με δαπά­νη της Πολι­τεί­ας για το πρώ­το test και με επι­βά­ρυν­ση του ιδιο­κτή­τη της επι­χεί­ρη­σης για το δεύτερο.

Σε θέμα­τα του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, τα μέλη της Επι­τρο­πής ομό­φω­να αποφάσισαν:

- Ανα­φο­ρι­κά με το λια­νε­μπό­ριο, τη μεί­ω­ση της ανα­λο­γί­ας των πελα­τών από 1 άτο­μο ανά 25 τ.μ. σε 1 άτο­μο ανά 16 τ.μ. από 19 Ιου­νί­ου, με σκο­πό την απο­φυ­γή των ουρών εκτός κατα­στή­μα­τος, ειδι­κά όπου υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ρα του ενός κατα­στή­μα­τα και οι ουρές συμπλέ­κο­νται με υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας εντός των καταστημάτων.

- Λει­τουρ­γία των εμπο­ρο­πα­νη­γύ­ρε­ων με το πρω­τό­κολ­λο λει­τουρ­γί­ας των λαϊ­κών. Εξαι­ρεί­ται ο περιο­ρι­σμός της ελά­χι­στης από­στα­σης ενός μέτρου μετα­ξύ των πάγκων πώλη­σης όταν αυτοί είναι μέρος συνε­χούς κατα­σκευ­ής στην οποία οι πάγκοι των πωλη­τών δια­χω­ρί­ζο­νται μετα­ξύ τους με ελα­φρά χωρίσματα.

- Επα­νέ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας των παι­δο­τό­πων σε υπαί­θριο χώρο με υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας προ­στα­σί­ας για όλους τους εργα­ζό­με­νους και ενη­λί­κους πελά­τες σε όλα τα σημεία.

- Επα­να­λει­τουρ­γία Luna Parks από 19 Ιου­νί­ου, με τις κάτω­θι προϋποθέσεις:

- Απο­στά­σεις του­λά­χι­στον 4 μέτρων μετα­ξύ των μηχα­νη­μά­των, έτσι ώστε να υπάρ­χουν μεγά­λοι διά­δρο­μοι κυκλοφορίας.

- Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας προ­στα­σί­ας για εργα­ζό­με­νους και πελάτες.

- Δια­θε­σι­μό­τη­τα αντι­ση­πτι­κού στην είσο­δο κάθε παιχνιδιού.

- Μετά το πέρας κάθε κύκλου παι­χνι­διού απο­λύ­μαν­ση όλων των σημεί­ων επα­φής των παι­κτών με το παιχνίδι.

- Δωρε­άν διά­θε­ση μασκών σε όλους τους παίκτες.

- Από­στα­ση του­λά­χι­στον 2 μέτρων μετα­ξύ των κερ­μα­το­φό­ρων ατο­μι­κών παιχνιδιών.

- Δια­γραμ­μί­σεις για την τήρη­ση του­λά­χι­στον 1,5 μέτρου από­στα­σης όπου υπάρ­χει ουρά αναμονής.

- Διαρ­κής υπεν­θύ­μι­ση της τήρη­σης των μέτρων προ­στα­σί­ας / υγιει­νής από τις μικρο­φω­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις της επιχείρησης.

- Απο­φυ­γή συνω­στι­σμού στα παι­χνί­δια με αυξη­μέ­νη ζήτη­ση, με ευθύ­νη του επιχειρηματία.

Επί­σης απο­φα­σί­στη­κε η επα­να­λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών Ευε­ξί­ας από 19 Ιου­νί­ου δεδο­μέ­νου ότι πρό­κει­ται για δρα­στη­ριό­τη­τες υπο­στη­ρι­κτι­κές του του­ρι­σμού και είναι απα­ραί­τη­το να ανοί­ξουν παράλ­λη­λα με τις υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες ευε­ξί­ας που είναι ήδη σε κανο­νι­κή λει­τουρ­γία με τις κάτω­θι υπηρεσίες:

◦ Υπη­ρε­σί­ες εκμε­τάλ­λευ­σης λουτρών

◦ Υπη­ρε­σί­ες θερα­πευ­τι­κών λου­τρών και ιαμα­τι­κών πηγών

◦ Υπη­ρε­σί­ες μασάζ.

Επί­σης, σε θέμα­τα του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, τα μέλη της Επι­τρο­πής τάχθη­καν ομό­φω­να υπέρ:

・Της λει­τουρ­γί­ας των κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών (κινη­μα­το­γρά­φων 12μηνης λει­τουρ­γί­ας) από 1η Ιου­λί­ου με το 50% της δυνα­μι­κό­τη­τάς τους, με επί­δει­ξη πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού ή αρνη­τι­κό self-test και την καθο­λι­κή υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας με παράλ­λη­λη υπο­χρέ­ω­ση έκδο­σης ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου για διευ­κό­λυν­ση ενδε­χό­με­νης ιχνη­λά­τη­σης, ενώ απευ­θύ­νουν και σύστα­ση για την εγκα­τά­στα­ση φίλ­τρων HEPA.

・Της δυνα­τό­τη­τας κατά τη διάρ­κεια των προβών/γυρισμάτων, παρα­στά­σε­ων και συναυ­λιών, οι μου­σι­κοί των εγχόρ­δων, ακο­λου­θώ­ντας το παρά­δειγ­μα των ορχη­στρών των υπό­λοι­πων ευρω­παϊ­κών χωρών, να μπο­ρούν να έχουν από­στα­ση μετα­ξύ τους 1 μέτρο, φορώ­ντας τη μάσκα τους και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ο καθέ­νας το δικό του αναλόγιο.

Σε θέμα­τα της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Αθλη­τι­σμού, τα μέλη της Επι­τρο­πής τάχθη­καν ομό­φω­να υπέρ της δυνα­τό­τη­τας εκγύ­μνα­σης σε γυμνα­στή­ρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβο­λια­σμέ­νους με επί­δει­ξη πιστο­ποι­η­τι­κού εμβολιασμού.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο