Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την αποκλειστική επιμέλεια της μικρής Λυδίας ζητά η οικογένεια της Καρολάιν — Συνεπιμέλεια ζητά η οικογένεια του δολοφόνου

Την απο­κλει­στι­κή επι­μέ­λεια της εγγο­νής της, Λυδί­ας, ζητά, με αίτη­μά της που κατέ­θε­σε σήμε­ρα, η μητέ­ρα της δολο­φο­νη­μέ­νης Καρο­λάιν Κρά­ουτς. Το αίτη­μα γνω­στο­ποί­η­σε ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας, Θανά­σης Χαρμάνης.

Σε δηλώ­σεις του, ο κ. Χαρ­μά­νης ανέ­φε­ρε: «Ήρθα­με να κατα­θέ­σου­με στην εισαγ­γε­λέα Ανη­λί­κων το αίτη­μα για απο­κλει­στι­κή επι­μέ­λεια της Λυδί­ας από τη μητέ­ρα της Καρο­λάιν. Πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ότι οι εκθέ­σεις είναι θετι­κές, ιδί­ως για την Αλόν­νη­σο. Κατα­θέ­σα­με αίτη­μα να ανα­τε­θεί η επι­μέ­λεια στη μητέ­ρα της Καρο­λάιν διό­τι είναι το καταλ­λη­λό­τε­ρο περι­βάλ­λον, καθώς στη μεν Αθή­να η μικρή Λυδία θα είναι η κόρη του δολο­φό­νου, στην Αλόν­νη­σο το παι­δί που έχα­σε τη μανού­λα του. Συγκλο­νί­στη­κα όταν διά­βα­σα την έκθε­ση της κοι­νω­νι­κής λει­τουρ­γού ότι η μικρή Λυδία, παρ’ όλο που είναι νεο­γνό, μπο­ρεί να απο­θη­κεύ­σει σκη­νές βίας. Μέχρι χθες το βρά­δυ οι δύο πλευ­ρές μιλού­σαν και είναι σε καλό κλί­μα οι συνο­μι­λί­ες. Ανά­λο­γο αίτη­μα έχει υπο­βλη­θεί από την πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας του κατη­γο­ρού­με­νου, όπως πληροφορηθήκαμε».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η οικο­γέ­νεια του κατη­γο­ρού­με­νου, σε αίτη­μά της, μετα­ξύ άλλων, ζητά επι­μέ­λεια από κοι­νού και προ­τεί­νει να μοι­ρα­στεί ο χρό­νος ανά­με­σα στις δύο πλευ­ρές, τον μισό χρό­νο να ζει στην Αθή­να και τον άλλο μισό στην Αλόνησσο.

 

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο