Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την αποστολή 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP‑1 στην Ουκρανία ανακοίνωσε το υπ. Άμυνας

Την απο­στο­λή 40 τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των μάχης BMP‑1 στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, σημα­το­δο­τώ­ντας την ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της χώρας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση Δύσης — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, με τις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης να επη­ρε­ά­ζουν και την αμυ­ντι­κή ικα­νό­τη­τα των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνάμεων.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, «ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Νικό­λα­ος Πανα­γιω­τό­που­λος και η Γερ­μα­νί­δα υπουρ­γός Άμυ­νας Christine Lambrecht, προ­κει­μέ­νου να υπο­στη­ρι­χθεί η άμυ­να της Ουκρα­νί­ας, ενά­ντια στη συνε­χι­ζό­με­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα της Ρωσί­ας, συμ­φώ­νη­σαν για την παρα­χώ­ρη­ση 40 τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των μάχης BMP‑1 από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία, τα οποία θα αντι­κα­τα­στα­θούν από 40 τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα μάχης Marder, που θα παρα­χω­ρη­θούν από τη Γερ­μα­νία στην Ελλάδα».

Η ηγε­σία των Ενό­πλων Δυνά­με­ων φέρε­ται να ξεκί­νη­σε ήδη από τον Ιού­λη την από­συρ­ση από μονά­δες στη Ζώνη Ευθύ­νης της ΑΣΔΕΝ (Ανώ­τε­ρη Στρα­τιω­τι­κή Διοί­κη­ση Εσω­τε­ρι­κού και Νήσων, σχη­μα­τι­σμός επι­πέ­δου Σώμα­τος Στρα­τού με απο­στο­λή την άμυ­να των νησιών του Αιγαί­ου) των οχη­μά­των αυτών. Π.χ. BMP‑1 λέγε­ται ότι έχουν ήδη απο­συρ­θεί από τη Χίο.

Για την παρά­δο­ση των «Marder», ωστό­σο, ακό­μα δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί κανέ­να χρο­νο­διά­γραμ­μα. Πηγές μάλι­στα ανα­φέ­ρουν ότι τα «Marder» που έχει προς διά­θε­ση η γερ­μα­νι­κή πλευ­ρά είναι πολύ λίγα, βρί­σκο­νταν σε κατά­στα­ση «από­θε­σης» στις απο­θή­κες της «Rheinmetall» και χρειά­ζο­νται εκτε­τα­μέ­νες εργα­σί­ες και παρεμ­βά­σεις για να ξανα­γί­νουν λειτουργικά.

Στο ίδιο πλαί­σιο, ερω­τή­μα­τα προ­κα­λούν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι προς «αντι­κα­τά­στα­ση» των BMP‑1 πήγαν στα νησιά τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα Μ113Α1, τα οποία ωστό­σο δεν είναι Τεθω­ρα­κι­σμέ­να Οχή­μα­τα Μάχης (ΤΟΜΑ) αλλά Τεθω­ρα­κι­σμέ­να Οχή­μα­τα Μετα­φο­ράς Προ­σω­πι­κού (ΤΟΜΠ).

Ισχυ­ρί­ζο­νται επί­σης ότι τα Μ113Α1 προ­έρ­χο­νται από μονά­δες της ενδο­χώ­ρας που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «εφε­δρεί­ες» και ότι θα επα­νέλ­θουν εκεί Μ113Α1, από αυτά που θα πλε­ο­νά­ζουν από τους Σχη­μα­τι­σμούς του Δ’ Σώμα­τος Στρα­τού, όταν και αν αυτοί ξεκι­νή­σουν να παρα­λαμ­βά­νουν τα «Marder 1A3» από τους Γερ­μα­νούς. Τα οποία «Marder», βέβαια, τον Ιού­νη διέ­χε­αν ότι θα τα πάνε στα νησιά, επι­μέ­νο­ντας ότι είναι καλύ­τε­ρα από τα BMP‑1 και ότι έτσι θα ανα­βάθ­μι­ζαν την άμυ­νά τους ένα­ντι της τουρ­κι­κής απειλής…

Στην πρά­ξη, όμως, φαί­νε­ται ότι στον σχε­δια­σμό τους βγά­ζουν Οχή­μα­τα Μάχης από τα νησιά, όπου αρμα­τι­κό δυνα­μι­κό μετα­πί­πτει σε Οχή­μα­τα Μετα­φο­ράς Προ­σω­πι­κού, με ό,τι συνέ­πειες έχει αυτό στη θωρά­κι­σή τους και με την κυβέρ­νη­ση να ανα­λαμ­βά­νει βαριές ευθύ­νες απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο