Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την απόρριψη του αιτήματος της Ηριάννας για αναστολή της ποινής πρότεινε ο εισαγγελέας

Την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τος για την ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής της 29χρονης Ηριαν­νας πρό­τει­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας  του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι εάν αφε­θεί ελεύ­θε­ρη είναι πολύ πιθα­νόν να τελέ­σει νέα όμοια αδικήματα.

Παράλ­λη­λα,   ο εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε να απορ­ρι­φθεί η αίτη­ση   ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του 33χρόνου συγκα­τη­γο­ρού­με­νου της Ηριαν­νας, για λόγους υγεί­ας, ο όποιος έχει κατα­δι­κα­στεί για συμ­με­το­χή στη στην οργά­νω­ση Συνω­μο­σία Πυρή­νων της Φωτιάς.

Κατά την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία η  29χρονη Ηριαν­να  ενώ­πιον των δικα­στών  του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών, τόνισε:

“η μισή μου ζωή είναι η ακα­δη­μαϊ­κή μου καριέ­ρα και η άλλη μισή η εργα­σία μου. Διδά­σκω και στο διδα­σκα­λείο και στους πρό­σφυ­γες. Εργά­ζο­μαι για το e‑learning, ενώ είμαι εκπαι­δεύ­τρια σε ξένους φοι­τη­τές για εξ απο­στά­σε­ως εκμά­θη­ση Ελλη­νι­κών. Ήμουν έτοι­μη να συνε­χί­σω να κατα­κτώ πράγ­μα­τα, ώσπου όλα κόπη­καν. Λίγο πριν από την κατα­δί­κη μου ήμουν έτοι­μη να κατα­θέ­σω ένα πρό­γραμ­μα για παι­διά» και συνέχισε

«Ένα όνει­ρο που είχα από 19 χρό­νων. Την 1η Ιου­νί­ου μου στε­ρή­θη­κε η ακα­δη­μαϊ­κή μου δια­δρο­μή, η εργα­σία μου, οι φίλοι μου, η οικο­γέ­νεια. Η απου­σία μου από αυτήν την τάξη είναι σαν να μου στε­ρούν 6 χρό­νια μετα­πτυ­χια­κά. Είχα βεβαιό­τη­τα για την αθώ­ω­ση μου, ήξε­ρα ποια είναι η αλή­θεια, και ξαφ­νι­κά όλα χάθηκαν».

Με  φανε­ρή τη συγκί­νη­ση η 29χρόνη τόνι­σε ακό­μα: «Αισθάν­θη­κα προ­σβε­βλη­μέ­νη” είπε ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών η 39χρονη Ηριαν­να, ζητώ­ντας την ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής των 13 ετών κάθειρ­ξης που της έχει επι­βλη­θεί, καθώς τον Ιού­νιο κρί­θη­κε ενο­χή για έντα­ξη και συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση Συνο­μω­σία Πυρή­νων της Φωτιάς.

Σύμ­φω­να με τον εισαγ­γε­λέα της έδρας η διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή της Ηριάν­νας βρί­σκε­ται στην πρώ­τη φάση της και άρα σε όχι τόσο σημα­ντι­κό στά­διο που να συντρέ­χει υπέρ­με­τρη βλά­βη. Πάντως, παρα­δέ­χθη­κε ότι  βλά­πτε­ται η ενα­σχό­λη­ση της με την διδα­σκα­λία, αυτή όμως είναι μια συνέ­πεια του εγκλει­σμού της.

Στο πλευ­ρό της βρέ­θη­καν  και οι καθη­γή­τριες της στο Πανε­πι­στή­μιο, Μαρία Ιακώ­βου και Αμα­λία Μόζερ, οι οποί­ες εκθεί­α­σαν όχι μόνο τις δυνα­τό­τη­τες της, αλλά και το ήθος και τον χαρα­κτή­ρα της.

Ειδι­κό­τε­ρα,  η κ. Ιακώ­βου, μευα­ξύ των άλλων, επι­σή­μα­νε: “Τελεί­ω­σε με 9,85 με άρι­στα το 10. Εργά­ζε­ται μαζί μας 2,5 χρό­νια. Παι­δί με εξαι­ρε­τι­κό ήθος και χαρα­κτή­ρα. Είναι εξει­δι­κευ­μέ­νη επι­στή­μο­νας και προ­σφέ­ρει έργο. Η κοσμή­το­ρας είναι συγκλο­νι­σμέ­νη με ότι συνέ­βη στην Ηριαν­να. Η παρου­σία της στο σχο­λείο του Πανε­πι­στη­μί­ου, όπου οι ξένοι μαθαί­νουν ως δεύ­τε­ρη γλώσ­σα τα ελλη­νι­κά είναι επι­βε­βλη­μέ­νη. Μάλι­στα πια αμεί­βε­ται αφού το Πανε­πι­στή­μιο προ­σφέ­ρει υπο­τρο­φία εργα­σί­ας στους αριστούχους”.

Στο πλαί­σιο κινή­θη­κε  και η καθη­γή­τρια   Αμα­λία Μοζερ, η οποία υπο­στή­ρι­ξε ότι εάν δεν συνε­χί­σει η 29χρονη ό,τι έχει ξεκι­νή­σει και παρα­μεί­νει  στη φυλα­κή, θα είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο για το επαγ­γελ­μα­τι­κό της μέλλον.
Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται σε λίγη ώρα.

 

Σχό­λιο της ΚΝΕ για την κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση σε βάρος της Ηριάν­νας Β. Λ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο