Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την ασφαλή επιστροφή του “Βέλους” που χτυπήθηκε από τους ανέμους, στο “Πάρκο ναυτικής παράδοσης”, ζητάει ο ΣΦΕΑ

Την ασφα­λή επι­στρο­φή του πλοί­ου- μου­σεί­ου «Βέλος» στην προ­βλε­πό­με­νη θέση του, στο «Πάρ­κο ναυ­τι­κής παρά­δο­σης» στο Π.Φάληρο, ζητά­ει ο Σύλ­λο­γος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (Σ.Φ.Ε.Α.)1967–1974 μετά το ρήγ­μα που υπέ­στη το πλοίο, λόγω των πολύ ισχυ­ρών ανέ­μων και της θαλασ­σο­τα­ρα­χής που επι­κρα­τεί στον θερ­μαϊ­κό από χθες το πρωί.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Συλ­λό­γου, το ιστο­ρι­κό πλοίο, που βρί­σκε­ται αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στη Νέα Παρα­λία από τον Σεπτέμ­βριο του 2019, κρα­τή­θη­κε όρθιο χάρη στη συν­δρο­μή ρυμουλ­κού που έσπευ­σε σε βοή­θειά του από το λιμά­νι της Θεσσαλονίκης.

«Εκφρά­ζου­με την έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία μας προς την ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής ‘Αμυ­νας, για­τί εξα­κο­λου­θεί να κωφεύ­ει στα δια­βή­μα­τά μας — και τις σχε­τι­κές ερω­τή­σεις βου­λευ­τών — που προει­δο­ποιού­σαν ότι «η κατά­στα­ση του πλοί­ου είναι ΑΚΡΩΣ ανη­συ­χη­τι­κή κι επι­σφα­λής», καθώς ο χώρος της Νέας Παρα­λί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη στον οποίο μετα­φέρ­θη­κε το πλοίο είναι εντε­λώς ακα­τάλ­λη­λος και δεν πλη­ρού­νται οι διε­θνείς προ­βλέ­ψεις ασφα­λεί­ας κατά ISPS Code κι επι­πλέ­ον για­τί σαν πολε­μι­κό πλοίο δεν έχει την κατάλ­λη­λη προ­στα­σία, δεδο­μέ­νου ότι ο χώρος αυτός είναι επι­σφα­λής για­τί δεν συνι­στά ασφα­λές λιμά­νι. Αντι­θέ­τως, είναι ανοι­χτός στους ανέ­μους [κυρί­ως βαρ­δά­ρης] και στη θάλασ­σα, με απο­τέ­λε­σμα το μνη­μείο να είναι απο­λύ­τως απρο­στά­τευ­το από τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να. Για ένα πλοίο 80 ετών που χρειά­ζε­ται συστη­μα­τι­κή και ιδιαί­τε­ρη συντή­ρη­ση, οι συν­θή­κες αυτές είναι καταστροφικές».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο