Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την αύξηση της θητείας επιβεβαίωσε ο Χρ. Ταραντίλης

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Χρ. Ταρα­ντί­λης επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα το ενδε­χό­με­νο αύξη­σης της θητεί­ας στο Στρα­τό Ξηράς στους 12 μήνες, παρα­πέ­μπο­ντας σε παλαιό­τε­ρες δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού για την ανά­γκη ενί­σχυ­σης του έμψυ­χου δυνα­μι­κού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Τόνι­σε, ωστό­σο, ότι δεν εξε­τά­ζε­ται υπο­χρε­ω­τι­κή στρά­τευ­ση στα 18.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας ΤΑ ΝΕΑ το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας είναι στην τελι­κή ευθεία για την υλο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου αύξη­σης της θητεί­ας. Σύμ­φω­να με τον σχε­δια­σμό η θητεία θα είναι 12μηνη και στους τρεις κλά­δους των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και ανα­μέ­νε­ται να αρχί­σει να εφαρ­μό­ζε­ται το πιθα­νό­τε­ρο από την Γ’ ΕΣΣΟ του προ­σε­χούς Μαΐου.

Αυτές τις μέρες γίνο­νται οι τελευ­ταί­ες διευ­θε­τή­σεις, όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα «Τα Νέα», έτσι ώστε να ξεκι­νή­σουν οι αλλα­γές μέσα στο πρώ­το εξά­μη­νο της νέας χρο­νιάς. Η θητεία σε όλα τα όπλα θα είναι ίση σε διάρ­κεια, 12μηνη, καθώς αυξά­νε­ται κατά τρεις μήνες στον Στρα­τό Ξηράς όπου τώρα είναι 9μηνη η θητεία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχει κλει­δώ­σει και η πρό­βλε­ψη για μειω­μέ­νη θητεία, 9μηνη δηλα­δή, για όσους εκδη­λώ­σουν την επι­θυ­μία να κάνουν όλο το στρα­τιω­τι­κό τους στα σύνο­ρα, στον Έβρο ή στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Το σημα­ντι­κό­τε­ρο αρχαιο­λο­γι­κό εύρη­μα δεν θα βγει από τη γη, Βέρα Κλών­τζα-Γιά­κλο­βα – Μανώ­λης Κλώντζας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο