Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Την Δευτέρα απεργούμε για (τί);…»

Γρά­φει η Ελέ­νη Μακα­ντά­ση //
Κοι­νω­νι­κή Λει­τουρ­γός ΠΕ30
Γ.Γ., του Συλ­λό­γου Βοη­θη­τι­κού και Εκπαι­δευ­τι­κού Προ­σω­πι­κού Ειδι­κής Αγω­γής Θεσσαλίας

Την Δευ­τέ­ρα 11/10/2021 απεργούμε…

Για­τί είμα­στε δάσκα­λοι, εκπαι­δευ­τι­κοί και όχι επαί­τες και τα σχο­λεία μας δεν είναι επι­χεί­ρη­ση κανενός.

Για­τί ενά­μι­σι χρό­νο τώρα έχουν δια­τα­ρα­χθεί οι αρχές και οι αξί­ες του δημο­σί­ου και δωρε­άν σχο­λεί­ου που υπηρετούμε.

Για­τί δεν ανε­χό­μα­στε καμία κατη­γο­ριο­ποί­η­ση ή υπο­βάθ­μι­ση  των μορ­φω­τι­κών δικαιω­μά­των των μαθη­τών μας

Για τα σχο­λεία μας που προ­σπα­θή­σα­με να λει­τουρ­γούν με συνέ­πεια σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, παρό­λο που κλη­θή­κα­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με νέες μορ­φές στην εκπαι­δευ­τι­κή διαδικασία.

Για όλους εκεί­νους τους μαθη­τές μας, που δεν είχαν την δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σουν αυτές τις νέες μορ­φές εκπαί­δευ­σης λόγω της μη ύπαρ­ξης επο­πτι­κών μέσων, που τώρα καλού­νται να μπουν και να εντα­χθούν μαθη­σια­κά, συμπε­ρι­φο­ρι­κά και κοι­νω­νι­κά μέσα στις σχο­λι­κές τάξεις και δυσκολεύονται.

Για­τί κρα­τή­σα­με ανοι­χτά τα σχο­λεία ειδι­κής αγω­γής με κίν­δυ­νο τις ζωές μας και των μαθη­τών μας, χωρίς την ύπαρ­ξη ουσια­στι­κών μέτρων υγιει­νής και ασφάλειας.

Για τα είκο­σι πέντε παι­διά του κάθε τμή­μα­τος που κοι­τούν με φόβο τον διπλα­νό τους μέσα στην τάξη επει­δή δεν έχουν τον ανα­γκαίο χώρο να αισθαν­θούν ασφα­λείς από την δια­σπο­ρά οποιου­δή­πο­τε ιού.

Για τις δομές διά­γνω­σης και υπο­στή­ρι­ξης που κάθε χρό­νο αλλά­ζουν όνο­μα, αλλά δεν υφί­στα­νται καμία ουσια­στι­κή αλλα­γή όπως την πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε αυτές και την υλι­κο­τε­χνι­κή τους αναβάθμιση.

Για­τί θέλου­με τα σχο­λειά μας καθα­ρά από φασι­στι­κές από­ψεις, δίχως μισαλ­λο­δο­ξί­ες και ρατσι­σμούς και πρέ­πει εμείς να δώσου­με στους μαθη­τές μας το παρά­δειγ­μα καδι­κά­ζο­ντας το φασι­σμό από όπου κι αν προέρχεται.

Για­τί είμα­στε δίπλα στους γονείς των μαθη­τών μας που πλήτ­το­νται τα εργα­σια­κά τους δικαιώ­μα­τα με το νέο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο, και τους θέλου­με και αυτούς δίπλα μας.

Για­τί διεκ­δι­κού­με επί της ουσί­ας ανα­βάθ­μι­ση του σχο­λεί­ου μας με επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση και κάλυ­ψη όλων των κενών σύμ­φω­να με τις ανά­γκες των μαθη­τών μας.

Για­τί δεν φοβό­μα­στε να διεκ­δι­κή­σου­με όπως απο­δεί­ξα­με έως τώρα και ούτε θα φοβη­θού­με να απαι­τή­σου­με ένα μέλ­λον καλύ­τε­ρο για εμάς και τα παι­διά μας.

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο