Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Δευτέρα η απόφαση για Τζόκοβιτς — Καραντίνα… σε ξενοδοχείο μέχρι την απόφαση

Εώς την Δευ­τέ­ρα, σύμ­φω­να με το Reuetrs και τον Guardian,  ανα­βάλ­λε­ται η ακρό­α­ση για την απέ­λα­ση ή την απο­δο­χή της βίζας του Νόβακ Τζό­κο­βιτς, οπό­τε ο Σέρ­βος τενί­στας θα πρέ­πει να παρα­μεί­νει σε καρα­ντί­να στο Park Hotel της Μελ­βούρ­νης μέχρι τότε. Ο δικα­στής Άντο­νι Κέλι ζήτη­σε από τους δικη­γό­ρους των μερών να προ­ε­τοι­μά­σουν την παρου­σί­α­ση των στοι­χεί­ων τους, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Σέρ­βος, νο 1 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης στο τένις, αμφι­σβή­τη­σε την από­φα­ση των αυστρα­λια­νών αρχών να ακυ­ρώ­σουν τη βίζα του και να τον εκδιώ­ξουν από τη χώρα την Πέμ­πτη, σε ένα συμ­βάν που εξε­λί­χθη­κε σε διπλω­μα­τι­κό επει­σό­διο, με τον Σέρ­βο πρό­ε­δρο Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς να κατη­γο­ρεί την Αυστρα­λία ότι «κακο­με­τα­χει­ρί­ζε­ται» τον πρωταθλητή.

Ο Σέρ­βος πρό­ε­δρός, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι μίλη­σε με τον Τζό­κο­βιτς, έγρα­ψε στο Instagram ότι «όλη η Σερ­βία ήταν μαζί του (Τζό­κο­βιτς)» και ότι «οι αρχές έλα­βαν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να δια­σφα­λί­σουν ότι η κακο­με­τα­χεί­ρι­ση του καλύ­τε­ρου παί­κτη θα στα­μα­τή­σει. Ο πρό­ε­δρός της, Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι μίλη­σε στον κόσμο Νο. 1 στο τηλέ­φω­νο, έγρα­ψε στο Instagram ότι «όλη η Σερ­βία ήταν μαζί του (Τζό­κο­βιτς)» και ότι «οι αρχές έλα­βαν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να δια­σφα­λί­σουν ότι η κακο­με­τα­χεί­ρι­ση του καλύ­τε­ρου παί­κτη στον κόσμο θα στα­μα­τή­σει το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό».

 Οι Αυστρα­λοί ακύ­ρω­σαν τη βίζα του Νόβακ Τζό­κο­βιτς και του απα­γό­ρευ­σαν την είσο­δο στη χώρα για να παί­ξει στο τουρ­νουά Australian Open, αφού ανα­γκά­στη­κε να περι­μέ­νει για αρκε­τές ώρες στο αερο­δρό­μιο της Μελβούρνης.

 «Το μόνο που μπο­ρώ να πω είναι ότι τα στοι­χεία για ιατρι­κή εξαί­ρε­ση που παρα­σχέ­θη­καν βρέ­θη­καν ανε­παρ­κή», είπε ο Αυστρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός, Σκοτ  Μόρι­σον κατά τη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης των ΜΜΕ στην Καμπέ­ρα, προ­σθέ­το­ντας ότι δεν επι­λέ­χθη­κε ξεχω­ρι­στή έρευ­να για τον Τζό­κο­βιτς, σχε­τι­κά με την ακύ­ρω­ση της βίζας του.

 Ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς μετα­φέρ­θη­κε από το αερο­δρό­μιο Tullamarine της Μελ­βούρ­νης στο ξενο­δο­χείο Park Hotel, στο προ­ά­στιο Κάρλ­τον, όπου αρκε­τοί υπο­στη­ρι­χτές του, Σέρ­βοι που ζουν στην πόλη συγκε­ντρώ­θη­καν σήμε­ρα μπρο­στά από το ξενο­δο­χείο, ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­σή του.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο