Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την «εγκληματική επίθεση των χρυσαυγιτών στο στέκι “Φαβέλα”», καταγγέλλει το ΚΚΕ και ζητά την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του καταγ­γέλ­λει «τη χθε­σι­νο­βρα­δυ­νή εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών στο στέ­κι “Φαβέ­λα” στο Κερα­τσί­νι, από την οποία τραυ­μα­τί­στη­καν πέντε άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων σοβα­ρά στο κεφά­λι η δικη­γό­ρος Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζό­γλου, συνή­γο­ρος της πολι­τι­κής αγω­γής στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης». Το ΚΚΕ σημειώ­νει μάλι­στα, «ότι είναι η δεύ­τε­ρη, σε σχε­τι­κά σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, επί­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής σε βάρος συνη­γό­ρου πολι­τι­κής αγω­γής στη συγκε­κρι­μέ­νη δίκη».

«Η κυβέρ­νη­ση έχει σοβα­ρές ευθύ­νες για τη συνε­χι­ζό­με­νη ανε­νό­χλη­τη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των χρυ­σαυ­γί­τι­κων και άλλων φασι­στι­κών συμ­μο­ριών» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ, το οποίο «απαι­τεί την άμε­ση σύλ­λη­ψη και τιμω­ρία των δρα­στών της επί­θε­σης» και καλεί τους εργα­ζό­με­νους, το λαό και τη νεο­λαία «να κατα­δι­κά­σουν τέτοιες ενέρ­γειες και να απο­μο­νώ­σουν απο­φα­σι­στι­κά τη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή και όσους τρέ­φουν και ανέ­χο­νται την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της».

Πέντε τραυ­μα­τί­ες από κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση χρυ­σαυ­γι­τών στη «Φαβέ­λα» – Οι τρεις στο νοσοκομείο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο