Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την ενοχή του κατηγορούμενου οδηγού για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας ζήτησε η εισαγγελέας της Έδρας

Να κηρυ­χθεί ένο­χος, όπως κατη­γο­ρεί­ται, ο 27χρονος οδη­γός που παρέ­συ­ρε, τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα και εγκα­τέ­λει­ψε την 21 ετών φοι­τή­τρια, πέρ­σι τον Νοέμ­βριο, στην Καμά­ρα, ζήτη­σε από τους δικα­στές του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης, η εισαγ­γε­λέ­ας της Έδρας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, πρό­τει­νε την ενο­χή του για επι­κίν­δυ­νη οδή­γη­ση που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το, εγκα­τά­λει­ψη τρο­χαί­ου ατυ­χή­μα­τος και οδή­γη­ση χωρίς άδεια.

Κατά την αγό­ρευ­σή της, η εισαγ­γε­λι­κής λει­τουρ­γός εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος οδη­γός έτρε­χε πάνω από το νόμι­μο όριο ταχύ­τη­τας, αλλιώς ‑όπως είπε- δεν θα εκσφεν­δό­νι­ζε την πεζή στο αέρα. «Δεν έτρε­χε ούτε με 104 χλμ/ώρα (σ.σ. όπως εκτί­μη­σε ο πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας) αλλά ούτε με 55 χλμ/ώρα (σ.σ. σύμ­φω­να με τον τεχνι­κό σύμ­βου­λο). Η αλή­θεια είναι κάπου στη μέση. Η ταχύ­τη­τα ήταν σημα­ντι­κή για να προ­κα­λέ­σει αυτές τις βλά­βες» σημείωσε.

Κατά την αγό­ρευ­σή της, η εισαγ­γε­λέ­ας στά­θη­κε επί­σης στην από­φα­ση των γονιών της Έμμας να δωρί­σουν τα ζωτι­κά της όργα­να μετά τον θάνα­τό της. «Ήταν πολυ­τραυ­μα­τί­ας, κατέ­λη­ξε μετά από πέντε μέρες. Οι γονείς, παρά τον πόνο τους, βρή­καν τη δύνα­μη να προ­σφέ­ρουν ζωή σε άλλους ανθρώ­πους που είχαν ανά­γκη, δωρί­ζο­ντας τα ζωτι­κά της όργα­να» ήταν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά λόγια της εισαγγελέως.

Η παρα­πά­νω ανα­φο­ρά, σε συν­δυα­σμό με άλλες ανα­φο­ρές για τη ζωή της Έμμας, προ­κά­λε­σαν συγκι­νη­σια­κή φόρ­τι­ση στους γονείς, που ξέσπα­σαν σε δάκρυα.

Ο 27χρονος, προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νος και κατη­γο­ρού­με­νος για το κακούρ­γη­μα της επι­κίν­δυ­νης οδή­γη­σης που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το, επέ­μει­νε στην απο­λο­γία του ότι το αυτο­κί­νη­το πήγαι­νε με 55 χλμ/ώρα, τονί­ζο­ντας ότι είδε ξαφ­νι­κά την παθού­σα μπρο­στά του και δεν μπό­ρε­σε να αντι­δρά­σει. Αρνή­θη­κε. δε, ότι μετά την παρά­συρ­ση χτύ­πη­σε ξανά την φοι­τή­τρια στην προ­σπά­θειά του να φύγει, ενώ ζήτη­σε συγ­γνώ­μη από την οικο­γέ­νειά της για την εγκατάλειψη.

Ξεκι­νώ­ντας την απο­λο­γία του ‑κατά τη σημε­ρι­νή 4η μέρα της απο­δει­κτι­κής δια­δι­κα­σί­ας- ο αλβα­νι­κής κατα­γω­γής οδη­γός είπε ότι το μοι­ραίο αυτο­κί­νη­το, το οποίο σύμ­φω­να με τον πραγ­μα­το­γνώ­μο­να είχε υπο­στεί παρεμ­βά­σεις σε ποσο­στό 90% για την επί­τευ­ξη μεγα­λύ­τε­ρης ιππο­δύ­να­μης, σκό­πευε να το αγο­ρά­σει ένα­ντι 3.500–4.000 ευρώ. «Το είχα 3–4 μέρες, ήμα­σταν στα “παζά­ρια”. Θα έκα­να έναν προ­έ­λεγ­χο σε μηχα­νι­κό αυτο­κι­νή­των για να το πάρω» ανέφερε.

Κλη­θείς να περι­γρά­ψει τη δική του οπτι­κή για τη θανα­τη­φό­ρα παρά­συρ­ση της Έμμας, ο κατη­γο­ρού­με­νος ανέ­φε­ρε ‑μετα­ξύ άλλων- τα εξής: «Ήμουν στα­μα­τη­μέ­νος στα φανά­ρια, στα Πανε­πι­στή­μια. Πήγαι­να με 55 χλμ/ώρα. Δεν την είδα, βγή­κε από­το­μα. Την είδα στο ένα μέτρο. Δεν περί­με­να να βγει. Όταν τη χτύ­πη­σα ήταν στο δικό μου ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας. Τη χτύ­πη­σα με το δεξί φανά­ρι» απο­λο­γή­θη­κε και πρό­σθε­σε πως οποιοσ­δή­πο­τε να ήταν εκεί «δεν θα μπο­ρού­σε να κάνει κάτι».

Συνε­χί­ζο­ντας την απο­λο­γία του και ανα­φε­ρό­με­νος στην από­φα­σή του να εγκα­τα­λεί­ψει τον τόπο του δυστυ­χή­μα­τος, ο ίδιος είπε ότι τρό­μα­ξε και δεν ήξε­ρε πώς να συμπε­ρι­φερ­θεί. «Ήταν λάθος μου. Τα έχα­σα…» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ενώ αρνή­θη­κε ότι εγκα­τα­λεί­πο­ντας το σημείο ξανα­χτύ­πη­σε την Έμμα.

Όπως είπε, έμα­θε την επό­με­νη μέρα ότι η 21χρονη νοση­λευό­ταν βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νη στο νοσο­κο­μείο «Παπα­γε­ωρ­γί­ου». «Ήθε­λα να παρα­δο­θώ» είπε, κάτι που έκα­νε τελι­κά δύο 24ωρα αργό­τε­ρα. Ο κατη­γο­ρού­με­νος ομο­λό­γη­σε ότι δεν διέ­θε­τε άδεια οδή­γη­σης στην Ελλά­δα, είπε ότι ζει 13 χρό­νια στη χώρα μας δου­λεύ­ο­ντας στις οικο­δο­μές, ενώ υπο­στή­ρι­ξε ότι έδι­νε κάθε μήνα το «παρών» στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα λόγω παλαιό­τε­ρης εμπλο­κής του με τη Δικαιο­σύ­νη για υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών αφού, σύμ­φω­να με όσα είπε, ήταν χρήστης.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο