Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα καταγγέλλει ο Danny Glover

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Ο γνω­στός Αμε­ρι­κά­νος ηθο­ποιός Danny Glover σε συνέ­ντευ­ξή του στις 13 Φεβρουα­ρί­ου στο τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι The Real News Network κατα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ων των κυβερ­νή­σε­ων των ΗΠΑ για την στά­ση τους απέ­να­ντι στον λαό της Βενε­ζου­έ­λας. Ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός τόνι­σε ότι με αυτές τις συνε­χείς ενέρ­γειες, οι ΗΠΑ επι­διώ­κουν να “ελέγ­ξουν τους φυσι­κούς πόρους της χώρας”.

Καταγ­γέλ­λει ότι οι πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες πετρε­λαί­ου και μεταλ­λεί­ων των ΗΠΑ και του Κανα­δά, βρί­σκο­νται πίσω από την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της σύγκρου­σης στο έδα­φος της Βενεζουέλας.

“Τώρα αυτό που κάνει η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ είναι ότι παίρ­νει τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια που δικαιω­μα­τι­κά ανή­κουν στον λαό της Βενε­ζου­έ­λας και βάζει κυρώ­σεις, ώστε να μην μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα δικά τους χρή­μα­τα, τους δικούς τους πόρους και τότε θα έρθουν οι ΗΠΑ σαν ιππό­της με λαμπε­ρή πανο­πλία για να τους  σώσουν με τα λίγα εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια της «ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας».

“Οι κυρώ­σεις των ΗΠΑ επη­ρε­ά­ζουν μόνο τα πιο ευά­λω­τα άτο­μα και θέτουν σε κίν­δυ­νο τις επι­τεύ­ξεις που κατα­κτή­θη­καν από την Βολι­βα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση τα τελευ­ταία 20 χρόνια.

Αυτό είναι, πολύ συνο­πτι­κά το σχέ­διο, ένα σχέ­διο που είχε εκπο­νη­θεί από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, το οποίο ξεκί­νη­σε με κυρώ­σεις από τον πρώ­ην Πρό­ε­δρο Ομπά­μα, αλλά έχει τώρα κλιμακωθεί”.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο