Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την κατάληψη του Σολεντάρ ανακοίνωσε η Ρωσία

Ο ρωσι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι κατέ­λα­βε ολό­κλη­ρη την πόλη Σολε­ντάρ, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, διεκ­δι­κώ­ντας μια πρώ­τη αξιο­ση­μεί­ω­τη νίκη επί του πεδί­ου τους τελευ­ταί­ους μήνες.

“Ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 12 Ιανουα­ρί­ου το βρά­δυ η απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης Σολε­ντάρ, η οποία είναι σημα­ντι­κή για την συνέ­χι­ση των επι­θε­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων” στην περι­φέ­ρεια του Ντο­νέ­τσκ, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας Ιγκόρ Κονα­τσέν­κοφ.

Η Σολε­ντάρ βρί­σκε­ται σε από­στα­ση περί­που δεκα­πέ­ντε χιλιο­μέ­τρων βορειο­α­να­το­λι­κά της πόλης Μπαχ­μούτ, την οποία ο ρωσι­κός στρα­τός προ­σπα­θεί να κατα­λά­βει εδώ και μήνες.

“Ο πλή­ρης έλεγ­χος της Σολε­ντάρ επι­τρέ­πει να απο­κό­ψου­με τις γραμ­μές ανε­φο­δια­σμού των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται στην πόλη (Μπαχ­μούτ) στα νοτιο­δυ­τι­κά, στη συνέ­χεια να απο­κλεί­σου­με και να κλεί­σου­με σε έναν ‘θύλα­κα’ τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νται εκεί”, πρό­σθε­σε ο Ιγκόρ Κονα­τσέν­κοφ.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, η κατά­λη­ψη της Σολε­ντάρ κατέ­στη δυνα­τή χάρη “στα διαρ­κή πλήγ­μα­τα στον εχθρό” από την ρωσι­κή αερο­πο­ρία και το πυροβολικό.

Τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα “διε­ξή­γα­γαν αδιά­κο­πα επι­κε­ντρω­μέ­να πλήγ­μα­τα στις θέσεις των ουκρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στην πόλη, εμπο­δί­ζο­ντας την μετα­φο­ρά εφέ­δρων, τον εφο­δια­σμό με πυρο­μα­χι­κά, όπως και τις προ­σπά­θειες από­συρ­σης του εχθρού προς άλλες γραμ­μές άμυ­νας”, σημεί­ω­σε επί­σης ο Κονατσένκοφ.

Ο ίδιος δήλω­σε ακό­μη ότι Ρώσοι αλε­ξι­πτω­τι­στές διε­ξή­γα­γαν “κρυ­φό ελιγ­μό” επι­τι­θέ­με­νοι από “άλλη κατεύ­θυν­ση” στα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην Σολε­ντάρ, κάτι το οποίο επέ­τρε­ψε, σύμ­φω­να με τις δηλώ­σεις του, “την κατά­λη­ψη υψω­μά­των και τον απο­κλει­σμό της πόλης από βορ­ρά και νότο”.

Το Reuters μετέ­δω­σε ότι δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγ­μής να επα­λη­θεύ­σει τον ισχυ­ρι­σμό του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας. Το AFP μετέ­δω­σε επί­σης ότι δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει τις δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας από ανε­ξάρ­τη­τη πηγή.

Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ότι οι δυνά­μεις της εξα­κο­λου­θούν να αντι­στέ­κο­νται στην Σολε­ντάρ έπει­τα από μια “θερ­μή” νύχτα μαχών σε αυτό το πεδίο μάχης που έχει μετα­τρα­πεί σε ένα από τα πιο αιμα­τη­ρά όλου του πολέμου.

Και οι δύο πλευ­ρές έχουν υπο­στεί βαριές απώ­λειες στην μάχη για την μικρή αυτή πόλη.

Η Μόσχα επι­διώ­κει το πρώ­το μεγά­λο κέρ­δος στο πεδίο των μαχών έπει­τα από μισό χρό­νο υπο­χω­ρή­σε­ων. Το Κίε­βο δηλώ­νει ότι η Ρωσία ρίχνει κατά κύμα­τα στρα­τιώ­τες σε μια άσκο­πη μάχη για μια βομ­βαρ­δι­σμέ­νη έρη­μη γη, σύμ­φω­να με το Reuters.

Προη­γου­μέ­νως, προ­σθέ­τει παράλ­λη­λα το AFP, η παρα­στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση Wagner, η οποία βρί­σκε­ται σε έναν αυξα­νό­με­νο αντα­γω­νι­σμό με τον ρωσι­κό στρα­τό στον τομέα αυτόν, είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι μόνον οι δικές της δυνά­μεις έπαιρ­ναν μέρος στην επί­θε­ση στη Σολεντάρ.

Χθες εξάλ­λου, ο επι­κε­φα­λής της Wagner Εβγκέ­νι Πρι­γκό­ζιν είχε δηλώ­σει ότι οι μαχη­τές του είχαν κατα­λά­βει την Σολε­ντάρ, σε μια ανα­κοί­νω­ση που στη συνέ­χεια δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε από το Κρεμ­λί­νο ούτε από τον ρωσι­κό στρατό.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο