Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Κυριακή, το Ηπειρώτικο γλέντι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Μετά από τρία χρό­νια, λόγω της παν­δη­μί­ας, η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας (ΠΣΕ) οργα­νώ­νει ξανά στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ) την ετή­σια πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­σή της «Πίτα του Ηπει­ρώ­τη 2023» την Κυρια­κή, 22 Γενά­ρη 2023, ώρα 10:00 π.μ. Ταυ­τό­χρο­να η εκδή­λω­ση θα απο­τε­λέ­σει και βήμα αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης καθώς η ΠΣΕ, πέντε ομο­σπον­δί­ες και οι σύλ­λο­γοι των απο­δή­μων ηπει­ρω­τών οργα­νώ­νουν πανη­πει­ρω­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στη Βου­λή στις 15 Φλε­βά­ρη 2023, ώρα 5:00 μ.μ., διεκ­δι­κώ­ντας μέτρα που θα στα­μα­τή­σουν την ερή­μω­ση των χωριών της Ηπείρου. 

«Η “Πίτα του Ηπει­ρώ­τη”, δια­χρο­νι­κός  θεσμός  που συνταυ­τί­στη­κε με τη δρά­ση της ΠΣΕ είναι μια καθα­ρή φωνή της Ηπει­ρώ­τι­κης απο­δη­μί­ας, ένας αλη­θι­νός συνε­κτι­κός-ηπει­ρώ­τι­κος δεσμός» ανα­φέ­ρει στην πρό­σκλη­σή της η ΠΣΕ για την εκδή­λω­ση. Φέτος θα πάρουν μέρος εβδο­μή­ντα χορευ­τι­κοί όμι­λοι από την Ελλά­δα και την Βόρεια Ήπει­ρο, και 1.500 χορευ­τές, πλή­θος Ηπει­ρω­τών μου­σι­κών και κομπα­νιών, η χορω­δία της Παρα­δο­σια­κής Μου­σι­κής της ΠΣΕ, με μαέ­στρο τον Βαγ­γέ­λη Κώτσιου, το Πολυ­φω­νι­κό Εργα­στή­ρι της ΠΣΕ με κυρα­τζή τον Αλέ­ξαν­δρο Λαμπρί­δη και οι «Ισο­κρά­τισ­σες». Την όλη εκδή­λω­ση κοσμεί με τη συμ­με­το­χή του ο πατριάρ­χης της Ηπει­ρώ­τι­κης μου­σι­κής Πέτρο-Λού­κας Χαλκιάς. 

Επι­πλέ­ον συμ­με­τέ­χουν οι κομπα­νί­ες του Θοδω­ρή Γεωρ­γό­που­λου, Λευ­τέ­ρη Γκιώ­κα, Δημή­τρη Ζιά­γκα, Αντώ­νη Κακού­ρη, Δημή­τρη Κώτσι­κα, Τάσου Μαγκλά­ρα και οι Λαλη­τά­δες. Θα τρα­γου­δή­σουν: Σάβ­βας Σιά­τρας, Παγώ­να Αθα­να­σί­ου, Γιάν­νης Καψά­λης, Αφοί Κόντη,  Κώστας Λεο­ντί­δης, Ανδρέ­ας Μετσο­βί­της, Δημή­τρης Τζου­μερ­κιώ­της, Κων­στα­ντί­να Τού­νη, Ελευ­θε­ρία Χαρα­λά­μπους, Χρή­στος Πότσης. Ουσια­στι­κή είναι και η συμ­με­το­χή των καλ­λι­τε­χνών: Δόκι­μος Χαρα­λά­μπους, Ιωάν­να Χαρα­λά­μπους, Πετρά­κης Χαλ­κιάς, Ναπο­λέ­ων Μιχ. Δάμος και Τρύ­φων Αναστασίου.

Οι  «Ηπει­ρώ­τι­κες Γέφυ­ρες στην Ελλά­δα και τον κόσμο», που ανα­δει­κνύ­ουν τους ιστο­ρι­κούς και πολι­τι­στι­κούς δεσμούς με άλλες περι­φέ­ρειες και απο­δή­μους, φέτος θα φιλο­ξε­νή­σουν, και για ιστο­ρι­κούς λόγους, τους Μικρα­σιά­τες. Το μου­σι­κό πρό­γραμ­μα είναι διαν­θι­σμέ­νο από ιστο­ρι­κά και λαο­γρα­φι­κά κεί­με­να του Νίκου Ζέκη και Χρή­στου Τού­μπου­ρου και θα παρου­σιά­σει η Μαρί­κα Γκόνη.

Η «Πίτα του Ηπει­ρώ­τη 2023» είναι αφιε­ρω­μέ­νη στην «Ηπει­ρώ­τισ­σα Γυναί­κα» που θα παρου­σια­στεί η δρά­ση της σ’ όλες τις εκφάν­σεις της ζωής της. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Πανηπειρωτική διαμαρτυρία

Στους κόλ­πους της ΠΣΕ δρα­στη­ριο­ποιού­νται  πάνω από 450 πρω­το­βάθ­μια και δευ­τε­ρο­βάθ­μια σωμα­τεία (Αδελ­φό­τη­τες, Ενώ­σεις και Ομοσπονδίες). 

Με συν­θή­μα­τα «Οι ηπει­ρώ­τες διεκ­δι­κούν και αγω­νί­ζο­νται» και «Όχι στην ερή­μω­ση των χωριών» η ΠΣΕ οι Ομο­σπον­δί­ες Καλα­μά, Κόνι­τσας, Μουρ­γκά­νας, Ροδο­βι­ζι­νών Άρτας, Τζου­μέρ­κων και οι σύλ­λο­γοι των από­δη­μων Ηπει­ρω­τών οργα­νώ­νουν Πανη­πει­ρω­τι­κή δια­μαρ­τυ­ρία στην είσο­δο της Βου­λής στις 15 Φλε­βά­ρη 2023, ώρα 5:00 μ.μ. διεκ­δι­κώ­ντας δυνα­μι­κά λύσεις στα σωρευ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των χωριών της Ηπεί­ρου. Οι εκπρό­σω­ποι των φορέ­ων θα κατα­θέ­σουν τα αιτή­μα­τά τους στο προ­ε­δρείο της Βου­λής και στα κόμματα.

Στο κάλε­σμά τους για τη συγκέ­ντρω­ση οι φορείς της ηπει­ρώ­τι­κης απο­δη­μί­ας, μετα­ξύ των άλλων, επι­ση­μαί­νουν: «Ο πλη­θυ­σμός της Ηπεί­ρου μειώ­νε­ται συνε­χώς, όπως άλλω­στε το πιστο­ποί­η­σε και η πρό­σφα­τη απο­γρα­φή. Οι νέοι “ψάχνουν” τρό­πο  να μετα­να­στεύ­σουν και τα χωριά πλέ­ον κατοι­κού­νται στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία  από υπε­ρή­λι­κες που αντι­με­τω­πί­ζουν πολ­λά προ­βλή­μα­τα  δια­μο­νής  από την αδυ­να­μία της πολι­τεί­ας να τους στη­ρί­ξει. Η παρα­γω­γι­κή βάση στον πρω­το­γε­νή τομέα  διαρ­κώς συρ­ρι­κνώ­νε­ται. Οι υπη­ρε­σί­ες  υγεί­ας και ειδι­κά η πρω­το­βάθ­μια υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη συνε­χώς υπο­βαθ­μί­ζε­ται. Δεν υφί­στα­ται επαρ­κές δίκτυο  Κέντρων Υγεί­ας και Σταθ­μών Πρώ­των  Βοη­θειών. Τα ασθε­νο­φό­ρα είναι σε έλλει­ψη και υπο­στε­λε­χω­μέ­να. Μεγά­λο μέρος του οδι­κού δικτύ­ου παρα­μέ­νει απαρ­χαιω­μέ­νο και ασυ­ντή­ρη­το. Ολό­κλη­ρες περιο­χές περι­μέ­νουν ακό­μα την οδι­κή σύν­δε­σή τους με τα κεντρι­κά οδι­κά δίκτυα, αυτά της Εγνα­τί­ας Οδού και της Ιόνιας Οδού, κάτι που επη­ρε­ά­ζει σε μεγά­λο βαθ­μό την ανά­πτυ­ξή τους και εντεί­νει την απο­μό­νω­σή τους. Οι συγκοι­νω­νί­ες μετα­ξύ των χωριών και των πόλε­ων είναι ανε­παρ­κείς. Στον τομέα της εκπαί­δευ­σης, παρου­σιά­ζο­νται σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα με το κλεί­σι­μο σχο­λεί­ων και την έλλει­ψη εκπαι­δευ­τι­κών. Οι συχνές δια­κο­πές  στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και την ύδρευ­ση δυσκο­λεύ­ουν την ζωή των κατοί­κων και επι­φέ­ρουν πολ­λά προ­βλή­μα­τα στις παρα­γω­γι­κές μονά­δες. Εγκα­τα­στά­σεις Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας (ΑΠΕ), που  συνε­χώς  στή­νο­νται  στην Ήπει­ρο άνευ σχε­δια­σμού, χωρίς καν την σύμ­φω­νη γνώ­μη των κατοί­κων που δια­μέ­νουν εκεί και την δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη  των αυτο­διοί­κη­των αρχών της περιο­χής, βιά­ζουν το φυσι­κό περι­βάλ­λον. Το ταξί­δι προς την Ήπει­ρο, ημών των απο­δή­μων, είναι ακρι­βή υπό­θε­ση έως απα­γο­ρευ­τι­κή με τα διό­δια που πλη­ρώ­νου­με. Το ενερ­γεια­κό κόστος και οι ανα­τι­μή­σεις στους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος κάνουν την ζωή των κατοί­κων εκεί δύσκολη».

Οι ηπει­ρώ­τες διεκδικούν:

 • Την θεσμο­θέ­τη­ση   εξει­δι­κευ­μέ­νης κρα­τι­κής πολι­τι­κής  για την εφαρ­μο­γή ενός συνο­λι­κού σχε­δί­ου στο­χευ­μέ­νων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων , με ισχυ­ρά κίνη­τρα και υπερ­βα­τι­κές δημό­σιες επεν­δύ­σεις για ουσια­στι­κή και μετρή­σι­μη ανά­πτυ­ξη όλων των περιο­χών, που ερη­μώ­νουν με σκο­πό την ανα­γέν­νη­σή τους  και την ανα­τρο­πή των συν­θη­κών, που οδή­γη­σαν στην εγκα­τά­λει­ψή τους.
 • Την ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών υγεί­ας και ειδι­κά της πρω­το­βάθ­μιας  με την ανά­πτυ­ξη του δικτύ­ου των Κέντρων Υγεί­ας και Σταθ­μών Πρώ­των Βοη­θειών, πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νων και στελεχωμένων.
 • Την ανά­πτυ­ξη επαρ­κούς δικτύ­ου συγκοι­νω­νιών, που θα συν­δέ­ουν τα χωριά μετα­ξύ τους, τις κωμο­πό­λεις και τις πόλεις.
 • Την μεί­ω­ση της τιμής των διο­δί­ων και των τελών διέ­λευ­σης των γεφυ­ρών Ρίου ‑Αντιρ­ρί­ου και Άκτιου-Πρέβεζας.
 • Την επα­νε­ξέ­τα­ση του αντα­πο­δο­τι­κού χαρα­κτή­ρα των υπη­ρε­σιών καθα­ριό­τη­τας και του σχε­δια­σμού δια­χεί­ρι­σης των απο­βλή­των προς όφε­λος των πολιτών.
 • Την ανα­στο­λή όλων των δια­δι­κα­σιών αδειο­δό­τη­σης και υλο­ποί­η­σης υπο­δο­μών ΑΠΕ, μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του Ενερ­γεια­κού Περι­φε­ρεια­κού Σχε­δια­σμού, με κρι­τή­ριο την αντι­με­τώ­πι­ση του περι­βάλ­λο­ντος ως πηγή ζωής και όχι ως εμπό­ρευ­μα. Καθο­ρι­σμός του ενερ­γεια­κού μείγ­μα­τος που πρέ­πει να επι­λε­γεί, ορι­σμός περιο­χών απο­κλει­σμού χωρο­θέ­τη­σης ΑΠΕ, καθο­ρι­σμός της φέρου­σας ικα­νό­τη­τας στα υδροη­λε­κτρι­κά  έργα, εκπό­νη­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νης μελέ­της  για την προ­στα­σία των πηγών ύδα­τος, εφαρ­μο­γή έμπρα­κτων κανό­νων αει­φο­ρί­ας  για κάθε επί­πτω­ση κάθε έργου.
 • Την μεί­ω­ση της εισφο­ράς ΕΤΜΕΑΡ,  που επι­βα­ρύ­νει τους λογα­ρια­σμούς ρεύματος.
 • Την βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών  και των δικτύ­ων  ενέρ­γειας και  τηλε­πι­κοι­νω­νιών. Πλή­ρη ανά­πτυ­ξη των ευρυ­ζω­νι­κών υπη­ρε­σιών σε κάθε χωριό.
 • Την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των αυτών, που ασχο­λού­νται με τον πρω­το­γε­νή τομέα και ειδι­κά των κτη­νο­τρό­φων, προς όφε­λος των ιδί­ων, αλλά και των καταναλωτών.
 • Να μην προ­ω­θη­θεί η  ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του λιμα­νιού της Ηγουμενίτσας.
 • Να προ­σφέ­ρο­νται τρα­πε­ζι­κές υπη­ρε­σί­ες με  ΑΤΜ σε κάθε χωριό με ευθύ­νη και δαπά­νες της πολιτείας.
 • Να προ­ω­θη­θεί η οδι­κή δια­σύν­δε­ση της Ηπεί­ρου με την Θεσ­σα­λία  και των περιο­χών της Ηπεί­ρου με την Ιόνια Οδό και την Εγνα­τία Οδό,  με δρό­μους σύγ­χρο­νων προ­δια­γρα­φών, καθώς σήμε­ρα οι υφι­στά­με­νοι δρό­μοι είναι αδιά­βα­τοι για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα του χρό­νου, λόγω παλαιό­τη­τας και ελλι­πούς συντή­ρη­σης.  Να βελ­τιω­θεί , συντη­ρη­θεί και ανα­πτυ­χθεί το οδι­κό δίκτυο που συν­δέ­ει  τα χωριά μας μετα­ξύ τους και τα χωριά με τις πόλεις .
 • Να ληφθούν σοβα­ρά μέτρα προ­στα­σί­ας του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος από κάθε είδους  ανε­ξέ­λεγ­κτες παρεμβάσεις.
 • Να ανα­λη­φθούν ενέρ­γειες και εφαρ­μο­στούν μέτρα  πρό­λη­ψης της κλι­μα­τι­κής αλλαγής.
 • Να ανα­λη­φθούν μέτρα  αντι­με­τώ­πι­σης της λει­ψυ­δρί­ας, με την θεσμο­θέ­τη­ση κανό­νων αξιο­ποί­η­σης των πηγών και με την αντι­κα­τά­στα­ση των πεπα­λαιω­μέ­νων δικτύ­ων ύδρευσης.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο