Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Κυριακή 26 Γενάρη η συναυλία — παρέμβαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Στις 6.30 μ.μ., στο κλειστό ΔΑΚ «Πλάτων» στη Νίκαια

«Το φασι­σμό βαθιά κατά­λα­βέ τον, δε θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σέ τον!»: Με τους στί­χους αυτούς του Φώντα Λάδη, απευ­θύ­νο­νται στο λαό σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς που έχουν απο­φα­σί­σει να οργα­νώ­σουν μεγά­λη συναυ­λία — παρέμ­βα­ση για την κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής. Η πρω­το­βου­λία απο­φα­σί­στη­κε μετά από σύσκε­ψη, την οποία κάλε­σε το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, προ­χτές Τετάρ­τη, και ήδη αγκα­λιά­ζε­ται από μια σει­ρά φορείς του κινήματος.

Στο κάλε­σμα αναφέρεται:

«Στα 4,5 και πλέ­ον χρό­νια που κρα­τά η δίκη, έχου­με βγά­λει συμπέ­ρα­σμα. Έχου­με δει τις κωλυ­σιερ­γί­ες, τις καθυ­στε­ρή­σεις με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων, και σήμε­ρα βλέ­που­με μια απα­ρά­δε­κτη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση. Ξέρου­με ότι το εργα­τι­κό κίνη­μα, η νεο­λαία, το λαϊ­κό κίνη­μα γενι­κό­τε­ρα πρέ­πει να συνε­χί­σει τη δρά­ση του κόντρα στο ναζι­σμό. Για­τί η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία του μίσους είναι που οδη­γεί σε εγκλη­μα­τι­κές ενέργειες.

Τα χρό­νια που περ­νά­νε δεν θα μας κάνουν να ξεχά­σου­με τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες, στους μεταλ­λερ­γά­τες στο Πέρα­μα, τις εκα­το­ντά­δες εκδη­λώ­σεις βίας και μίσους απέ­να­ντι σε ανθρώ­πους που αγωνίζονται.

Οι ταγματασφαλίτες, τώρα χρυσαυγίτες, όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες

Οι φασί­στες είναι μακρύ χέρι του κεφα­λαί­ου στην προ­σπά­θεια να προ­ω­θεί την πολι­τι­κή του, να αυγα­ταί­νει τα κέρ­δη του εντεί­νο­ντας την εκμε­τάλ­λευ­ση της εργα­τι­κής τάξης, χτυ­πώ­ντας ΣΣΕ, μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας, δικαιώ­μα­τα. Είναι όπλο του κεφα­λαί­ου στην προ­σπά­θεια η εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, η νεο­λαία να μη σηκώ­νουν κεφά­λι, να μη βλέ­πουν το ποιος πραγ­μα­τι­κά φταί­ει για τα βάσα­νά μας. Ετσι στο­χο­ποιεί τους μετα­νά­στες εργά­τες και τους πρό­σφυ­γες, ανθρώ­πους που η πολι­τι­κή του ιμπε­ρια­λι­σμού με τους πολέ­μους, τις επεμ­βά­σεις και τη φτώ­χεια τούς ξήλω­σε από τις εστί­ες τους. Στο­χο­ποιεί αγω­νι­στές σε χώρους δου­λειάς και γει­το­νιές για να δια­σφα­λί­ζε­ται σιγή νεκρο­τα­φεί­ου, να περ­νά­νε ατου­φέ­κι­στα τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, να δυνα­μώ­νουν ο φόβος, ο συμ­βι­βα­σμός, η μοιρολατρία.26 Γενάρη η συναυλία παρέμβαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής αφίσα

Η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής είναι απα­ρά­δε­κτη, είναι κόντρα στη λογι­κή, κόντρα στην πεί­ρα μας, κόντρα στα γεγο­νό­τα. Δεν είναι όμως κεραυ­νός εν αιθρία, δεί­χνει ότι οι λου­φαγ­μέ­νοι σε ένα βαθ­μό σήμε­ρα ναζί απο­τε­λούν κρί­σι­μη εφε­δρεία για το σύστη­μα και το κεφά­λαιο. Είναι άλλο­θι για να μπο­ρούν τα κατα­κά­θια του ναζι­σμού, οι φασί­στες, με όποια ετι­κέ­τα, να συνε­χί­σουν την εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση. Είναι πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στα θύμα­τα της Χρυ­σής Αυγής, είναι πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στο παρελ­θόν του λαού μας, που έχει υπο­φέ­ρει από το φασι­σμό και το ναζι­σμό και έχει συγκρου­στεί μαζί του.

Η θέση των ναζί της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή
Η θέση του ναζισμού είναι στον πάτο της Ιστορίας!

Παίρ­νου­με θέση, δρού­με ενά­ντια στο αυγό του φιδιού, είμα­στε απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια να βγει λάδι. Κάθε τίμιος εργά­της, κάθε λαϊ­κός άνθρω­πος να φωνά­ξει ενά­ντια σε μεθο­δεύ­σεις για να τη γλι­τώ­σουν οι ναζί εγκληματίες.

Από την ανταρ­το­μά­να και προ­σφυ­γο­μά­να Κοκ­κι­νιά, που η δρά­ση του πυρή­να της Νίκαιας της Χρυ­σής Αυγής μόλυ­νε όλη την περιο­χή, στέλ­νου­με μήνυ­μα ότι το φασι­σμό βαθιά κατα­λα­βαί­νου­με τι είναι και θα κάνου­με ό,τι μπο­ρού­με και πρέ­πει για να τσα­κι­στεί σε γει­το­νιές και χώρους δουλειάς».

ΔΑΚ «Πλάτων» ΝίκαιαΤα σωμα­τεία — φορείς που υπο­γρά­φουν μέχρι στιγ­μής το κάλε­σμα: Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μετάλ­λου Ν. Αττι­κής και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος, Σύν­δε­σμος Υπαλ­λή­λων Εμπο­ρι­κών Κατα­στη­μά­των και Ιδιω­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Πει­ραιά, Σωμα­τείο Καθα­ρι­στών — Καθα­ρι­στριών Περι­φέ­ρειας Ν. Αττι­κής & Περι­χώ­ρων, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Υγεία Πει­ραιά, Πανελ­λα­δι­κή Ενω­ση Ελαιουρ­γο­σα­που­νο­ποιών και Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Αττι­κής, Σωμα­τείο Κατερ­γα­σί­ας Ξύλου και Ναυ­πη­γο­ξυ­λουρ­γών, Σωμα­τείο Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Αττι­κής, Βοιω­τί­ας και Νήσων Αργο­σα­ρω­νι­κού, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Πανελ­λή­νια Ενω­ση Πλη­ρω­μά­των Ρυμουλ­κών & Ναυα­γο­σω­στι­κών, Παράρ­τη­μα Πει­ραιά Ενω­σης Λογι­στών — Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Παράρ­τη­μα Οικο­δό­μων Πει­ραιά, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Περά­μα­τος, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Κορυ­δαλ­λού, Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής Παράρ­τη­μα Πει­ραιά, ΕΛΜΕ Πει­ραιά, Σύλ­λο­γος ΠΕ Κερα­τσι­νί­ου — Περά­μα­τος «ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ», Ενω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων & Κηδε­μό­νων Δ. Περά­μα­τος, Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Περά­μα­τος «Η ΕΣΤΙΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», Γυναι­κεί­ος Σύλ­λο­γος Κερα­τσι­νί­ου — Δρα­πε­τσώ­νας «ΣΤΟΡΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος Σχο­λής Επι­στη­μών Τρο­φί­μων ΠΑΔΑ, Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος Σχο­λής Επι­στη­μών Υγεί­ας και Πρό­νοιας (ΣΕΥΠ) ΠΑΔΑ, Λαϊ­κές Επι­τρο­πές Πειραιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο