Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την παρθενιά της επανορθώσανε σφιχτά με ράμματα (Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες)

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Βγή­καν δελ­τία και επι­σή­μως ανα­κοι­νώ­θη­κε το απο­τέ­λε­σμα του δια­γω­νι­σμού για τις τηλε­ο­πτι­κές άδειες.  Πλειο­δό­τες οι Αλα­φού­ζος, Μαρι­νά­κης, Καλο­γρί­τσας, Κυριακού.

Προ­βλή­θη­κε ο δια­γω­νι­σμός  αυτός  ως η δια­δι­κα­σία που θα βάλει τέρ­μα στη δια­πλο­κή, μα στην ουσία δεν ήταν τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από αυτό που λέει ο στί­χος του Τρι­πο­λί­τη «την παρ­θε­νιά της επανορθώσαμ(ν)ε σφι­χτά με ράμ­μα­τα» (και «ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπι­ζε ξανατονώθηκε).

Μάλι­στα, εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος,  η προ­σπά­θεια ραφής δεν ήταν επιτυχής.

Οσο τα κανά­λια θα ανή­κουν σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες θα ζουν και θα βασι­λεύ­ουν η δια­πλο­κή, τα πολι­τι­κά παι­χνί­δια και πάνω απ’ όλα τα κανά­λια θα συνε­χί­σουν να είναι φορείς χει­ρα­γώ­γη­σης της λαϊ­κής συνείδησης.

Δε θα είναι οι νέοι επι­χει­ρη­μα­τί­ες καλύ­τε­ροι από τους παλαιό­τε­ρους. Δε διεκ­δί­κη­σαν άδεια για να υπη­ρε­τή­σουν την ενη­μέ­ρω­ση. Ούτε το πρό­γραμ­μα θα γίνει ποιο­τι­κό­τε­ρο, ούτε η ενη­μέ­ρω­ση αντικειμενική.

Γι’ αυτό, όπως λέει ο Κ. Βάρναλης:

Άμα πεθά­νει ο αφέ­ντης σου, μη χαί­ρε­σαι, λαουτζίκο,
και λες θα ’ναι καλύ­τε­ρος ο γιος απ’ τον μπα­μπά του,
πως θα ’ναι το λυκό­που­λο καλύ­τε­ρο απ’ το λύκο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο