Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την πληρώνουν τα παιδιά

«Αυτή είναι η χει­ρό­τε­ρη ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση του κόσμου, με επτά εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους στα όρια του λιμού, ένα παι­δί να πεθαί­νει κάθε έξι λεπτά από ασθέ­νειες, σχε­δόν ένα εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους να έχουν μολυν­θεί από τη χολέ­ρα». Aυτά είπε στον ΟΗΕ, ο Σου­η­δός διπλω­μά­της Καρλ Σκά­ου για την Υεμέ­νη. Και το
ΣΑ του ΟΗΕ κάλε­σε τη συμ­μα­χία υπό τη Σαου­δι­κή Αρα­βία να άρει τον επι­πλέ­ον απο­κλει­σμό που επι­βάλ­λει από τη Δευ­τέ­ρα στην Υεμένη.

Και οι τρα­γι­κοί αυτοί αριθ­μοί που ακού­στη­καν είναι μόνο ένα μέρος του εγκλή­μα­τος της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης υπό το Ριάντ με τη στή­ρι­ξη ΗΠΑ-Βρε­τα­νί­ας. Είναι επι­πλέ­ον και το έγκλη­μα κατά των χιλιά­δων αμά­χων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων παι­διών, που έχουν δολο­φο­νη­θεί άμε­σα από τις βόμ­βες τους. Και όμως ακό­μη και τώρα, ο θύτης παρα­μέ­νει ουσια­στι­κά στο απυ­ρό­βλη­το, αφού καλεί­ται να άρει τον απο­κλει­σμό για να μη χει­ρο­τε­ρέ­ψει η ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση (που περι­γρά­φε­ται πιο πάνω). Ούτε λέξη για να στα­μα­τή­σει την επέμ­βα­ση που προ­κα­λεί την κρίση.

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Για τη γενο­κτο­νία στην Υεμέ­νη ακού­σα­τε τίπο­τα, κ.Τσίπρα;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο