Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την πόρτα της αποφυλάκισης Κορκονέα άνοιξε η εισαγγελέας με την πρότασή της — Ζήτησε αλλαγή κατηγορητηρίου

Την τρο­πο­ποί­η­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου από ανθρω­πο­κτο­νία με ευθύ δόλο σε ανθρω­πο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο, πρό­τει­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών της Λαμί­ας, Βασί­λειος Χανής, για τον ειδι­κό φρου­ρό Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα. Παράλ­λη­λα, ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών πρό­τει­νε την αθώ­ω­ση του Βασί­λη Σαρα­λιώ­τη, που ήταν ο δεύ­τε­ρος κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου, που αντι­με­τω­πί­ζει τις κατη­γο­ρί­ες της συνέρ­γειας. ιδιαί­τε­ρη εντύ­πω­ση προ­κα­λεί το σκε­πτι­κό, καθώς ουσια­στι­κά λέει ότι ο Αλέ­ξης Γρη­γο­ρό­που­λος κινή­θη­κε προς τη φορά της σφαί­ρας, Επί­σης παρου­σιά­ζει τη συμπε­ρι­φο­ρά του Κορ­κο­νέα (να πυρο­βο­λή­σει αδια­φο­ρώ­ντας για τις συνέ­πειες) ως ατο­μι­κή παρόρ­μη­ση, απο­συν­δέ­ο­ντας το από το αίσθη­μα της ατι­μω­ρη­σί­ας και την αντί­λη­ψη ότι είναι «το κρά­τος» όπως τους γαλοχούν.

Η αλλα­γή του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου, στην περί­πτω­ση που τη δεχθεί το δικα­στή­ριο, μπο­ρεί να σημά­νει ότι θα ανοί­ξει ο δρό­μος να απο­φύ­γει ο Επα­μει­νών­δας Κορ­κο­νέ­ας την ισό­βια κάθειρξη.

Επί­σης, αν γίνει δεκτή η πρό­τα­ση για αθώ­ω­ση του Βασί­λη Σαρα­λιώ­τη, του ειδι­κού φρου­ρού που συνό­δευε τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα στο περι­πο­λι­κό το βρά­δυ της δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου, δεν θα επι­στρέ­ψει στη φυλακή.

Ανα­λύ­ο­ντας τα γεγο­νό­τα για κεί­νη την κρί­σι­μη βρα­διά της 6ης Δεκεμ­βρί­ου 2008 στά­θη­κε σε ένα προς ένα τα κομ­βι­κά σημεία τα οποία έχουν σχέ­ση κυρί­ως με το τι πραγ­μα­τι­κά έγι­νε, ενώ κρά­τη­σε σαφείς απο­στά­σεις από διά­φο­ρες ερμη­νεί­ες οι οποί­ες δόθη­καν στο μεσο­διά­στη­μα. Μάλι­στα, κάλε­σε τους ενόρ­κους να αξιο­λο­γή­σουν μόνο όσα κατα­τέ­θη­καν στο δικαστήριο.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών σε πολ­λά σημεία της αγό­ρευ­σής του προ­σπά­θη­σε να σκια­γρα­φή­σει τη συμπε­ρι­φο­ρά του Κορ­κο­νέα και, μετα­ξύ άλλων, δια­πί­στω­σε «ανε­ξή­γη­τη εγω­ι­στι­κή διά­θε­ση», όπως είπε, τονί­ζο­ντας ακό­μα ότι «μία τέτοια κίνη­σή του, να πυρο­βο­λή­σει σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, ήταν τρε­λή». Μάλι­στα, με έμφα­ση σημεί­ω­σε ότι ιδιαί­τε­ρα ο Κορ­κο­νέ­ας «ήθε­λε να δεί­ξει τα προ­σό­ντα του και την ανω­τε­ρό­τη­τά του, την προ­σω­πι­κή και όχι την ανω­τε­ρό­τη­τα της Αστυ­νο­μί­ας, και ενήρ­γη­σε μέσα σε θυμό και αγα­νά­κτη­ση, μια συμπε­ρι­φο­ρά η οποία κρί­νε­ται επι­πό­λαια, αντι­υ­πη­ρε­σια­κή και αντιε­πι­χει­ρη­σια­κή». Πρό­σθε­σε ότι «δεν υπάρ­χει λογι­κή εξή­γη­ση για αυτά τα οποία εξε­λί­χτη­καν» και τατό­νι­σε πως «ο τρό­πος που ενήρ­γη­σαν απέ­χει κάθε έννοιας που έχει σχέ­ση με την Αστυ­νο­μία, απά­δουν από την αξιο­πρέ­πεια των ατό­μων». Σημεί­ω­σε πως «ο Αλέ­ξης ήταν ο άτυ­χος της στιγ­μής που δέχτη­κε τη σφαί­ρα από εξο­στρα­κι­σμό», και παράλ­λη­λα υπο­γράμ­μι­σε πως «ο πυρο­βο­λι­σμός από την πλευ­ρά του Κορ­κο­νέα δεν ήταν ευθύς αλλά γνώ­ρι­ζε όταν πυρο­βο­λού­σε ότι μπρο­στά του βρί­σκο­νταν παιδιά».

Ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση του δικαστηρίου.

«Η εισαγγελική πρόταση για τον Κορκονέα ανοίγει τον δρόμο της ατιμωρησίας»

Την κατα­δί­κη των δυο κατη­γο­ρου­μέ­νων ειδι­κών φρου­ρών για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου όπως και πρω­τό­δι­κα, ζητούν οι δυο συνή­γο­ροι πολι­τι­κής αγω­γής της οικο­γέ­νειας του αδι­κο­χα­μέ­νου μαθη­τή, Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου και Νίκος Κωνσταντόπουλος.

«Στις 14 Μαρ­τί­ου και στις 26 Μαρ­τί­ου θα αγο­ρεύ­σου­με για την υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας και την κατα­δί­κη των υπαι­τί­ων της εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ας του 15χρονου αγο­ριού από τους 2 ειδι­κούς φρουρούς.

Η Εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, δυστυ­χώς, κινή­θη­κε στην παρά­δο­ση του «θύμα­τος που χτύ­πη­σε στην πορεία της βολί­δας». Τέτοιες προ­κλη­τι­κές προ­τά­σεις και προ­κλη­τι­κές απο­φά­σεις οπλί­ζουν το χέρι κάθε επό­με­νου αστυ­νο­μι­κού που θα πυρο­βο­λή­σει πολί­τη. Αλλά και επι­βρα­βεύ­ουν όσους συνω­μό­τη­σαν για τη συσκό­τι­ση και τη συγκά­λυ­ψη, παρα­ποί­η­σαν βίντεο, παρε­νέ­βη­σαν σε αυτο­ψί­ες, ψευ­δόρ­κη­σαν απο­δε­δειγ­μέ­να, κατα­σκεύ­α­σαν στοι­χεία. Η αστυ­νο­μι­κή βία, συχνά δολο­φο­νι­κή, δεν θα στα­μα­τή­σει όσο βασι­λεύ­ει η ατιμωρησία.

Η πρω­τό­δι­κη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση για Κορ­κο­νέα-Σαρα­λιώ­τη έσπα­σε την μακρά παρά­δο­ση ατι­μω­ρη­σί­ας. Και η μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας σε άμε­σο δόλο, από ενδε­χό­με­νο, απο­κα­τέ­στη­σε τους κανό­νες της λογι­κής και το αίσθη­μα δικαίου.

Η σημε­ρι­νή εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, αν γίνει δεκτή, ανοί­γει το δρό­μο για την επα­να­φο­ρά της ατιμωρησίας.

Εμείς ζητού­με την κατα­δί­κη των υπαι­τί­ων, όπως πρωτοδίκως.

Τίπο­τε λιγότερο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο