Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Τρίτη η κηδεία του Πελέ, τη Δευτέρα λαϊκό προσκύνημα

Η Σάντος, η ομά­δα στην οποία έλαμ­ψε ως ποδο­σφαι­ρι­στής ο θρυ­λι­κός Πελέ, ενη­μέ­ρω­σε επί­ση­μα λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα της Πέμ­πτης (29/12), πως ο «απο­χαι­ρε­τι­σμός» στον σπου­δαίο Βρα­ζι­λιά­νο, μέσω λαϊ­κού προ­σκυ­νή­μα­τος, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την επό­με­νη Δευ­τέ­ρα (2/1), στο γήπε­δό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασι­λιά» του ποδο­σφαί­ρου, ο οποί­ος «έφυ­γε» από τη ζωή την Πέμ­πτη σε ηλι­κία 82 ετών, θα μετα­φερ­θεί απ’ το νοσο­κο­μείο «Άλμπερτ Αϊν­στάιν» στο στά­διο, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας (2/1).

Σύμ­φω­να με τον σύλ­λο­γο, το φέρε­τρο του Πελέ θα τοπο­θε­τη­θεί στο κέντρο του γηπέ­δου και ο χώρος θα ανοί­ξει για το κοι­νό στις 10 το πρωί της Δευ­τέ­ρας (2/1). Το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 10 το βρά­δυ της Τρί­της (3/1). Μετά την τελε­τή, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρέ­λα­ση στους δρό­μους του Σάντος, που θα περά­σει απ’ το κανά­λι 6, όπου μένει η Ντό­να Σελέ­στε, η μητέ­ρα του Πελέ.

Η σορός του μεγα­λύ­τε­ρου ποδο­σφαι­ρι­στή που ανέ­δει­ξε το ποδό­σφαι­ρο της Βρα­ζι­λί­ας, θα ταφεί στο «Μνη­μείο της Οικου­με­νι­κής Νεκρό­πο­λης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάο­λο, σε εκδή­λω­ση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικο­γέ­νειας του Πελέ.

Η πρό­σβα­ση του κοι­νού για το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στο στά­διο θα γίνε­ται στις θύρες 2 και 3 και η έξο­δος θα γίνε­ται από τις θύρες 7 και 8. Οι αρχές θα εισέλ­θουν για να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10.

Όπως έγι­νε γνω­στό από το νοσο­κο­μείο του Σάο Πάο­λο «Άλμπερτ Αϊν­στάιν», ο τρεις φορές παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής πέθα­νε από πολ­λα­πλή ανε­πάρ­κεια οργά­νων. Νοση­λευό­ταν από τις 29 Νοεμ­βρί­ου. Η εισα­γω­γή του στο νοσο­κο­μείο οφει­λό­ταν σε λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, μετά την προ­σβο­λή του από την Covid-19 και για την επα­να­ξιο­λό­γη­ση της θερα­πεί­ας του καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέρου.

Ο Πελέ υπο­βλή­θη­κε σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση τον Σεπτέμ­βριο του 2021 κι έκτο­τε υπο­βλή­θη­κε σε επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες συνε­δρί­ες χημειο­θε­ρα­πεί­ας. Στις αρχές του 2022, ανι­χνεύ­θη­καν μετα­στά­σεις στο έντε­ρο, τον πνεύ­μο­να και το ήπαρ.

Στις 21 Δεκεμ­βρί­ου, σε ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν του νοσο­κο­μεί­ου τονί­στη­κε πως ο Πελέ είχε «εξέ­λι­ξη της ογκο­λο­γι­κής νόσου» και πως χρεια­ζό­ταν περισ­σό­τε­ρη φρο­ντί­δα σχε­τι­κά με τη νεφρι­κή και καρ­δια­κή δυσλει­τουρ­γία. Ως εκ τού­του, ο πρώ­ην παί­κτης δεν επι­τρε­πό­ταν να περά­σει τα Χρι­στού­γεν­να στο σπί­τι, όπως ήθε­λε η οικογένεια.

Παρά την περί­πλο­κη κατά­στα­ση, ο Πελέ πέρα­σε μερι­κές μέρες στα­θε­ρός και με ελα­φρά βελ­τί­ω­ση. Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, ωστό­σο, η υγεία του «βασι­λιά» επι­δει­νώ­θη­κε ξανά και «έφυ­γε» από τη ζωή στις 15:27 της Πέμ­πτης (20:27 ώρα Ελλάδας).

Τριήμερο πένθος στη Βραζιλία

Ο χαμός του θρυ­λι­κού Πελέ, βύθι­σε στο πέν­θος όλη τη Βρα­ζι­λία, αλλά και τον παγκό­σμιο αθλη­τι­σμό. Η κυβέρ­νη­ση της Βρα­ζι­λί­ας σε επί­ση­μη ανα­κοί­νω­σή της, κήρυ­ξε το βρά­δυ της Πέμ­πτης (29/12) τρι­ή­με­ρο εθνι­κό πέν­θος για την απώ­λεια του μεγα­λύ­τε­ρου ποδο­σφαι­ρι­στή που ανέ­δει­ξε η χώρα.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο