Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Τρίτη 14 Ιουνίου η πρώτη υπερπανσέληνος του 2022 και θα ακολουθήσουν άλλες δύο φέτος

Η πρώ­τη υπερ­παν­σέ­λη­νος από τις συνο­λι­κά τρεις φετι­νές θα συμ­βεί την Τρί­τη 14 Ιου­νί­ου. Η παν­σέ­λη­νος θα συμπέ­σει με την κοντι­νό­τε­ρη προ­σέγ­γι­ση της Σελή­νης στη Γη, με απο­τέ­λε­σμα το φεγ­γά­ρι να φαί­νε­ται ελα­φρώς μεγα­λύ­τε­ρο και φωτει­νό­τε­ρο από ό,τι συνήθως.

Οι γηγε­νείς φυλές της Αμε­ρι­κής ονό­μα­ζαν τη συγκε­κρι­μέ­νη παν­σέ­λη­νο “της Φρά­ου­λας”, επει­δή συνέ­πι­πτε με την κορύ­φω­ση της επο­χής για την ωρί­μαν­ση και τη συλ­λο­γή του δημο­φι­λούς φρούτου.

Στις 13 Ιου­λί­ου θα ακο­λου­θή­σει μια δεύ­τε­ρη υπερ­παν­σέ­λη­νος, ενώ η τρί­τη και τελευ­ταία για φέτος θα συμ­βεί στις 12 Αυγού­στου και μάλι­στα θα συμπέ­σει σχε­δόν με το απο­κο­ρύ­φω­μα των διατ­τό­ντων Περσείδων.

Καθώς λόγω της ελλει­πτι­κής τρο­χιάς του φεγ­γα­ριού γύρω από τη Γη αυξο­μειώ­νε­ται συνε­χώς η από­στα­ση μετα­ξύ των σωμά­των, υπερ-παν­σέ­λη­νος συμ­βαί­νει όταν η παν­σέ­λη­νος συμπί­πτει χρο­νι­κά με μια πολύ κοντι­νή προ­σέγ­γι­ση της Σελή­νης. Η από­στα­ση Γης-Σελή­νης κυμαί­νε­ται από 406.712 χιλιό­με­τρα (από­γειο) μέχρι 356.445 χιλιό­με­τρα (περί­γειο), με μια μέση από­στα­ση περί­που 384.500 χιλιομέτρων.

Όταν η παν­σέ­λη­νος συμ­βαί­νει κοντά στο περί­γειο, τότε θεω­ρεί­ται ότι υπάρ­χει υπερ-Σελή­νη, σού­περ-Σελή­νη ή υπερ-παν­σέ­λη­νος, όροι που δεν είναι αστρο­νο­μι­κοί. Ο όρος, σύμ­φω­να με την Αμε­ρι­κα­νι­κή Δια­στη­μι­κή Υπη­ρε­σία (NASA), εφευ­ρέ­θη­κε από τον αστρο­λό­γο Richard Nolle το 1979.

Μια παν­σέ­λη­νος στο περί­γειο, καθώς είναι πιο κοντά σε μας, φαί­νε­ται έως 14% μεγα­λύ­τε­ρη και 30% φωτει­νό­τε­ρη σε σχέ­ση με μια παν­σέ­λη­νο στο από­γειο. Επί­σης μια υπερ-παν­σέ­λη­νος είναι περί­που 8% μεγα­λύ­τε­ρη και 15% φωτει­νό­τε­ρη σε σχέ­ση με μια μέση πανσέληνο.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο