Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Τρίτη 3 Γενάρη η κηδεία του θρυλικού Πελέ — Τριήμερο πένθος στη Βραζιλία

Η Σάντος, η ομά­δα στην οποία έλαμ­ψε ως ποδο­σφαι­ρι­στής ο θρυ­λι­κός Πελέ, ενη­μέ­ρω­σε επί­ση­μα λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα της Πέμ­πτης, πως ο «απο­χαι­ρε­τι­σμός» στον σπου­δαίο Βρα­ζι­λιά­νο, μέσω λαϊ­κού προ­σκυ­νή­μα­τος, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την επό­με­νη Δευ­τέ­ρα 2 Γενά­ρη, στο γήπε­δό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασι­λιά» του ποδο­σφαί­ρου, ο οποί­ος «έφυ­γε» από τη ζωή την Πέμ­πτη σε ηλι­κία 82 ετών, θα μετα­φερ­θεί απ’ το νοσο­κο­μείο «Άλμπερτ Αϊν­στάιν» στο στά­διο, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευτέρας.

Σύμ­φω­να με τον σύλ­λο­γο, το φέρε­τρο του Πελέ θα τοπο­θε­τη­θεί στο κέντρο του γηπέ­δου και ο χώρος θα ανοί­ξει για το κοι­νό στις 10 το πρωί της Δευ­τέ­ρας. Το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 10 το βρά­δυ της Τρί­της 3 Γενά­ρη. Μετά την τελε­τή, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρέ­λα­ση στους δρό­μους του Σάντος, που θα περά­σει απ’ το κανά­λι 6, όπου μένει η Ντό­να Σελέ­στε, η μητέ­ρα του Πελέ.

Η σορός του μεγα­λύ­τε­ρου ποδο­σφαι­ρι­στή που ανέ­δει­ξε το ποδό­σφαι­ρο της Βρα­ζι­λί­ας, θα ταφεί στο «Μνη­μείο της Οικου­με­νι­κής Νεκρό­πο­λης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάο­λο, σε εκδή­λω­ση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικο­γέ­νειας του Πελέ.

Όπως έγι­νε γνω­στό από το νοσο­κο­μείο του Σάο Πάο­λο «Άλμπερτ Αϊν­στάιν», ο τρεις φορές παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής πέθα­νε από πολ­λα­πλή ανε­πάρ­κεια οργά­νων. Νοση­λευό­ταν από τις 29 Νοεμ­βρί­ου. Η εισα­γω­γή του στο νοσο­κο­μείο οφει­λό­ταν σε λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, μετά την προ­σβο­λή του από την Covid-19 και για την επα­να­ξιο­λό­γη­ση της θερα­πεί­ας του καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέρου.

Ο Πελέ υπο­βλή­θη­κε σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση τον Σεπτέμ­βριο του 2021 κι έκτο­τε υπο­βλή­θη­κε σε επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες συνε­δρί­ες χημειο­θε­ρα­πεί­ας. Στις αρχές του 2022, ανι­χνεύ­θη­καν μετα­στά­σεις στο έντε­ρο, τον πνεύ­μο­να και το ήπαρ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο