Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Μαζί με τα δημο­τι­κά και τα νηπια­γω­γεία από την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα θα επα­να­λει­τουρ­γή­σουν και οι βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί. Η από­φα­ση ελή­φθη μετά την επε­ξερ­γα­σία των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων από την Ειδι­κή Επι­τρο­πή Λοιμωξιολόγων.

Η επα­να­λει­τουρ­γία των βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών σε καθη­με­ρι­νή βάση για όλα τα παι­διά θα γίνει με την αυστη­ρή τήρη­ση όλων των μέτρων και των οδηγιών.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι οδη­γί­ες που έχουν δοθεί είναι:

1) Η χρή­ση μάσκας για τα παι­διά των βρε­φο­νη­πια­κών είναι προαιρετική.
2) Υπο­χρε­ω­τι­κή είναι η χρή­ση μη ιατρι­κής μάσκας (ή σε ειδι­κές περι­πτώ­σεις ασπί­δας προ­σώ­που) από όλους τους εργα­ζό­με­νους στους σταθμούς.
3) Δια­χω­ρι­σμός των αύλειων δρα­στη­ριο­τή­των κατά τμήματα.
4) Ειδι­κή μέρι­μνα για τη σίτιση.

Η υφυ­πουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων Δόμνα Μιχαη­λί­δου δήλω­σε σχε­τι­κά: «Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τη σημα­σία της κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης στην ανά­πτυ­ξη των παι­διών αλλά και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τη διευ­κό­λυν­ση της επαγ­γελ­μα­τι­κής ζωής και του καθη­με­ρι­νού προ­γράμ­μα­τος των οικο­γε­νειών, απο­φα­σί­σα­με την επα­να­λει­τουρ­γία των βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών από την 11η Ιανουα­ρί­ου. Η Επι­τρο­πή Λοι­μω­ξιο­λό­γων εξε­τά­ζο­ντας πολύ προ­σε­κτι­κά όλα τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να, έθε­σε το πλαί­σιο των οδη­γιών για την ασφα­λή λει­τουρ­γία τους και βάσει αυτών λαμ­βά­νου­με όλα τα μέτρα μερι­μνώ­ντας τόσο για την ασφά­λεια του προ­σω­πι­κού όσο και των παιδιών».

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο