Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη η αποχαιρετιστήρια τελετή στον Κ. Καζάκο στο Αίθριο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, για την τελε­τή απο­χαι­ρε­τι­σμού στον Κώστα Καζά­κο, αναφέρει:

«Στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου 2022 ο Κώστας μας, ο Κώστας Καζά­κος, έκα­νε την τελευ­ταία μεγα­λειώ­δη πρά­ξη του, πριν υπο­κλι­θεί για τελευ­ταία φορά. Πρό­σφε­ρε το σώμα του στην Ιατρι­κή Σχο­λή Αθη­νών και τους φοι­τη­τές για την εκπαί­δευ­σή τους.

Η οικο­γέ­νειά του και η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ καλούν όλους τους φίλους του, όλο τον κόσμο που τον αγά­πη­σε για την προ­σφο­ρά του στην τέχνη και τον πολι­τι­σμό, στον άνθρω­πο και τα ιδα­νι­κά του, στην απο­χαι­ρε­τι­στή­ρια τελε­τή, που οργα­νώ­νε­ται στο Αίθριο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισ­σό, τη Δευ­τέ­ρα 19 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 19.00».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο