Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τη διευκόλυνση «εθελοντών» να πολεμήσουν στην Ουκρανία αποφάσισε το ρωσικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Την «διευ­κό­λυν­ση», όσων «εθε­λο­ντών», θέλουν να πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία μαζί με τις υπο­στη­ρι­ζό­με­νες από τη Ρωσία δυνά­μεις στις αυτο­νο­μι­στι­κές περιο­χές του Ντον­μπάς στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, απο­φά­σι­σε το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα υπό τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν.

Ο Ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σερ­γκέι Σόι­γκου δήλω­σε κατά την διάρ­κεια του συμ­βου­λί­ου, ότι «κυρί­ως αυτοί που το επι­θυ­μούν, αυτοί που έχουν ζητή­σει (να πάνε να πολε­μή­σουν) είναι πολί­τες της Μέσης Ανα­το­λής, Σύροι», λέγο­ντας ότι ο αριθ­μός τους ανέρ­χε­ται περί­που στις 16.000 εθελοντές

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έδω­σε εντο­λή στον ρωσι­κό στρα­τό να διευ­κο­λύ­νει την απο­στο­λή των «εθε­λο­ντών», λέγο­ντας ότι «αν βλέ­πε­τε ότι υπάρ­χουν άνθρω­ποι που θέλουν να πάνε εκεί εθε­λο­ντι­κά και το κάνουν όχι για τα χρή­μα­τα, αλλά για να βοη­θή­σουν αυτούς που ζουν στο Ντον­μπάς (στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία), τότε θα πρέ­πει να τους δώσου­με αυτό που θέλουν και να τους βοη­θή­σου­με να πάνε στη ζώνη μάχης», σημειώ­νο­ντας ότι «Αν ο δυτι­κός κόσμος αντι­με­τω­πί­ζει με τόσο ενθου­σια­σμό την άφι­ξη διά­φο­ρων μισθο­φό­ρων (σ.σ. στην Ουκρα­νία), τότε και η δική μας πλευ­ρά έχει εθε­λο­ντές που θέλουν να συμ­με­τά­σχουν».

Παράλ­λη­λα, ο υπουρ­γός άμυ­νας ειση­γή­θη­κε την παρά­δο­ση αμε­ρι­κα­νι­κής κατα­σκευ­ής αντιαρ­μα­τι­κών και αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών συστη­μά­των, όπως τα Javelin και τα Stinger, που κατα­σχέ­θη­καν από τον ρωσι­κό στρα­τό στην Ουκρα­νία, σε μαχη­τές στις αυτο­νο­μι­στι­κές περιο­χές Λου­χάνσκ και Ντο­νέ­τσκ, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας.

«Βεβαί­ως υπο­στη­ρί­ζω την πιθα­νό­τη­τα να δοθούν αυτά στις στρα­τιω­τι­κές μονά­δες των λαϊ­κών δημο­κρα­τιών του Λου­χάνσκ και του Ντο­νέ­τσκ», είπε ο Πού­τιν, συμπλη­ρώ­νο­ντας «σας παρα­κα­λώ κάντε το», είπε στον Σοϊγκού.

Το συμ­βού­λιο άμυ­νας απο­φά­σι­σε επί­σης την ανα­διά­τα­ξη των ρωσι­κών δυνά­με­ων στα Δυτι­κά σύνο­ρα της Ρωσί­ας, σε απά­ντη­ση της ανά­πτυ­ξης NATOϊ­κών δυνά­με­ων στην ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών η ανα­διά­τα­ξη των δυνά­με­ων, δεν σημαί­νει το κλεί­σι­μο των συνόρων.

Πηγή: Reuters, AFP, Tass, Interfax, Sputnik News

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο