Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τη 15η Νοεμβρίου, ο κόσμος θα μετρά 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους

Ο παγκό­σμιος πλη­θυ­σμός ανα­μέ­νε­ται να φθά­σει τα 8 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους περί τη 15η Νοεμ­βρί­ου, σύμ­φω­να με πρό­βλε­ψη του τμή­μα­τος οικο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών υπο­θέ­σε­ων του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών που δίνε­ται στη δημο­σιό­τη­τα σήμε­ρα, διε­θνή Ημέ­ρα Πληθυσμού.

Κατά την ίδια πηγή, η Ινδία θα ξεπε­ρά­σει το 2023 την Κίνα και θα γίνει η πολυ­πλη­θέ­στε­ρη χώρα στην υφήλιο.

«Καθώς ανα­μέ­νου­με τη γέν­νη­ση του 8.000.000.000ού κατοί­κου της Γης», το γεγο­νός αυτό οφεί­λει να απο­τε­λέ­σει «υπεν­θύ­μι­ση της ευθύ­νης που μοι­ρα­ζό­μα­στε να φρο­ντί­ζου­με τον πλα­νή­τη μας» και προ­σφέ­ρε­ται «μια στιγ­μή για να σκε­φθού­με ποιες είναι οι υπο­σχέ­σεις που ανα­λά­βα­με ο ένας προς τον άλλο αλλά δεν τηρή­σα­με», τόνι­σε σε μήνυ­μά του για την Ημέ­ρα Πλη­θυ­σμού ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ, ο Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Δίνε­ται επί­σης «η ευκαι­ρία να εορ­τά­σου­με την ποι­κι­λο­μορ­φία μας, να ανα­γνω­ρί­σου­με την κοι­νή ανθρω­πιά μας και να θαυ­μά­σου­με τις προ­ό­δους στο πεδίο της υγεί­ας, που παρέ­τει­ναν τη διάρ­κεια ζωής και μεί­ω­σαν σημα­ντι­κά τα ποσο­στά μητρι­κής και παι­δι­κής θνη­σι­μό­τη­τας», συνε­χί­ζει ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Σύμ­φω­να με το τμή­μα του Οργα­νι­σμού που έκα­νε αυτή την πρό­βλε­ψη, ο παγκό­σμιος πλη­θυ­σμός αυξά­νε­ται σήμε­ρα με τον πιο βρα­δύ ρυθ­μό από το 1950. Ο παγκό­σμιος πλη­θυ­σμός μπο­ρεί να φθά­σει περί τα 8,5 δισεκ. το 2030 και τα 9,7 δισεκ. το 2050, φθά­νο­ντας στην κορύ­φω­ση, στα 10,4 δισεκ. τα χρό­νια του 2080 και παρα­μέ­νο­ντας σε αυτό το επί­πε­δο ως το 2100.

Ενώ δια­πι­στώ­νε­ται καθα­ρή πτώ­ση της γεν­νη­τι­κό­τη­τας σε πολ­λές από τις λεγό­με­νες ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, η αύξη­ση του πλη­θυ­σμού η οποία ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες θα είναι επι­κε­ντρω­μέ­νη, κατά το μισό και πλέ­ον, σε οκτώ χώρες, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ. Πρό­κει­ται για τη ΛΔ Κον­γκό, την Αίγυ­πτο, την Αιθιο­πία, την Ινδία, τη Νιγη­ρία, το Πακι­στάν, τις Φιλιπ­πί­νες και την Τανζανία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο