Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος: «Άλμα» 14% σε ένα δίμηνο

Νέο «άλμα» κατά 6% — 14% σε ένα δίμη­νο — κατα­γρά­φουν οι τιμές του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που θα πλη­ρώ­σει ο λαός τον Οκτώ­βρη, όπως προ­κύ­πτει και από τις τιμές που ανα­κοί­νω­σαν οι πάρο­χοι και οι οποί­ες είναι ακό­μα πιο αυξη­μέ­νες σε σχέ­ση με τον Σεπτέμβρη.

Η μέση χρέ­ω­ση δια­μορ­φώ­νε­ται στα 14,6 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα, από 13,8 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα τον προη­γού­με­νο μήνα, με την πλειο­νό­τη­τα των παρό­χων να προ­χω­ρά­νε σε αυξήσεις.

Ανα­λυ­τι­κά οι τιμές των παρό­χων έχουν ως εξής: ΔΕΗ: Χρέ­ω­ση 15,5 λεπτά/KWh για κατα­νά­λω­ση έως 500 κιλο­βα­τώ­ρες και 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέ­ω­ση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh. «Volterra»: Χρέ­ω­ση 0,13980 ευρώ/KWh, με τιμή παγί­ου στα 4,5 ευρώ. «Ηρων»: Χρέ­ω­ση 0,0855 ευρώ/KWh, με ενσω­μα­τω­μέ­νη 10% έκπτω­ση συνέ­πειας και ανώ­τα­τη τιμή Guarantee 0,170 ευρώ/KWh, στο πρό­γραμ­μα GENEROUS GUARANTEE HOME. «Volton»: Χρέ­ω­ση 0,7500 ευρώ/KWh στο πρό­γραμ­μα ONE FIXED, με νυχτε­ρι­νή χρέ­ω­ση 0,7500 σεντς και πάγιο στα 5 ευρώ. «Protergia»: Χρέ­ω­ση 0,0888 ευρώ/KWh, από 0,0946 τον Σεπτέμ­βρη, στο πρό­γραμ­μα Οικια­κό Value+. «Watt+Volt»: Χρέ­ω­ση 0,09480 ευρώ/KWh, ενώ έχει χαμη­λό­τε­ρη τιμή όπου εφαρ­μό­ζε­ται η έκπτω­ση συνέ­πειας. «Elpedison»: Χρέ­ω­ση 0,0800 ευρώ/KWh στο πρό­γραμ­μα Value, συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας το bonus εμπρό­θε­σμης εξό­φλη­σης. NRG: Χρέ­ω­ση 0,14500 ευρώ/KWh στο πρό­γραμ­μα OnTime+. Φυσι­κό Αέριο Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Ενέρ­γειας: Χρέ­ω­ση 0,149 ευρώ/KWh στο πρό­γραμ­μα Μaxi Free+. «Zenith»: Χρέ­ω­ση 18,8 λεπτά ανά KWh στο βασι­κό της πρό­γραμ­μα Power Home Basic.

Θυμί­ζου­με πως από την 1η Μάη ισχύ­ει αυξη­μέ­νο πάγιο, που έχει φτά­σει στα 38 ευρώ τον χρό­νο (από 4,5) για μονο­φα­σι­κό ρολόι και στα 118 ευρώ (από 14 ευρώ) για τρι­φα­σι­κό. Επι­πλέ­ον, το επό­με­νο διά­στη­μα η κυβέρ­νη­ση στέλ­νει και τον «λογα­ρια­σμό» για τις επι­δο­τή­σεις — κοροϊ­δία στο ρεύ­μα, με αυξη­μέ­να τέλη για τις λεγό­με­νες Υπη­ρε­σί­ες Κοι­νής Ωφέ­λειας (ΥΚΩ) στους λογα­ρια­σμούς, ενώ επα­νέρ­χε­ται και τυπι­κά και η περι­βό­η­τη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο