Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε σαν σήμερα 8 Μαρτίου στον κόσμο και στον τόπο μας;

Σαν σήμερα 🎈 8 του Μάρτη - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

415 Λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την Αγία Αικα­τε­ρί­νη!!! (Γεν. 370)

upatia

1849 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Γεώρ­γιος Βιζυηνός

buzihnos

1857 Οι εργά­τριες στα υφα­ντουρ­γεία και τα ραφτά­δι­κα της Νέας Υόρ­κης, κατε­βαί­νουν σε απερ­γία και δια­δη­λώ­σεις. Ζητούν ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς και μεί­ω­ση των ωρών εργα­σί­ας. Οι γυναί­κες εκεί­νη την επο­χή δού­λευαν στα εργο­στά­σια 16 ώρες τη μέρα, ενώ οι μισθοί τους ήταν σημα­ντι­κά μικρό­τε­ροι απ’ τους μισθούς των ανδρών. Εκτός των άλλων δια­κρί­σε­ων, οι εργά­τριες είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν και τη διά­κρι­ση που γινό­ταν ανά­με­σα στους εργα­ζό­με­νους αγγλο­σα­ξο­νι­κής κατα­γω­γής και στους υπό­λοι­πους υπέρ των πρώ­των. Αισθα­νό­με­νοι την απει­λή μιας γενι­κευ­μέ­νης εργα­τι­κής εξέ­γερ­σης, οι εργο­στα­σιάρ­χες απα­ντούν με ομα­δι­κές απο­λύ­σεις και εξα­πο­λύ­ουν τους «μπρά­βους» για να τρο­μο­κρα­τή­σουν τις εργά­τριες που πρω­το­στα­τού­σαν στην απερ­γία. Παρά την τρο­μο­κρα­τία, οι δια­δη­λώ­σεις εκεί­νης της μέρας χαρα­κτη­ρί­στη­καν από το μέγε­θος και τη μαχη­τι­κό­τη­τά τους. Στους εργο­δό­τες και την κυβέρ­νη­ση δεν έμε­νε άλλος δρό­μος από το να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την αστυ­νο­μία. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις ρίχνο­νται με μανία πάνω στις εργά­τριες, οι δια­δη­λώ­σεις βάφτη­καν με αίμα (Ριζο­σπά­στης).

imera gunaikas

1869 Πέθα­νε ο φιλέλ­λη­νας Γάλ­λος μου­σι­κο­κρι­τι­κός και συν­θέ­της Εκτόρ Μπερ­λιόζ, δημιουρ­γός της “Φαντα­στι­κής Συμ­φω­νί­ας” και πολ­λών άλλων έργων εμπνευ­σμέ­νων από την ελλη­νι­κή επα­νά­στα­ση και μυθολογία.

ektor

1887  Η Καλ­λιρ­ρόη Παρ­ρέν κυκλο­φο­ρεί την «Εφη­με­ρί­δα των Κυριών».

1906 Πέθα­νε η Αλε­ξάν­δρα Παπα­δο­πού­λου, Ελλη­νί­δα πεζο­γρά­φος. (Γεν. 1867)

1907 Γεν­νιέ­ται στη Χαλ­κί­δα ο μου­σουρ­γός Νίκος Σκαλ­κώ­τας. Έργα του, «36 Ελλη­νι­κοί Χοροί», «Η Θάλασ­σα», «Η λυγε­ρή και ο θάνα­τος», κ.α.

nikos skalkotas

1907 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής, πρω­θυ­πουρ­γός και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Ελλάδας.

1910  Ο βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας παρέ­χει στις γυναί­κες το δικαί­ω­μα φοί­τη­σης στο Πανεπιστήμιο.

1911 Γιορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά η Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας. Η Β’ Διε­θνής Συν­διά­σκε­ψη των σοσια­λι­στριών γυναι­κών, που συνήλ­θε στην Κοπεγ­χά­γη το 1910, καθιέ­ρω­σε, μετά από πρό­τα­ση της Κλά­ρας Τσέτ­κιν, τη μέρα της 8ης Μάρ­τη ως Διε­θνή Μέρα της Γυναίκας

Κλά­ρα Τσέτ­κιν: Ο Λένιν για τη γυναίκα

poiimata gunaika

1913 Ο Κων­στα­ντί­νος ορκί­ζε­ται βασι­λιάς των Ελλή­νων. Δια­δέ­χε­ται τον δολο­φο­νη­μέ­νο Γεώρ­γιο Α’.

1917  Πεθαί­νει ο στρα­τη­γός κόμης Φέρ­ντι­ναντ φον Ζέπε­λιν, κατα­σκευα­στής των περί­φη­μων πηδα­λιο­χού­με­νων αερό­στα­των που φέρουν το όνο­μά του.

1922 Η Νομαρ­χία Αττι­κής εγκρί­νει την από­φα­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων για την παρα­χώ­ρη­ση έκτα­σης στην περιο­χή Περι­βό­λα Αμπε­λο­κή­πων, προ­κει­μέ­νου να κατα­σκευα­στεί το γήπε­δο του Παναθηναϊκού.

1922 Αρχί­ζει στο Παρί­σι διε­θνής διά­σκε­ψη με θέμα τον συνε­χι­ζό­με­νο ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο. Οι συνο­μι­λί­ες απο­τυγ­χά­νουν και αρχί­ζει η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για την ολο­κλη­ρω­τι­κή ήττα του ελλη­νι­κού στρα­τού και τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

1924 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση (του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­να­στα­σί­ου) ανα­γνω­ρί­ζει τη σοβιε­τι­κή εξου­σία και συμ­φω­νεί­ται η επα­νά­λη­ψη των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων Ελλά­δας — ΕΣΣΔ.

1924 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της οικο­νο­μι­κής εφη­με­ρί­δας «Η Ναυτεμπορική»

1944 Τελειώ­νει η Μάχη της Κοκ­κι­νιάς μετα­ξύ των δυνά­με­ων του ΕΛΑΣ από τη μία πλευ­ρά και των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους από την άλλη. Οι Γερ­μα­νοί και οι ντό­πιοι συνερ­γά­τες τους απο­χω­ρούν, αφή­νο­ντας στο πεδίο της μάχης 34 νεκρούς και περισ­σό­τε­ρους από 100 τραυ­μα­τί­ες, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΕΛΑΣ, που είχε 8 νεκρούς και 20 τραυματίες.

maxi tis kokkinias

1950 Ο στρα­τάρ­χης Κλί­μεντ Βορο­σί­λοφ ανα­κοι­νώ­νει ότι η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση κατα­σκεύ­α­σε ατο­μι­κή βόμβα.

1952 Στις ΗΠΑ, οι υπεύ­θυ­νοι του νοσο­κο­μεί­ου της Φιλα­δέλ­φειας ανα­κοι­νώ­νουν την τοπο­θέ­τη­ση της πρώ­της τεχνη­τής καρ­διάς σε ασθενή.

1963 Ένας νεκρός και 10 τραυ­μα­τί­ες από επει­σό­δια στη Βρα­ζι­λία, όταν οπα­δοί της Σάο Πάο­λο κατη­γο­ρούν τον Πελέ, ότι πέτυ­χε τα 5 γκολ της Σάντος χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μαύ­ρη μαγεία

1968 Πεθαί­νει ο Εμμα­νου­ήλ Μάντα­κας, στρα­τη­γός του ΕΛΑΣ (και μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του). Μετεί­χε στο Εθνι­κό Συμ­βού­λιο των Κορυ­σχά­δων ως εθνο­σύμ­βου­λος Πει­ραιά (14–27 Μαΐ­ου 1944), ενώ στις 28 Αυγού­στου 1944 ανα­δεί­χθη­κε Αντι­πρό­ε­δρος της ΠΕΕΑ. Για τη συμπό­ρευ­σή του με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ εξο­ρί­στη­κε στην Μακρό­νη­σο (1947–1949). Διε­τέ­λε­σε επί­σης βου­λευ­τής της ΕΔΑ.

mantakas

1970 Απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Προ­έ­δρου της Κύπρου Αρχιε­πι­σκό­που Μακα­ρί­ου σημειώ­νε­ται από την ακρο­δε­ξιά εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση «Εθνι­κό Μέτω­πο», καθώς απο­γειώ­νε­ται με ελι­κό­πτε­ρο από το Μέγα­ρο της Αρχιε­πι­σκο­πής για να μετα­βεί στη Μονή Μαχαι­ρά, για το ετή­σιο μνη­μό­συ­νο του ήρωα Γρη­γό­ρη Αυξεντίου.

1974 Ανοί­γει στο Παρί­σι το αερο­δρό­μιο Σαρλ Ντε Γκολ.

1995 Νέος Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας εκλέ­γε­ται ο Κωστής Στε­φα­νό­που­λος, στην τρί­τη ψηφο­φο­ρία, που διε­ξά­γε­ται στη Βουλή.

1999 Ουγ­γα­ρία, Πολω­νία και Τσε­χία εντάσ­σο­νται στο ΝΑΤΟ ανε­βά­ζο­ντας σε 19 τα κρά­τη — μέλη του.

2020 Γρά­φει η Susana Besteiro Fornet στην εφη­με­ρί­δα «Granma»: Πάνω από έναν αιώ­να πριν, η 8η Μάρ­τη είναι μια ημε­ρο­μη­νία αγώ­να, διεκ­δί­κη­σης και υπε­ρά­σπι­σης των δικαιω­μά­των που οι γυναί­κες αγω­νί­στη­καν να επι­τύ­χουν και που, σε ορι­σμέ­να μέρη, θέλουν να μας αφαι­ρέ­σουν. Είναι και μέρα μωβ, πορ­το­κα­λί και πρά­σι­νων κασκόλ, αλλά κύρια η μέρα για να θυμη­θού­με τις χαμέ­νες αδερ­φές. Οφεί­λου­με μια περί­ο­πτη θέση στο ημε­ρο­λό­γιο σε μια από τις προ­δρό­μους _πιονιέρους του αγώ­να την Clara Zetkin, η οποία το πρό­τει­νε το 1910 για να τιμή­σει τις 129 γυναί­κες που έχα­σαν τη ζωή τους ένα χρό­νο νωρί­τε­ρα σε πυρ­κα­γιά σε εργο­στά­σιο κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας στη Νέα Υόρ­κη, ενώ δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τα εργα­σια­κά τους δικαιώματα.

Κού­βα: από την Κλά­ρα Ζέτ­κιν σε εμάς, ο ίδιος αγώνας

Clara_Zetkin_χαρτονόμισμα προς τιμή της στην πρώ­ην DDR _Λαοκρατική Γερμανία

2024 Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν την 8η   Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναίκας
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ — Σύλ­λο­γοι & Ομά­δες Παλεύ­ου­με συλλογικά_ενάντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, στην κατα­πί­ε­ση, στην ανισοτιμία
«Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των πολέ­μων. Παλεύ­ου­με ασυμ­βί­βα­στα για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία»: Με το σύν­θη­μα αυτό η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ), οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες της σε όλη τη χώρα εντεί­νουν την αγω­νι­στι­κή τους δρά­ση μπρο­στά στην 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναίκας.

ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των πολέ­μων. Παλεύ­ου­με ασυμ­βί­βα­στα για τη γυναι­κεία ισοτιμία”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο