Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 3 Ιανουα­ρί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

106 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος πολι­τι­κός, ρήτο­ρας και συγ­γρα­φέ­ας, Μάρ­κος Τού­λιος Κικέ­ρων, το 1929 ο ιτα­λός σκη­νο­θέ­της, Σέρ­τζιο Λεό­νε, ο “πατέ­ρας” του σπαγγέτι-γουέστερν

236 Πέθα­νε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Πάπας της Ρώμης, άγιος Ανθη­ρός ή Αντέρως

1496 Ο Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι δοκι­μά­ζει ανε­πι­τυ­χώς να πετά­ξει με ιπτά­με­νη μηχανή.

1521 Ο πάπας Λέων ο 10ος αφο­ρί­ζει το Μαρ­τί­νο Λού­θη­ρο.

1762 Η Αγγλία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Ισπα­νία και στο Βασί­λειο της Νάπολης.

1777 Ο στρα­τη­γός Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον νικά τις βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις υπό τον στρα­τη­γό Τσαρλς Κορν­γουό­λις στη Μάχη του Πρίνστον.

1806 Ο Κων­στα­ντί­νος Υψη­λά­ντης ανα­κη­ρύσ­σε­ται από τον λαό της Μολ­δο­βλα­χί­ας ανε­ξάρ­τη­τος ηγε­μών. Σε αντί­ποι­να, ο Σουλ­τά­νος δια­τά­ζει τον απο­κε­φα­λι­σμό του πατέ­ρα του Αλε­ξάν­δρου (80 ετών), μετά από φρι­κτά βασανιστήρια.

1815 H Αγγλία, η Αυστρία και η Γαλ­λία συνά­πτουν μυστι­κή αμυ­ντι­κή συμ­μα­χία, την Ιερή Συμ­μα­χία, ενα­ντί­ον της Πρω­σί­ας και της Ρωσίας.

1833 Η Βρε­τα­νία ανα­λαμ­βά­νει τον έλεγ­χο των νησιών Φόκλαντ στα ανοι­κτά της Αργεντινής.

1847 Η πόλη Γιέρ­μπα Μπου­έ­να της Καλι­φόρ­νιας μετο­νο­μά­ζε­ται σε Σαν Φρανσίσκο.

1850 Υπό­θε­ση Πατσί­φι­κο και τα Παρ­κε­ρι­κά: Ο αγγλι­κός στό­λος, με πρό­σχη­μα την απο­ζη­μί­ω­ση του Δαβίδ Πατσί­φι­κο (εβραιο­πορ­το­γά­λου με αγγλι­κή υπη­κο­ό­τη­τα), κατα­πλέ­ει στον Πει­ραιά και απει­λεί να απο­κλεί­σει όλα τα ελλη­νι­κά παρά­λια, αν δεν ρυθ­μι­στούν οι εκκρε­μό­τη­τες μετα­ξύ των δύο χωρών. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει το τελε­σί­γρα­φο και οι Άγγλοι απο­κλεί­ουν τον Πει­ραιά, προ­χω­ρώ­ντας στην κατά­σχε­ση του φορ­τί­ου, όποιου πλοί­ου πλησιάζει.

1868 Η δυνα­στεία των Μεϊ­τζί επι­στρέ­φει στο θρό­νο της Ιαπω­νί­ας και καταρ­γεί­ται ο θεσμός των Σογκούν.

1871 Ο Χέν­ρι Μπρά­ντλεϊ κατο­χυ­ρώ­νει ως ευρε­σι­τε­χνία τη μαργαρίνη.

1875 Πέθα­νε ο Γάλ­λος εγκυ­κλο­παι­δι­στής και λεξι­κο­γρά­φος, Πιερ Λαρούς

1887 Οι οπα­δοί του Χαρί­λα­ου Τρι­κού­πη πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη σημα­ντι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση στην ιστο­ρία της Πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος. Περισ­σό­τε­ρα από 10.000 άτο­μα επευ­φη­μούν στην πλα­τεία τον αρχη­γό τους, ενό­ψει των εκλο­γών της 4ης Ιανουαρίου.

1888 Ο αμε­ρι­κα­νός Μάρ­βιν Στό­ουν πατε­ντά­ρει το καλαμάκι.

1892 Γεν­νή­θη­κε ο Τζον Τόλ­κιν, βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας. («Χόμπιτ», «Άρχο­ντας των Δαχτυ­λι­διών») (Θαν. 2/9/1973)

1905 Λαμ­βά­νει χώρα η πρώ­τη κλή­ρω­ση του Λαχεί­ου του Στό­λου στο Ζάππειο.

1910 Στη Γερ­μα­νία, το συνέ­δριο των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών απαι­τεί να δοθεί ψήφος στις γυναίκες.

1911 Πέθα­νε ο διη­γη­μα­το­γρά­φος και ποι­η­τής, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

papadiamantis7

1914 Οι πρε­σβευ­τές των Δυνά­με­ων της Τρι­πλής Συμ­μα­χί­ας επι­δί­δουν την απά­ντη­σή τους σχε­τι­κά με τα νησιά του Αιγαί­ου. Θα κατα­κυ­ρω­θούν υπέρ της Ελλά­δας, εκτός από την Ίμβρο και την Τένεδο.

1919 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χε­ται πρό­τα­ση του Γάλ­λου πρω­θυ­πουρ­γού Ζορζ Κλε­μαν­σό να στα­λούν ελλη­νι­κές δυνά­μεις στη Ρωσία, στο πλαί­σιο της επέμ­βα­σης των συμ­μά­χων της Αντάντ ενα­ντί­ον του Κόκ­κι­νου Στρατού.

1923 Πέθα­νε ο Τσέ­χος σατυ­ρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Για­ρο­σλάβ Χάσεκ (“Ο καλός στρα­τιώ­της Σβέικ”)

hasek

1924 Ανα­κα­λύ­πτε­ται η σαρ­κο­φά­γος του Φαραώ Του­ταν­χα­μών, από το Βρε­τα­νό αιγυ­πτιο­λό­γο, Χάουαρντ Κάρτερ.

1925 Ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­κοι­νώ­νει ότι κατα­λαμ­βά­νει δικτα­το­ρι­κά την εξου­σία στην Ιταλία.

1926 Ένας νέος χορός, το τσάρ­λε­στον, ξετρε­λαί­νει τους Παριζιάνους.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Σέρ­τζιο Λεό­νε, ο «πατέ­ρας» του σπαγ­γέ­τι — γουέστερν

1932 Επι­βάλ­λε­ται στην Ονδού­ρα στρα­τιω­τι­κός νόμος προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν οι αντι­δρά­σεις των εργα­τών της αμε­ρι­κα­νι­κής πολυ­ε­θνι­κής United Fruit Company, η οποία απο­φά­σι­σε να προ­χω­ρή­σει σε εκα­το­ντά­δες απολύσεις.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο παλαί­μα­χος αθλη­τής του στί­βου στα 800 μ. και στα 1.500 μ., βαλ­κα­νιο­νί­κης με τα χρώ­μα­τα του Πανιω­νί­ου, Βαγ­γέ­λης Δεπάστας

1944 Ξεκι­νά σκλη­ρή διή­με­ρη μάχη του 36ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ με γερ­μα­νι­κό τάγ­μα που κινή­θη­κε από Γρα­βιά-Καστέ­λια προς Κου­κου­βί­στα — Παρ­νασ­σί­δα. Ο ΕΛΑΣ είχε 38 νεκρούς και 3 τραυ­μα­τί­ες. Ο εχθρός 77 νεκρούς και περί­που 100 τραυματίες.

1945 Ο στρα­τη­γός Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός, επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης κατευ­να­σμού, όπως θα ονο­μα­στεί. Θα παρα­μεί­νει συνο­λι­κά 94 μέρες, μέχρι την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης της Βάρκιζας.

1947 Μετα­δί­δο­νται για πρώ­τη φορά τηλε­ο­πτι­κά οι εργα­σί­ες του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέσου.

1948 Ο Βασι­λεύς Μιχα­ήλ της Ρου­μα­νί­ας και η Βασι­λο­μή­τωρ Ελέ­νη (αδελ­φή του Βασι­λέ­ως των Ελλή­νων Παύ­λου Α΄) υπο­χρε­ώ­νο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν τη Ρουμανία.

1951 Πέθα­νε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Γεώρ­γιος Δροσίνης

georgios drosinis

1956 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, Μελ Γκίμπσον

1959 Η Αλά­σκα γίνε­ται η 49η πολι­τεία των ΗΠΑ.

1961 Σε δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων ΗΠΑ — Κού­βας προ­βαί­νει ο απερ­χό­με­νος Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Ντ. Αϊζενχάουερ.

1962 Ο Πάπας Ιωάν­νης ο 13ος αφο­ρί­ζει τον ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο.

castro

1962 Εγκαι­νιά­ζε­ται το γήπε­δο της Νέας Φιλα­δέλ­φειας με τον αγώ­να ΑΕΚ — Μπαρ­τσε­λό­να (0–6) μπρο­στά σε 38.000 θεα­τές, ανά­με­σα στους οποί­ους είναι ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δος Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής και ο ισπα­νός πρί­γκι­πας και μετέ­πει­τα βασι­λιάς Χουάν Κάρ­λος. Το κόστος των εισι­τη­ρί­ων είναι 40 δραχ­μές το απλό και 60 δραχ­μές το αριθ­μη­μέ­νο. Θα κατε­δα­φι­σθεί 41 χρό­νια αργότερα.

1969 Κατά­σχο­νται 300.000 αντί­τυ­πα του δίσκου “Two Virgnis”, του Τζον Λένον, που θεω­ρή­θη­καν πορ­νο­γρα­φι­κά, επει­δή στο εξώ­φυλ­λο απει­κο­νί­ζο­νταν γυμνοί ο ίδιος και η σύζυ­γός του, Γιό­κο Όνο.

1969 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός πιλό­τος της Φόρ­μου­λα 1, Μίκα­ελ Σουμάχερ

1969 Πεθαί­νει στο Παρί­σι ο κομ­μου­νι­στής καλ­λι­τέ­χνης Τζα­βα­λάς Καρού­σος, του οποί­ου η θεα­τρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα υπήρ­ξε συνυ­φα­σμέ­νη με τους κοι­νω­νι­κούς και πολι­τι­κούς αγώ­νες του τόπου μας. Ο Καρού­σος, ακό­μη και στις δυσκο­λό­τε­ρες στιγ­μές, εξό­ρι­στος στην Ικα­ρία, στη Μακρό­νη­σο και στον Αϊ — Στρά­τη δεν έπα­ψε ποτέ να υπη­ρε­τεί πιστά την τέχνη του, δίνο­ντας πνοή στο θέα­τρο της εξο­ρί­ας. Λίγο πριν πεθά­νει είχε απο­λυ­θεί βαριά άρρω­στος από την Γυά­ρο όπου τον είχε εξο­ρί­σει η Χούντα.

tzavalas karousos

1973 Ο ποι­η­τής Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της, οι συγ­γρα­φείς Πρε­βε­λά­κης και Πανα­γιω­τό­που­λος, ο ζωγρά­φος και χαρά­κτης Γ. Βαρ­λά­μος και ο γλύ­πτης Κλέ­αρ­χος Λου­κό­που­λος δηλώ­νουν ότι δεν απο­δέ­χο­νται τα βρα­βεία που τους προ­τά­θη­καν από τη Χούντα.

1979 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός μεγα­λο­ξε­νο­δό­χος, που έδω­σε το επώ­νυ­μό του στη γνω­στή αλυ­σί­δα ξενο­δο­χεί­ων, Κόν­ραντ Χίλτον.

1980 Εφαρ­μό­ζε­ται στην Ελλά­δα η πεν­θή­με­ρη εργα­σία στο Δημό­σιο τομέα.

1988 Η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται η πρω­θυ­πουρ­γός με τη μεγα­λύ­τε­ρη θητεία στη Βρε­τα­νία τα τελευ­ταία εκα­τό χρόνια.

thatser

1990 Ο δικτά­το­ρας του Πανα­μά, στρα­τη­γός Μανου­έλ Αντό­νιο Νοριέ­γκα, παρα­δί­δε­ται στις αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, μετά από δεκα­ή­με­ρη παρα­μο­νή του στην πρε­σβεία του Βατι­κα­νού, όπου είχε καταφύγει.

panamas

1991 Το Ισρα­ήλ ανοί­γει προ­ξε­νείο στη Μόσχα, 24 χρό­νια μετά τη δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων ΕΣΣΔ και Ισραήλ.

1993 Οι πρό­ε­δροι των ΗΠΑ και Ρωσί­ας, Τζορτζ Μπους ο πατέ­ρας και Μπό­ρις Γέλ­τσιν υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη START2, που προ­βλέ­πει ότι τα πυρη­νι­κά των δύο χωρών θα μειω­θούν κατά τα 2/3 έως το 2003.

1994 Ένα Του­πό­λεφ της ρωσι­κής “Αερο­φλότ” συντρί­βε­ται και εκρή­γνυ­ται μετά την απο­γεί­ω­ση του από το Ιρκού­τσκ της Ρωσί­ας. 125 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται, οι 124 επι­βαί­νο­ντες και ένας που βρι­σκό­ταν στο έδαφος.

2004 Αιγυ­πτια­κό Boeing 737 της Flash Airlines συντρί­βε­ται στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 148 επιβαίνοντες.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο