Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 12 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

1628 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος παρα­μυ­θάς, Σαρλ Περό («Η Στα­χτο­πού­τα», «Η ωραία κοι­μω­μέ­νη», «Ο Καρυοθραύστης»)

sarl pero

1655 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, Πιέρ ντε Φερ­μά, διά­ση­μος για το “Τελευ­ταίο Θεώ­ρη­μα του Φερ­μά”, που απο­τε­λεί παραλ­λα­γή του Πυθα­γό­ρειου Θεωρήματος

1755 Ιδρύ­ε­ται από την τσα­ρί­να Ελι­σα­βέ­τα Πετρόβ­να, το Κρα­τι­κό Πανε­πι­στή­μιο της Μόσχας «Lomonosov», ένα από τα αρχαιό­τε­ρα ρωσι­κά ιδρύ­μα­τα ανώ­τα­της εκπαίδευσης.

1822 Στα Στύ­ρα της Εύβοιας οι Έλλη­νες με αρχη­γούς τον Ηλία Μαυ­ρο­μι­χά­λη και Βάσο Μαυ­ρο­βου­νιώ­τη απο­κλεί­ουν 800 Τούρ­κους. Οταν φτά­νουν τούρ­κι­κες ενι­σχύ­σεις για να βοη­θή­σουν τους πολιορ­κη­μέ­νους, οι έλλη­νες δια­σκορ­πί­ζο­νται και μένει μόνο ο Μαυ­ρο­μι­χά­λης με επτά άνδρες. Κατα­φεύ­γουν σε ένα ανε­μό­μυ­λο, όπου πολιορ­κού­νται από τους Τούρ­κους. Ο Μαυ­ρο­μι­χά­λης με τρα­βηγ­μέ­νο ξίφος πέφτει κατα­πά­νω τους και μαχό­με­νος ηρω­ι­κά ξεψυ­χά. Οι Τούρ­κοι τον απο­κε­φά­λι­ζουν και στέλ­νουν το κεφά­λι του στην Κωνσταντινούπολη.

1827 Η Ασή­μω Λιδω­ρί­κη, σύζυ­γος του Γκού­ρα, η οποία μετά το θάνα­τό του, είχε ανα­λά­βει τη διοί­κη­ση της Ακρο­πό­λε­ως, σκο­τώ­νε­ται από έκρη­ξη τουρ­κι­κής βόμ­βας, η οποία προ­κα­λεί πτώ­ση της στέ­γης του Ερεχθείου.

1833 Η Αντι­βα­σι­λεία συνά­πτει δάνειο 60 εκα­τομ­μυ­ρί­ων φρά­γκων με την τρά­πε­ζα Ρότσιλντ των Παρισίων.

1848 Η αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή εξέ­γερ­ση που ξεσπά στο Παλέρ­μο της Σικε­λί­ας απο­τε­λεί προ­οί­μιο του γενι­κό­τε­ρου επα­να­στα­τι­κού κύμα­τος που με επί­κε­ντρο την Γαλ­λία τον Φεβρουά­ριο του ίδιου έτους θα εξα­πλω­θεί σε ολό­κλη­ρη την ευρω­παϊ­κή ήπειρο.

1852 Γεν­νή­θη­κε η Σοφία Εγκα­στρω­μέ­νου — Σλί­μαν, σύζυ­γος του Ερρί­κου Σλί­μαν, που ίδρυ­σε το σανα­τό­ριο «Σωτη­ρία» στην Αθήνα

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Σπύ­ρος Λού­ης, Ολυ­μπιο­νί­κης του Μαρα­θω­νί­ου στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1896

spuros louis

1876 Γεν­νή­θη­κε ο σοσια­λι­στής Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζακ Λόντον

london

1876 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Ερμά­νο Βολφ — Φερ­ρά­ρι, ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για τις κωμι­κές όπε­ρες που συνέθεσε

1896 Ο Emil Grubbe από το Σικά­γο των ΗΠΑ γίνε­ται ο πρώ­τος αμε­ρι­κα­νός που χρη­σι­μο­ποιεί τις ακτί­νες Χ για τη θερα­πεία του καρ­κί­νου, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας την πρώ­τη ακτι­νο­θε­ρα­πεία σε μία 55χρονη γυναί­κα με καρ­κί­νο του μαστού.

1899 Ο σύμ­βου­λος του ΣΕΓΑΣ και μετέ­πει­τα υπουρ­γός οικο­νο­μι­κών στην κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου, Μιλ­τιά­δης Νεγρε­πό­ντης, ειση­γεί­ται τη διορ­γά­νω­ση «πρω­τα­θλή­μα­τος αγώ­νων ποδοσφαίρου».

1913 Ο Ρώσος επα­να­στά­της Ιωσήφ Βισα­ριό­νο­βιτς Τζου­γκα­σβί­λι, ένας από τους εκδό­τες της εφη­με­ρί­δας «Πράβ­ντα», σε επι­στο­λή του προς το περιο­δι­κό του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος υπο­γρά­φει για πρώ­τη φορά ως «Στά­λιν» (ατσά­λι­νος άνθρωπος).

1915 Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων στις ΗΠΑ απορ­ρί­πτει πρό­τα­ση για παρο­χή δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναίκες.

1916 Πέθα­νε ο Κερ­κυ­ραί­ος πολι­τι­κός, που δια­τέ­λε­σε 4 φορές πρω­θυ­πουρ­γός, Γεώρ­γιος Θεοτόκης

1922 Πέθα­νε ο Πάπας Ρώμης, Βενέ­δι­κτος ΙΕ’

1931 Επει­σό­δια από τους καπνερ­γά­τες του Πει­ραιά, επει­δή στις καπνα­πο­θή­κες προ­σλή­φθη­καν γυναί­κες αντί για άνδρες.

1932 Η Χάτι Κάρα­γου­εϊ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που εκλέ­γε­ται στην αμε­ρι­κα­νι­κή Γερουσία.

1934 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Τζέ­νη Καρέ­ζη, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Ευγε­νί­ας Καρ­πού­ζη.

tzeni karezi

1939 Πέθα­νε η ελλη­νι­κής κατα­γω­γής δια­κε­κρι­μέ­νη Ρου­μά­να υψί­φω­νος, Χαρί­κλεια Νταρ­κλέ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μά Χαρί­κλεια Χαρι­κλή — Χαρτουλάρη)

1943 Οι Γερ­μα­νοί υπο­χρε­ώ­νο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν τις θέσεις τους γύρω από το Λένιν­γκραντ. Η ηρω­ι­κή αντί­στα­ση των υπε­ρα­σπι­στών, των μαχη­τών και των κατοί­κων της πόλης, έγρα­ψε μια από τις ενδο­ξό­τε­ρες σελί­δες στην Ιστο­ρία του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

1945 Ο Βρε­τα­νός στρα­τη­γός Σκό­μπι συνα­ντά­ται με εκπρο­σώ­πους του ΕΛΑΣ, με σκο­πό την ανα­ζή­τη­ση τρό­πων τερ­μα­τι­σμού των εχθρο­πρα­ξιών. Μετά από σκλη­ρές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις επι­τυγ­χά­νε­ται συμ­φω­νία για υπα­να­χώ­ρη­ση του ΕΛΑΣ.

1945 Ξεκι­νά η επι­χεί­ρη­ση «Βιστού­λα — Όντερ» του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, κατά την οποία τα Σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα έφτα­σαν έως και 70 χλμ. από την πρω­τεύ­ου­σα της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, το Βερο­λί­νο. Στη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θέ­ρω­σε πολ­λά στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, μετα­ξύ των οποί­ων και το Άου­σβιτς, όπου οι Σοβιε­τι­κοί βρέ­θη­καν πρό­σω­πο με πρό­σω­πο με μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες φρι­κα­λε­ό­τη­τες των Ναζί.

1948 Ανοί­γει το πρώ­το σού­περ μάρ­κετ στην Αγγλία.

1964 Εθνι­κι­στές αντάρ­τες της Ζαν­ζι­βά­ρης εξε­γεί­ρο­νται και ανα­τρέ­πουν την αρα­βι­κή Κυβέρ­νη­ση. Ο Αμπέιντ Καρού­με ανα­κη­ρύσ­σει Λαϊ­κή Δημοκρατία.

1966 Kάνει πρε­μιέ­ρα στην αμε­ρι­κα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση, στο ΑBC, ο Batman.

1967 Ο Αμε­ρι­κα­νός καθη­γη­τής ψυχο­λο­γί­ας, δρ.Τζέιμς Μπέ­ντ­φορντ, γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που δια­τη­ρεί­ται στην κατά­ψυ­ξη, προ­κει­μέ­νου να ανα­στη­θεί στο μέλλον.

1970 Κάνει την παρ­θε­νι­κή του πτή­ση το Boeing 747 στο δρο­μο­λό­γιο Νέα Υόρ­κη- Λονδίνο.

1970 Στρα­τιω­τι­κό αερο­σκά­φος τύπου Ντα­κό­τα συντρί­βε­ται στις υπώ­ρειες του Κιθαι­ρώ­να και σκο­τώ­νο­νται 23 από τους συνο­λι­κά 27 επιβαίνοντες.

1970 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο εμφύ­λιος πόλε­μος στην Μπιά­φρα έπει­τα από 2,5 χρό­νια, με την Μπιά­φρα να παρα­δί­νε­ται στη Νιγηρία.

1971 Παρα­πέ­μπο­νται στις ΗΠΑ σε δίκη ο αιδε­σι­μό­τα­τος Φίλιπ Μπέ­ρι­γκαν και πέντε ακό­μα άτο­μα, με την κατη­γο­ρία της συνο­μω­σί­ας για την απα­γω­γή του Χέν­ρι Κίσι­γκερ και την ανα­τί­να­ξη ομο­σπον­δια­κού κτι­ρί­ου στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρωτεύουσα.

1976 Πέθα­νε η Αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών μυθι­στο­ρη­μά­των, Αγκά­θα Κρίστι

1977 Πέθα­νε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της, Ανρί Ζορζ Κλου­ζό, το 2001 ο συνι­δρυ­τής του ομί­λου της αμε­ρι­κα­νι­κής εται­ρί­ας πλη­ρο­φο­ρι­κής «Hewlett Packard», Γουί­λιαμ Χιούλετ

1979 Η χού­ντα της Αργε­ντι­νής συλ­λαμ­βά­νει 40 μητέ­ρες εξα­φα­νι­σθέ­ντων. Οι γυναί­κες αυτές, γνω­στές ως «οι τρε­λές της πλα­τεί­ας του Μάη», συγκε­ντρώ­νο­νταν επί ένα χρό­νο στην κεντρι­κή πλα­τεία Μάη του Μπου­έ­νος Αϊρες, ζητώ­ντας πλη­ρο­φο­ρί­ες για την τύχη των χαμέ­νων παι­διών τους.

1981 Οι Ελλη­νες Ευρω­βου­λευ­τές συμ­με­τέ­χουν για πρώ­τη φορά στο Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο.

1985 Για πρώ­τη φορά μετά το 1940 ανοί­γουν ξανά τα ελλη­νο­αλ­βα­νι­κά σύνο­ρα στην Κακκαβιά.

1989 Απε­λαύ­νε­ται από το Ζαΐρ ο πρώ­ην δικτά­το­ρας της Ουγκά­ντα, Ίντι Αμίν Νταντά.

1990 Η Ρου­μα­νία θέτει εκτός νόμου το κομου­νι­στι­κό κόμ­μα. Είναι η πρώ­τη ανα­το­λι­κο­ευ­ρω­παϊ­κή χώρα — μέλος του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας που κάνει κάτι τέτοιο.

1996 Ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Κλά­ους Κίν­κελ αρνεί­ται οποια­δή­πο­τε δια­πραγ­μά­τευ­ση με την Ελλά­δα, σχε­τι­κά με τις πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και το κατο­χι­κό δάνειο.

1997 Τρεις νεκροί, τέσ­σε­ρις αγνο­ού­με­νοι, τερά­στιες κατα­στρο­φές σε περιου­σί­ες και σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στις συγκοι­νω­νί­ες, είναι ο απο­λο­γι­σμός της θεο­μη­νί­ας που πλήτ­τει την Ελλά­δα. Τα μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα από τις καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές αντι­με­τω­πί­ζουν οι νομοί Κοριν­θί­ας, Αργο­λί­δας, Αχα­ΐ­ας, Φθιώ­τι­δας και Αιτωλοακαρνανίας.

1998 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι από 19 χώρες (ανά­με­σά τους και η Ελλά­δα) Πρω­τό­κολ­λο που απα­γο­ρεύ­ει την κλω­νο­ποί­η­ση ανθρώπων.

2000 Κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση στην Τουρ­κία συμ­φω­νούν στην ανα­βο­λή της εκτέ­λε­σης της θανα­τι­κής ποι­νής, που έχει επι­βλη­θεί στον κατα­δι­κα­σμέ­νο αρχη­γό του PKK, Αμπ­ντου­λάχ Οτσαλάν.

2006 362 άνθρω­ποι χάνουν την ζωή τους και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται, όταν ποδο­πα­τού­νται στη διάρ­κεια τελε­τουρ­γί­ας σε γέφυ­ρα της πόλης Μίνα, ανα­το­λι­κά της Μέκ­κας, όπου τελειώ­νει το πεν­θή­με­ρο προ­σκύ­νη­μα των μουσουλμάνων.

2007 Στην Αθή­να, η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Επα­να­στα­τι­κός Αγώ­νας εξα­πο­λύ­ει επί­θε­ση με ρου­κέ­τα στο κτί­ριο της αμε­ρι­κα­νι­κής πρεσβείας.

2009 Πέθα­νε ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός, Κλοντ Μπε­ρί (Αστε­ρίξ και Οβε­λίξ: Επι­χεί­ρη­ση Κλε­ο­πά­τρα, Ζαν ντε Φλο­ρέτ, Μανόν των Πηγών).

2010 Ισχυ­ρός σει­σμός 7,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Αϊτή. Ο σει­σμός θα προ­κα­λέ­σει το θάνα­το 300.000 ανθρώ­πων, ενώ ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός που έχει ανα­φερ­θεί είναι 316.000 νεκροί. Δεκά­δες κτί­ρια καταρ­ρέ­ουν, μετα­ξύ των οποί­ων το πεντα­ώ­ρο­φο αρχη­γείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών, τα γρα­φεία της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και το Κοι­νο­βού­λιο της χώρας

2010 Ισχυ­ρός σει­σμός 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Αϊτή, σκορ­πώ­ντας το θάνα­το σε πάνω από 100.000 ανθρώπους.

2019 Πέθα­νε η λογο­τέ­χνης και δημο­σιο­γρά­φος Κική Σεγδίτσα

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο